ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 1 2021

  ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 1 2021

 

Зміст

Аніщенко Г.Ю., Кучеренко Т.Є., Мельник Л.Ю. Бухгалтерський облік операцій з безоплатного одержання основних засобів: удосконалення методології та практики

3

Голубкова І.А., Бабаченко М.В., Яворська А.Ф., Левинська Т.І., Бурмака Л.О. Тенденції розвитку підприємництва в морській галузі

19

Грущинська Н.М. Національний брендинг в забезпеченні міжнародної спеціалізації національної економіки 

35

Гуторов О.І., Бурляй А.П. Науково-практичні підходи та напрями формування організаційно-економічного забезпечення екологізації сільського господарства України в умовах сталого розвитку

55

Маренич Т.Г. МСФЗ в Україні: проблеми практичного запровадження 

70

Томілін О.О., Ставицька В.О., Тимко А.К. Краудфандинг як інструмент залучення інвестицій в інноваційні технології

84

Пахуча Е.В., Бабика В.О., Клєпчева О.В. Сучасні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність  сільськогосподарських підприємств» 

98

Сушарник Я.А. Аналіз сучасного стану ринку скотарства 

111

Худавердієва В.А., Мерчанський В.В., Храпач К.Г. Проблеми та перспективи формування конкурентних переваг підприємств АПК 

125

Чебанова О.П. Влив інтерфейсу на конверсію сайту 

140

Шелудько Л.В., Онищенко О.С. Вплив демографічної ситуації на трудовий потенціал країни 

154

Шерстюк С.В., Посилаєва К.І., Шерстюк К.Д. Нормативно-правова база інформаційного забезпечення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств АПК

168

Сколотій І.В. Організація системи бюджетування на аграрних підприємствах 

179

Бібла І.І. Торговельна політика країн у розв’язанні глобальної продовольчої проблеми 

192

Олійник О.В., Макогон В.В. Ефективність виробництва пшениці при різних підходах до формування парку зернозбиральних комбайнів сільськогосподарських підприємств

207

Яценко О.М., Тананайко Т.С., Гальперіна Л.П., Гончаренко Н.І., Хорошун О. Торговельні аспекти продовольчої безпеки у багатосторонній торговельній системі 

222

Гаврилюк Ю.М., Мокрецова Н.Я. Соціальні та геокультурні стратегії в сучасних теоріях економічного розвитку 

245

Свірко С.В., Тарасова Т.О. Бюджетна безпека: місце та роль в сучасному механізмі державного управління 

257

Криничко Ф.Р., Мотайло О.В. Проблеми фінансування системи охорони здоров’я як фактору розвитку державної політики в сфері громадського здоров’я 

274

Тюхтенко Н.А., Барна М.Ю., Казакова Т.С. Цифровізація як чинник забезпечення нової маркетингової філософії сучасних бізнес-екосистем

291

Єгоров Б.В., Кордзая Н.Р. оцінка конкурентоспроможності харчової продукції та рівня регіональної продовольчої безпеки

303

Антощенков Р.В., Антощенков В.М., Білик С.Г., Дюндик С.М. Динаміка колісної машини у складі посівного агрегату

322

Пономарьова М.С., Мещеряков В.Є. Вплив інвестування на інноваційний розвиток підприємства

339

Устік Т.В., Черевко І.В., Шарко Б.В., Садиков М.А. Економічні і екологічні аспекти економіки в умовах  Smart Specialisation

349

Ярема Л.В., Замора О.І. Управління ресурсним потенціалом регіону

364

Кoрeнюк П.I., Зeнiнa-Бiлiчeнкo A.С. Oсoбливoстi митнoгo рeгулювaння вiтчизнянoгo прoдoвoльчoгo ринку в сучaсних умoвaх 

378

Чміль Г.Л. Трансформація простору функціонування бізнес-структур під впливом цифровізації: вимір маркетплейсів 

391

Пасемко Г.П, Бага Л.Г, Пащенко Ю.В, Шевченко С.В. Методика розрахунку та стан показників продовольчої безпеки в Україні

406

Оновлено: 29-06-2021, 09:52