Вісник ХНАУ №7 2014 Серія Економічні науки

 

 

ЗМІСТ

 

 

Гончаренко І.В. Підвищення рівня використання трудового потенціалу у містах  4

3

Гуторов О.І., Гуторова О.О., Шарко І.О. Керівництво та лідерство в організації: теоретико-методологічний аспект 

7

Зоріна О.І., Калабухін Ю.Є., Ткаченко В.В. Результати дослідження соціального ефекту техніко-організаційних заходів на залізничному транспорті 

13

Левковська Л.В., Сундук А.М. Концептуальні засади економічної оцінки водних ресурсів у системі природного багатства України 

19

Скляр Г.П. Партнерство в структурі відносин сталого розвитку сфери туризму

31

Соловйов І.О., Шабля О.С. Маркетингово-логістичне забезпечення оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції 

38

Ульянченко О.В., Прозорова Н.В. Стан та перспективи розвитку овочепереробної галузі України 

49

Червен І.І., Шишпанов Ю.В. Оцінка ефективності використання земель сільськогосподарського призначення: потребує комплексного підходу

57

Kalashnikova T.V., Kalashnikov A.O. Business activity of national joint-stock company “Ukragroleasing” in increasing investment ensure of agricultural enterprises 

62

Баришевська І.В., Чаюн Т.І. Формування собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження на сільськогосподарських підприємствах 

70

Голубков Є.В. Організаційно-економічний механізм підтримки розвитку виноградарства в Одеській області 

76

Горкавий В.К., Сафронська І.М., Ярова В.В. Удосконалення методології наукових досліджень обліково-аналітичних процесів

88

Гронська М.В. Маркетингова оцінка ринку туристичних послуг літнього відпочинку

99

Журавель М.Ю., Полозова Т.В., Стороженко О.В. Ключові задачі економічної безпеки підприємства

105

Захарченко О.В. Економічна ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах 

112

Копитко О.В. Напрями розвитку ринку картоплі в Україні 

119

Кучер Л.Ю. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах

125

Ніценко В.С. Стратегічні напрями впливу розвитку вертикально-інтегрованих підприємств агропродовольчої сфери на економічний простір 

130

Олійник І.О. Теоретико-методологічні засади формування доходності сільськогосподарського підприємства 

147

Полторак А.С. Гармонізація державного регулювання щодо управління оборотними активами

155

Прохорова О.М. Теория экстремумов функций многих переменных в учебнике О. Коши по дифференциальному исчислению

164

Урусова З.П., Горбань Т.А. Формування системи органів Держфінінспекції України та результати їх діяльності

168

Шевчук І.Б. Концептуальні підходи до удосконалення територіальної організації національного та регіональних ринків медичних послуг 

179

Шибаєва Н.В. Теорії економічної політики 

188

Борисовський Д.В. Теоретичні аспекти сутності підприємництва у сільському господарстві

195

Буцик Р.М., Коваленко О.С. Ефективність вирощування органічної суниці в садівничих підприємствах України

203

Вітковський Ю.П. Вплив технічного забезпечення на ефективність розвитку сільськогосподарських підприємств Харківської області

213

Галицька Л.Б. Джерела фінансування основних виробничих засобів в сільськогосподарських підприємствах

222

Горох О.В. Проблеми розвитку банківської системи в Україні та шляхи їх подолання

231

Кулинич Х.В., Свірська Г.Г. Тенденції та проблеми реалізації податкової політики регіону в умовах інтеграційних процесів

237

Лещенко Л.О. Перспективи розвитку експорту овочевої продукції в Україні 

247

Лушнікова О.М. Сучасний стан, тенденції й економічна ефективність використання мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах

253

Матвєєв П.М. Еколого-економічне формування землеволодінь і землекористувань на базі оптимізаційної моделі 

261

Паук М.І. Шляхи підвищення іноземного інвестування в туристично-рекреаційному секторі Закарпатської області 

266

Петлюченко В.В. Сировинна база підприємств харчової промисловості регіону: аналіз сучасного стану

275

Пришляк Н.В. Біоетанол з цукрових буряків та ефективність його виробництва в Україні

280

Горох О.В. Вплив соціального страхування на відтворення трудових ресурсів

288

Тимошенко Ю.О. Фінансові ризики та індикатори стану фінансової безпеки України

293

Ярмак М.Р. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції в аграрних підприємствах

303

Gutorov A.O. Сonceptual framework of strategies for vertical integration in agrarian sector of the economy

309

Іртищева І.О., Стройко Т.В. Концепція екологоорієнтованого розвитку інфраструктури сталого землекористування

316

Пасемко Г.П., Бесєдіна Г.Є., Данилів Б.В. Еволюція концепцій державного регулювання аграрних відносин в економічній теорії

328

Малюк С.А. Реализация инновационной модели развития хлебопекарных предприятий

336

Морозова Г.С. Сутність та методи управління кредитним ризиком банку

343

Огійчук М.Ф., Василішин С.І. Оцінка оборотних активів за національними та міжнародними стандартами: проблеми та перспективи

353

Стегней М.І., Білак Г.Г., Лінтур І.В. Фінансова санація та комплексна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання

359

Кіфоренко О.В. Розвиток конкурентоспроможності: регіональний вимір

368

Полях В.М. Розробка маркетингової стратегії для сільськогосподарських підприємств

377
Оновлено: 28-01-2015, 13:13