ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА, СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 1 2018 Р.

 

 

 


  

1.Погріщук Г. Б.[Стратегічні засади інвестиційного забезпечення агроекологічних систем]{Strategic bases of investment provision of agroecological systems}

2.Бутенко Т. А.,Сирий В. М.,Сотников Ю. О.[Впровадження сільського туризму в Україні: проблеми, бізнес-моделі, бізнес-планування]{Introduction of rural tourism in Ukraine: problems, business models, business planning}

3.Гопцій Д. О.,Ткаченко Т. Г.[Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Харківської області для цілей розвитку сільського та сільського зеленого туризму]{The Assessment of the Natural and Recreational Potential of Kharkiv Region for the Purposes of Rural and Rural Green Tourism Developmen}

4.Довгаль С. В.,Пасемко Г. П.,Бєсєдіна Г. Є.[Макро- та мікрорівні соціальної політики: співвідношення базових понять та їх використання  в державному та регіональному управлінні]{Macro- and micro-levels of social policy: the interrelation of basic concepts and their use in state and regional government}

5.Дроботя Я. А.[Нетрадиційні банківські послуги та фінансові ризики пов’язані з ними: реалії України, міжнародний досвід]{Non-traditional banking services and financial risks related to them: realities of Ukraine, international experience}

6.Петров В. М.[Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств]{Diversification of agricultural enterprises economic activity}

7.Чернега І.І.[Теоретичні засади підприємництва як сучасної форми господарювання]{Theoretical principles of entrepreneurship as a modern form of management}

8.Чичкалюк Т. О.,Волчецький Р. В.[Кластеризація як інноваційний спосіб розвитку туристичних регіонів]{Clustering as an innovative way of tourist regions development}

9.Бленда Н. О.[Сучасний стан та розвиток продовольчого комплексу України]{Current state and development of Ukraine's food complex}

10.Погріщук О. Б.[Джерела та методи формування інвестиційного потенціалу у садівництві]{Sources and methods of formation of investment potential of  horticulture}

11.Момот Т. В.,Чудопал А. І.,Панов В. В.,Лелета А. В.[Стейкхолдеро-орієнтований підхід до забезпечення економічної безпеки в сфері житлово-комунального господарства]{Stakeholder-oriented approach to ensuring economic security in the sphere of housing and communal services}

12.Гуторов О. І.,Гуторова О. О.[Теоретико-організаційні засади контролю в системі менеджменту]{Theoretical and organizational basic principles for the management system control}

13.Копитко В. І.,Копитко О. В.[Інституційні перетворення як важливий чинник в аграрному секторі АПК регіону]{Institutional transformation as an important factor in the agrarian sector of regional agribusiness}

14.Василіщин С. І.[Теоретико-практичні засади формування фінансових ресурсів у системі економічної безпеки аграрних підприємств]{Theoretical and Practical Principles of Financial Resources Formation in the System of Economic Security of the Agricultural Enterprises}

15.  Баценко Л. М.,Галенін Р. В.,Євченко В. О.,Паливода В. І.[Модель формування інвестиційного прибутку підприємства]{The model of investment profit formation of the enterprise}

16.Чебанова Н. В.,Яковенко С. Л.[Облікова політика – основний елемент системи бухгалтерського обліку]{The accounting policy is the main element of the accounting system. Subject of study}

17.Судомир C. М.[Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем]{Forming the resulting system of risk management of socio-economic systems}

18.Шульга Н. В.,Піддубна Л. В.[Економетричний аналіз розвитку рослинництва на Харківщині у 1995–2017 рр.]{Econometric analysis of crop development in Kharkiv region during 1995-2017}

19.Бухало О. В.[Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України]{Features attraction of direct foreign investments into the economy of Ukraine}

20.Греськів О. Б.[Сталий розвиток соціально-економічних систем]{Sustainable development of socio-economic systems}

21.Дяченко Т. А.[Вектор інтенсивного зростання економіки України: свідомий вибір та історичний досвід]{Vector of intensive growth of economy of Ukraine: conscious choice and historical experience}

22.Єфанов В. А.[Сезонність, як фактор інтенсивності логістики зернових в сільськогосподарських підприємствах]{Seasonality as a factor of intensity of grain logistics in agricultural enterprises}

23.Лементовська В. А.,Харенко А. О.,Бортник Т. І.[Маркетинг плодоягідної  продукції: стан, тенденції, перспективи]{Marketing of fruit-rich products: state, trends, prospects}

24.Лук'янова М. М.,Гурська І. С.[Кооперація як один із аспектів розвитку сільської економіки на інноваційних засадах]{Cooperation as one of the aspects of rural economy's development on innovative bases}

25.Максименко Я. А.[Інноваційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку]{Innovation activity in Ukraine: the contemporary state and development perspectives}

26.Орлова В. М.,Власенко Т. Ю.[Становлення і розвиток підприємництва в Україні]{Formation and development of entrepreneurship in Ukraine}

27.Пономарьова М. С.,Єфремова Н. О.,Нагорнюк О. П.[Інструменти маркетингу в умовах зростання конкурентних переваг агробізнесу]{Marketing tools in conditions of growth of competitive advantages of agribusiness}

28.Сердюков К. Г.,Малишкіна К. Ю.[Сутнісна характеристика корпоративної фінансової стратегії господарюючого суб’єкта]{Essential Characteristic of the Corporate Financial Strategy of an Economic Entity}

29.Криленко Д. В.[Засади сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання]{Fundamentals of modern fiscal policy in the context of regional economic growth]

30.Руденко Р. Ю.[Дослідження сутності інновацій в роботах провідних учених світу]{Investigating the essence of innovations in the works of leading scientists of the world}

31.Ярута М. Ю.[Тенденції розвитку сучасного сільськогосподарського землекористування]{Trends in the development of modern agricultural land use}

32.Болотова Т. Н.[Аналитические уравнения производственных функций в растениеводстве как следствие законов физиологии растений]{Analytical equations of production functions in crop growing as a consequence of the laws of plants physiology}

33.Огієнко М. М.[Ефективність людського потенціалу в регіональних соціально-економічних системах України]{Efficiency of human potential in regional socio-economic systems}

34.Михайлов М. С.[Економічна характеристика інноваційної системи: національні та регіональні особливості]{Economic description of the innovation system of Ukraine as the basic basis for the development of innovation activity of economic entities}

35.Яценко О. М.,Овчаренко А. С.[Глобальна проблема продовольчої безпеки та перспективи органічного виробництва]{Global problem of food security and prospects of organic farming}

36.Гуріна О. В.[Передумови й напрями розвитку моделі конвергентного регіонального розвитку]{Preconditions and directions of development of the model of convergent regional development}

37.Павлова Т. Г.[Історико-культурний та туристичний потенціал Харківського району Харківської області]{Historical, cultural and tourist potential of Kharkiv region}

38.Рехтета І. І.[Глобалізаційний аспект інноваційної інфраструктури]{The globalization aspect of innovation infrastructure}

39.Яценко О. М.[Проблеми та напрями активізації інтелектуалізації зовнішньої торгівлі України]{Problems and directions of intensification of intellectualization of foreign trade of Ukraine}Оновлено: 18-10-2018, 09:55