ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 3 2020

  

   ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 3 2020

 


 

ЗМІСТ Ст.

Бойко Є.О., Павленко О.П., Сіренко І.В., Надточій І.І., Ракіпов В.Р. Самоменеджмент лідера публічного управління та місцевого самоврядування в умовах цифрового суспільства

3
Голян В.А., Лучечко Ю.М., Андрощук І.І. Сфера переробки сільськогосподарської сировини: формування інституціонального середовища нарощення інвестиційних вливань 19

Гуторов О.І., Соколюк С.Ю. Концепція формування та реалізації стратегії гармонійного інноваційного розвитку підприємств агарного сектору

34
Іртищева І. О.,Трушлякова А. Б.,Трунін А. Б.,Тубальцева Н. П.,Шарова Є. В. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом в умовах пандемії сovid-19 49
Павлов О.І., Дідух С.М. Методологічні засади дослідження інклюзивного розвитку України 61
Стегней М.І., Іртищева І.О., Тубальцева Н.П., Фатєєв М.В. Управлінські аспекти та моделювання інноваційного розвитку в умовах економічної нестабільності: локальний, регіональний та національний підходи 78
Балацька Н.Ю. Концептуальні аспекти управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу 90
Дробот Я.В., Адонін С.В. Удосконалення оцінки реальної вартості цілісного майнового комплексу машинобудівного підприємства 102
Макаренко Н.О., Лишенко М.О. Логістичний підхід до раціонального управління й координації потокових процесів в аграрних підприємствах 121
Небаба Н.О. Економічні альтернативи підприємницької участі у світовому поділі праці 132
Проскурніна Н.В. Методичні засади оцінювання ефективності цифрових маркетингових заходів з використанням узагальненої функції бажаності Харрінгтона 144
Страпчук С.І. Моніторинг індикаторів сталого розвитку соціально-економічних систем різних рівнів 162
Болотова В.В. Суть диверсифікації як економічного процесу 176
Паршаков В.М. Діяльність з добування граніту як об’єкт аудиту 188
Бабич М.М., Котикова О.І. Стан розвитку аквакультури у світі відповідно до вимірів цср14 та можливості для України  209
Nitsenko V.S., Hanzhurenko I.V., Ingram K.L The potential for development of oil and fat industry enterprises 226
Грицишен Д.О. Сучасний стан поширення економічної злочинності в Україні як фактору загрози національній безпеці 238

Оболенська Т.Є., Каленюк І.С., Яценко О.М., Пономарьова М.С. Формування та реалізація потенціалу торговельної інтеграції

251
Лиськова Л.М., Філімонов Ю.Л. Динаміка розвитку міжнародної торговельної інтеграції в умовах пандемії covid-19 264
Костін Ю.Д., Ткачова Т.С. Управлінські рішення та ефективність функціонування промислового підприємства 275
Власенко Т.А., Тєшева Л.В.  Сучасна парадигма інноваційної екосистеми 287
Зубков Р.С., Завгородній А.В., Долинська О.О. Основні фактори впливу на продовольчу безпеку економіки регіону 304

Єгоров Б.В., Лагодієнко В.В., Кордзая Н.Р. Удосконалення організаційно-економічного механізму формування регіональної системи продовольчого забезпечення  

317

Стройко Т.В., Парнак С.Ю., Колесніков М.О. Кривцов А.О. Формування молодіжної політики Миколаївщини як стратегічний аспект розвитку кадрового потенціалу

332
Застрожнікова І.В. Диверсифікація аграрного сектору туристичним підприємництвом в умовах діджиталізації 346

Козак К.Б. Принцип раціональності в теоріях економічного розвитку

353
Криничко Л.Р., Малігон Ю.М. Нормативно-правове забезпечення реформування системи охорони здоров’я в Україні 364
Кучер Л.Ю., Кучер А.В., Шаповалова О.С. Екологічний аудит свинокомплексу в системі екологічного менеджменту 381

Рогачевський О.П. Планування в системі стратегічного управління соціально-економічними компонентами галузі охорони здоров’я

397
Рущишин Н.М. Етапи конвергенції інституційного забезпечення розвитку банківської системи та реалізації структурних реформ національної  економіки України 410
Саркісян Г.О., Любаров Ю.Й Напрями регулювання конкурентого середовища на регіональних туристичних ринках 423

Романюк Р.В. Еволюція поглядів на становлення електроенергетичного ринку

434
Ломовських Л.О. Аналіз ефективності молочного скотарства в Україні 445


 

  
Оновлено: 12-03-2021, 11:34