Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 1. 2019

 

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Серія „Економічні науки”. № 1. 2019

 

 

 

 

ЗМІСТ ВИПУСКУ

Лишенко М.О., Устік Т.В. Особливості управління маркетинговими ризиками на підприємстві як засіб покращення маркетингової інноваційної політики

3

Нестеренко С.А. Теоретичні аспекти та методологічні підходи управління витратами

13

Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Орлова В.М. Облікова політика державного сектора економіки України

23

Гуторов О.І. Логістика як науково-практичний напрямок та фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств

38

Копитко В.І., Копитко О.В., Сенів Р.В. Напрями формування системи державного регулювання розвитку аграрного сектора АПК України

51

Мельник В.І. Регуляторна політика держави у формуванні зернових ресурсів

62

Погріщук Б.В. Фінансова безпека підприємств молокопереробної галузі у забезпеченні конкурентоспроможності

72

Шиян Д.В., Чумак Г.М. Рівень розвитку молочного скотарства як фактор формування молоко продуктового підкомлексу в регіонах

82

Василішин С.І., Шелудько Р.М. Структура активів сільськогосподарських підприємств України як чинник їх економічної безпеки

91

Довгаль О.В. Концептуальні засади особливостей впливу ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій регіону

100

Іванченкова Л.В. Формування підсистеми внутрішньогосподарського контролю у системі управління харчовим підприємством

110

Крутько М.А. Основні підходи до планування стратегій інтеграційних процесів діяльності агроформувань

122

Моісєєва Н.І., Діденко Д.Ф. Ринок туристичних послуг регіону: сутність, теоретичні основи сегментації, диференціації

131

Кухарчик О.Г. Сутність та особливості розвитку регіонального ринку мультимодальних перевезень

146

Куцина Л.В., Воронкова А.А. Теоретичні аспекти та перші результати децентралізації (на прикладі Харківської області і Малоданилівської ОТГ)

161

Халілов А.Е. Статистика системи споживання в регіонах України

171

Добіжа Н.В. Напрями активізації розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки

179

Зєніна-Біліченко А.С. Методичні аспекти інноваційного та креативного проектування управлінської діяльності

189

Руденко М.В. Особливості впливу цифровізації на функціонування сільськогосподарських підприємств

202

Тубальцева Н.П., Тубальцева С.А., Тубальцев А.М. Сучасний стан та чинники розвитку освіти дорослих

213

Маркович Т.Г. Теоретико-методологічні підходи до трансформації діючої методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників комерційних банків

224

Ярута М.Ю. Удосконалення сучасного сільськогосподарського управління та методологія стратегічного управління земельними ресурсами

 237

Коренюк П.І. Перспективи будівельної галузі на ринку утримання та експлуатації об'єктів нерухомості

248

Стегней М.І., Іртищева І.О., Бошинда І.М. Організаційно-економічні засади розвитку малого бізнесу Карпатського району

261

Тельнова Г.В., Олійник П.О. Удосконалення системи управління знаннями в промисловості України

271

Зоря О.П. Аналіз ресурсного потенціалу аграрних підприємств як складова формування та розробки стратегії їх розвитку

279

Котькалова-Литвин І.В. Інституційні особливості формування фінансово-кредитної інфраструктури агропромислового ринку

288

Яцух О.О. Методичний підхід до оцінювання рівня самофінансування сільськогосподарських підприємств

297

Голбан Т.Т. Державна підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектору економіки

312

Різниченко О.А. Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки

320

Христофоров В.О., Андрющенко Є.Г. Формування механізмів забезпечення економічної безпеки підприємств

328

Широков М.А. Стратегічні напрямки державної політики у сфері сталого використання водних ресурсів

337

Шумінська О.Б. Організаційний розвиток соціально-економічних систем

348

Гуторов А.О., Гуторова О.О. Економічний зміст інтеграції в аграрному секторі

355

Фокін О.К. Суб'єктно-об'єктний склад системи економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств

371

Ульянченко О.В., Уманець С.В. Управління інноваційно- інвестиційним забезпеченням розвитку відновлюваної енергетики агропродовольчого сектора

392

Крамаренко І.С., Войт Д.С., Кравець Л.О. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання

403

Шевчук І.Б., Шевчук А.В. Організаційно-економічні особливості функціонування і розвитку малих підприємств у регіонах України

413

Мальований Б.Ю. Концептуальні положення фінансової безпеки регіонів в умовах децентралізації

421

Стройко Т.В., Муніка Н.О. Стратегічні пріоритети трансформації інституціональної системи національної економіки

433

Мещеряков В.Є. Управління витратами в умовах забезпечення ефективності виробництва

446

Пономарьова М.С., Захаров І.К., Іваненко В.Є. Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємницької діяльності

458

Підлужна О.Б., Колос З.В. Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку

469

Оновлено: 19-10-2019, 11:49