ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 2 2020


 

 

ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ

„ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 2. 2020

 

   

 

Зміст

Кукса І.М., Васюренко Л.В. Теоретичні засади стратегування інноваційного розвитку в галузі сільського господарства

3

Лісовий А.В., Долга Г.В. Стратегічний аналіз потенціалу туристичної галузі України 

17

Ульянченко О.В., Кузіна В.Ю. Управління пивоварною якістю ячменю в Україні: досвід світових компаній

33

Чебанова Н.В., Гречишкіна Т.Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку як фактор формування фінансових результатів підприємства 

46

Дядик Т.В., Лядський І.К. Соціальна орієнтованість бізнесу, як важлива передумова створення hr-бренду

62

Макаренко Н.О., Лишенко М.О., Савостьянова А.В. Методологічні основи формування конкурентних стратегій управління логістичною діяльністю підприємств

78

Отенко І.П., Ломовських Л.О., Пархоменко Н.О., Єфремова Н.О. Сучасні тенденції розвитку економіки сільського господарства України 

91

Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Шевченко С.В., Корсун Є.С. Історична роль земств  в  соціально-економічному розвитку дореволюційної України

105

Рогатіна Л.П., Згадова Н.С. Діагностика фінансово-економічних ризиків України в умовах глобальної кризи економіки

113

Бєлобородова М.В., Олійник Т.І. Роль стейкхолдерів в управлінні якістю діяльності організації (на прикладі закладу охорони здоров’я)

124

Козак К.Б. Інституційна архітектоніка в контексті викликів сталого економічного розвитку

140

Кочетков О.В., Афанасова Ю.О Дослідження впливу часового фактору на оптимальний план управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства

153

Білоусько Т.Ю., Шовкун Л.В. Управління якістю в забезпеченні конкурентоспроможності аграрної продукції

168

Дідух Н.О., Романов О.В., Пономарьова М.С. Планування та прогнозування ресурсної врожайності

179

Довгаль О.В. Оплата праці в аграрному секторі економіки України: стан, причини, наслідки

196

Безугла Л.С. Синергетичний гістерезис як інноваційне явище в екотуристичній інфраструктурі

210

Лагодієнко В.В., Швець О.В. Причинно-наслідковий базис розвитку трудової міграції в Україні

221

Любаров Ю.Й. Напрямки й бар’єри регіонального розвитку туристичної індустрії

235

Саркісян Г.О. Теоретичні підвалини конкурентних відносин на регіональних туристичних ринках

250

Трегуб К.М., Трегуб Є.М., Пономарьова М.С. Проблеми та методи удосконалення мотивації персоналу туристичних компаній

264

Захаров І.К., Шарко Б.В. Визначна роль конкуренто-спроможності та управління ресурсами в діяльності підприємств агробізнесу

277

Бойко Є.О., Богославська А.В., Павленко О.П. Регіональні аспекти інституціональних змін системи публічного управління ресурсозбереженням в аграрному секторі

287

Іртищева І.О., Крапивіна Д.А. Медіа сфера в умовах креативної економіки: розвиток та засади управління

299

Кучер Л.Ю., Кучер А.В., Тріпілець О.В. Зелений банкінг у системі екологічного менеджменту й ефективного фінансування екопроектів

309

Страпчук С.І. Концептуальні підходи до визначення поняття «сталий розвиток»

325

Шебаніна О.В., Купчишина О.А. Державна підтримка інноваційного розвитку аграрного сектору України 

340

Стенічева І.Б. Методичні підходи до побудови інноваційного профілю регіону та його апробація

353

Nitsenko V.S. Innovative development of the oil and fat industry in the context of the functioning of agricultural holdings: the case of Ukraine

371

Захарів О.Я., Гулько В.І. Вплив крапельного зрошення та міжрядного підсіву люпину на ріст та продуктивність яблунь пересаджених у втомлений ґрунт

379

Ульянченко О.в., Бухало О.В. Теоретичні підходи до проблеми мотивації праці, як фактору підвищення ефективності використання трудових ресурсів

390

Надточій І.І., Ракіпов В.Р. Моніторинг конкурентоспроможності трансформаційних процесів у регіонах  України

400

Соловйов О.А. Менеджмент конкурентоспроможності та формування чинників впливу на конкурентні переваги

414

Оновлено: 4-12-2020, 08:20