Вісник ХНАУ 2016 № 1. Серія: Економічні науки

 

Зміст

Солодовнік О.О. Інтегральна оцінка узгодженості інтересів сторін публічно-приватного партнерства в Україні

3

Ульянченко О.В., Прозорова Н.В. Особливості функціонування систем менеджменту в підприємствах з виробництва м’яса курей

14

Пасемко Г.П., Волошин Ю.Ю. Вдосконалення управління розвитком підприємств за допомогою теорії життєвих циклів

23

Святова О.В., Солошенко Р.В., Зюкин Д.А. Синергетическая модель развития свеклосахарного кластерного формирования

37

Ткачук В.І. Галузева структура сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції України в Європейський Союз

46

Бойко Л.М. Сутність, структура та умови реалізації прав власності на землю сільськогосподарського призначення

57

Добряк Д.С. Науково-методичні погляди до інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

64

Воловик І.А. Сучасні тенденції  виробництва та переробки молока в Україні

70

Горкавий В.К., Літвінова К.О. Обліково-аналітичні аспекти управління собівартістю продукції

79

Єфанов В.А. Особливості логістики в сучасному сільському господарстві України

94

Коваленко С.О. Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування

100

Ксенова Е.В. Социально-экономические аспекты развития скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях 

109

Кушніренко О.А., Власов Є.С. Обліково-інформаційне забезпечення управління природними ресурсами: концептуальний підхід

118

Мандич О.В. Компоненти розробки стратегій підвищення конкурентоспроможності підприємств

130

Мисник Т.Г., Борисова І.С. Кредитоспроможність як основа кредитних відносин та мінімізації кредитного ризику банку

135

Плотнікова М.Ф. Соціократія як інструмент управління розвитком сільських територій

141

Савіцький А.В. Етапність здійснення моніторингу якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприємства

153

Бойко Я.Б. Експортний потенціал: сутність поняття та зв'язок з економічним потенціалом країни

160

Душейко Д.М. Ієрархія та роль формальних компонентів інституційного середовища

165

Лещинський В.П. Вирішення проблем місцевого і регіонального розвитку та реформування житлово-комунального господарства України

176

Міщенко В.С. Бюджетування витрат сільськогосподарських підприємствах у скотарстві

185

Печко В.С. Диверсифікація виробництва як фактор підвищення економічної ефективності землекористування

193

Полях В.М. Стан та тенденції розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах Харківської області

204

Ус С.І. Оптимізація розвитку галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств

210

Ярмоленко С.Г. Економіко-математичне моделювання в інвестиційної діяльності страховика з урахуванням ризику

220

Могилова М.М. Трансформації інституційного середовища відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств в Україні

231

Гуторов А.О. Дезінтегрованість як фактор системної неефективності господарств населення в аграрному секторі економіки України

240

ШкольнийО.О.Управління результативним розвитком підприємств

253

Мещеряков В.Є. Вплив механізму розподілу накладних витрат на фінансові результати сільськогосподарських підприємств

260

Гуторов О.І., Грошев С.В. Організаційно–правове забезпечення ефективного використання земельних ресурсів

272

Кошкалда І.В. Врегулювання правових основ нерухомості

278

Пономарьова М.С. Конкурентостійкість сільськогосподарських підприємств як запорука стратегічного економічного розвитку

285

ГончаренкоН.Г.Матеріальне стимулювання праці як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства

295

Іртищева І.О., Войт Д.С., Левенець Ю.А. Організація туристичних кластерів як ефективний засіб управління туристичним бізнесом

300

Криленко В.І., Купчак В.Р. Методичний базис стратегічного управління енергозбереженням в регіональних господарських комплексах

309

Деркач Т.В. інституційні передумови і принципи трансформації господарства регіонів на засадах інтеграційної взаємодії

323

Волошина В.В. Організація управління витратами операційної діяльності харчових підприємств за центрами витрат та центрами відповідальності

331

Дубинська І.І., Дубинський І.Ю. «Трудові ресурси регіону»: сутнісно-функціональний аналіз

344

Фрум О.Л., Трифонов Э.С. Организационно-экономический механизм развития совокупного стратегического потенциала как объекта диагностики кризисного состояния предприятия

353

Штучка Т.В. Організація маркетингової діяльності на агропродовольчих підприємствах

362

Безп’ята І.В. Концепція розвитку системи маркетингу як чинника формування інвестиційної привабливості аграрного сектора

372

Стройко Т.В., Буркун В.В. Українське автомобілебудування: реалії часу та перспективи розвитку

386

Трейтяк О.В. Глобалізаційні прояви фінансіалізації та їх вплив на регіональний розвиток в Україні

394
Оновлено: 12-12-2016, 08:21