Вісник ХНАУ 2016 № 2. Серія: Економічні науки

Зміст

 

Плаксієнко  В.Я.  Методичні  аспекти  відображення  в  обліку  і звітності продажу основних засобів

3

Святова  О.В.,  Дорогавцева  И.Г.  Стратегическое  развитие сахаропроизводящих регионов

11

Ульянченко  О.В.,  Безус  Р.М. Проблеми  та  тенденції  розвитку органічного овочівництва і плодівництва в Україні

23

Шабінський  О.В.  Визначення потреби  в  інвестиційних ресурсах агропідприємств  в  процесі  забезпечення  економічної  безпеки агросектора: практичний підхід

33

Гончаренко  Н.Г.  Аналіз  динаміки  зайнятості  населення України

41

Лещинський  В.П. Пошук  оптимальної  моделі  територіальної організації влади в Україні з метою реалізації структурних реформ

48

Лисак  Г.Г.,  Кот  О.В.  Сутність  витрат  операційної  діяльності торгового підприємства як обліково-аналітичного об'єкту

54

Божко  М.В.  Трансформація  категорії  витрат  в  економічних дослідженнях

63

69

Кондратьєва І.О. Аутсорсинг в агрохімічному сервісі

85

Олійник  А.С.  Діагностика  розвитку  фермерських  господарств  в аграрній сфері України

90

Kalashnikova  T.V.,  Kalashnikov  O.M.  Strategic  directions  of development of Ukrainian agricultural sector and its financial support

98

Гуторов  О.І.  Методологія  та  методи  дослідження  ринкових земельних відносин

105

Коренюк  П.І.,  Шепель  Н.Г.,  Кулик М.В.  Стратегія  підвищення конкурентоздатності  телекомунікаційних  підприємств  та підприємств зв’язку

115

Нагаєв  В.М.  Управлінські  основи  запобігання  організаційним конфліктам в умовах сільськогосподарського виробництва 

126

Нестеренко  С.А.  Новітні  тенденції  у  методологічних  підходах щодо оцінки продовольчої безпеки країни

135

Чебанова  Н.В.,  Корольова  Н.М.  Стратегія  управління економічним потенціалом підприємства

144

Герасименко Ю.С. Підвищення ролі методологічних принципів в економічних дослідженнях АПК

151

Панчук А.С., Новицька Ю.І.  Стратегічний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств

163

Пономарьова  М.С.  Умови  збереження  конкурентостійкості  та економічної ефективності сільськогосподарських підприємств

171

Скоцик  В.Є.  Організаційно-економічні  аспекти  відтворення сільськогосподарської техніки в провідних країнах світу

178

Бадзян  В.В.  Регіональні  еколого-економічні  особливості лісогосподарського землекористування та господарювання

187

Романенко  Т.Б.  Екологічна  та  економічна  ефективність традиційних і органічних землекористувань

198

Судомир М.Р. Конкурентостійкість як економічна категорія

210

Ефименко  Т.И.,  Орлова  В.Н.  Приказ  об  учетной  политики: представление бухгалтерских рисков

215

Самчик М.Ю.  Бухгалтерський облік витрат на ремонт основних засобів, що використовуються у спільній діяльності

225

Стройко  Т.В.,  Романчук  Ю.C.  Особливості  управління трудовими ресурсами в глобалізованому світі

248

Шебаніна  О.В.,  Федосєєва  Г.С.  Формування  конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції  на світовому ринку: теоретичний аспект

259

Мерчанський  В.В.  Напрями  здійснення інвестиційної  діяльності в сільському господарстві

266

Кошкалда  І.В.,  Костанецька  Т.М.  Економічне  оздоровлення сільськогосподарських підприємств як складова санації

275

Олійник О.В., Скоромна О.Ю. Зміни в системі оподаткування та їх  вплив  на  тенденції  економічного  розвитку  аграрного  сектора економіки

285

Ульянченко  О.В.,  Прозорова  Н.В.  Особливості  організації виробничих послуг у сільському господарстві

292

Олійник  Т.І.,  Ксьонова  О.В.  Формування  ефективної  аграрної політики в умовах європейської інтеграції України

301

Момот  А.С.  Сутність  та  формування  виробничого  потенціалу аграрного сектора економіки України

307

Криленко  В.І.,  Деркач  Т.В. Концептуальні  підходи  до типологізації регіональних економічних систем

314

Левковська Л., Мандзик В.  Фінансово-економічне забезпечення проектного  управління  територіальним  водно-господарським комплексом

323

Скупський  Р.М.,  Меліх  Т.Г.  Харчова  промисловість:  аспекти дослідження сучасних проблем та тенденцій розвитку

335

Купчак  В.Р.  Стратегічні  пріоритети  модернізації  енергетичної системи регіонів України

348

Ларіна Т.Ф. Формування інноваційної інфраструктури на засадах техніко-технологічного оновлення підприємств АПК

355

Войт  Д.С.,  Левенець  Ю.А.  Шляхи  розвитку  туристичного потенціалу Миколаївської області

366

Лепьохіна  О.В.,  Білоусова  С.В.  Сучасний  стан  вітчизняного сільськогосподарського  машинобудування:  сучасний  аспект розвитку регіонів

374

Яроцька  О.В.  Екологічний  податок  за  скиди  забруднюючих речовин  у  водні  об’єкти  в  системі  фіскального  регулювання водокористування України

382

Бєлякова  М.Ю.  Удосконалення  просування  продукції підприємств Миколаївської області на зовнішній ринок

393

Завгородній  К.В.  Методичні  підходи  до  оцінки  ефективності логістичного аутсорсингу 402
Пойманова  А.С.  Удосконалення  управління  персоналом: узгодження  кадрової  політики,  її  економічний  зміст  та  стратегії розвитку 410 
Колективу  Харківського  національного  аграрного університету імені В.В. Докучаєва  420Оновлено: 8-11-2017, 21:38