ВІСНИК ХНАУ, СЕРІЯ "ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ" ВИПУСК №4 ТОМ1/2

 
:  Том1_Випуск4 (завант.: 113)
Переглянути онлайн:  Том1_Випуск4
 

 

 

ТОМ 1

 Коренюк П. І.,Усикова О. М. [Формування ринкових підходів до інтелектуальної власності  у контексті інноваційної діяльності]{Shaping market approaches to intellectual property in the context of innovation}

3-12

 Пасемко Г. П.,Бага Л. Г. [Виробництво органічної продукції як перспектива розвитку аграрного сектору економіки]{Organic production as a prospect for the development of the agricultural sector of the economy}

13-22

 Рожков А. О.,Романова Т. А.,Романов О. В.,Брагін О. М.,Пономарьова М. С.,Ларченко М.І. [Економічна ефективність підживлень посівів пшениці озимої в умовах ФГ «Лучисте-2а» Веселівського району Запорізької області]{Economic efficiency of winter wheat crops feeding under the conditions of farm enterprise "Luchiste-2A" of Veselivskyi district of Zaporizhzhia region}

23-34

 Стегней М. І.,Богатирьов К. О.,Бошинда І. М.,Бошинда І. М. [Роль спортивно-оздоровчої діяльності в умовах сталого розвитку]{The role of sports and recreational activities in conditions of sustainable development}

35-42

 Чебанова Н. В. [Політика структурних трансформацій діяльності промислових підприємств]{The policy of structural transformations of industrial enterprises. Subject of study}

43-51

 Юхименко-Назарук І. А., Сьомак О. М. [Природний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку]{Natural capital as an object of accounting} 

52-64

 Дибач І. Л. [Теоретико-методичні аспекти формування стандартів корпоративного управління]{Theoretical and methodological aspects of the formation of corporate governance standards} 

65-78

 Карпенко В. В. [Формування податкових надходжень бюджету України в аспекті надання споживачам публічної економічної інформації офіційними державними органами]{Formation of tax revenues of the budget of Ukraine in aspect of providing for consumers public economic information by official state bodies} 

79-88

 Максименко Я. А.,Дяченко Т. А. [Ефективність функціонування економічних суб’єктів на мікро- і макрорівнях]{Efficiency of economic entities functioning at microeconomic and macroeconomic levels}

89-97

 Melikh O., Voit D., Melikh T., Archybisova D. [Оrganizational and economic foundations of gastronomic tourism development in the context of aquaculture enhancement: regional, national and world trends]{Організаційні та економічні основи розвитку гастрономічного туризму в умовах посилення аквакультури: регіональні, національні та світові тенденції}

97-108

 Пономарьова М. С.,Мещеряков В. Є.,Романова Т. А. [Оцінка можливостей та визначення напрямів підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва]{Assessment of opportunities and determination of directions of increase of economic efficiency of production of crop production}

109-119

 Обруч Г. В. [Концептуальні положення інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту]{Conceptual provisions of the innovation activity of railway enterprises}

120-129

 Перепелюкова О. В. [Дослідження теоретичних підходів до визначення складових інформаційних систем регіону в аспекті розвитку міжрегіонального співробітництва]{The study of theoretical approaches to determining the components of the information system of the region in the aspect of the development of interregional cooperation}

130-140

 Варданян А. А. [Основні засади державного регулювання інноваційного розвитку]{Basic principles of innovative development state regulation}

141-153

 Крамаренко І. С. [Регіональна структура інвестиційного потенціалу: сучасний стан та концептуальні підходи]{Regional Investment Potential Structure: the Current Situation and Conceptual Approaches}

154-164

 Вєкслєр Д. М. [Види конкурентних стратегій і шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства]{Types of competitive strategies and ways of improving the competitive capacity of an enterprise}

165-175

 Гуторова О. О.,Фастівець Д. Л. [Особливості та фактори  підвищення ефективності  виробництва  продукції  садівництва]{Features and factors of increase of efficiency of production of gardening products}

176-185

 Михайлов М. С.,Сєнкевич О. Ф.,Кім В. О.,Прокопенко Н. О.,Кльоц Ю. Ю. [Наукові підходи щодо стратегічного управління інноваційними процесами: регіональні та національні особливості]{Scientific Approaches to Strategic Management of Innovation Processes: Regional and National Features}

186-200

 Топчій О. О. [Завдання та пріоритети реформування житлово-комунального господарства на засадах сталого розвитку]{Tasks and priorities of reform for housing and communal services sustainable development}

201-212

 Резнік Н. П., Костиляну В. А. [Антикризове управління підприємством, як засіб захисту підприємства від банкрутства]{Anti-crisis management of the enterprise as a means of bankruptcy protection of the enterprise}

213-223

 Копань Т. М. [Особливості маркетингу в телекомунікації]{Features of marketing in telecommunications}

224-233

 Малиш І. А. [Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору][Features of investment and innovation activities of agricultural enterprises}

234-243

 Широкопояс О. Ю.,Савіцький В. В. [Консалтингові послуги в сфері фінансово-економічної безпеки як об’єкт бухгалтерського обліку]{The article defines that the consulting business is defined as the sale of a specific product - a consulting service that has an informational nature}

244-258

 Аксьонова О. В. [Сучасний стан та тенденції розвитку агробізнесу]{The current state and trends of agribusiness development}

259-266

 Гуторов О. І.,Ковалів О. І. [Теоретико-методологічні засади розвитку та інституціонального забезпечення трансформації земельних відносин в Україні]{Theoretical and methodological foundations of development and institutional support of land relations transformation in Ukraine}

267-279

 Дзюбенко О. М. {Інвестиційно-інноваційне забезпечення целюлозно-паперових виробництв в контексті нарощення експортного потенціалу лісового сектора України: еколого-економічний вимір]{Investment and innovation support for pulp and paper production in the context of increasing the export potential of the forest sector of Ukraine: ecological and economic dimension }

280-296

 Дьоміна В. М.,Побіженко І. О.,Білова Т. Г.,Дьоміна Т. О. [Числові моделі опису реальності, які дозволяють обробку великих обсягів даних за умов зростання їх невизначеності при управлінні регіоном]{Numerical models of the description of the reality, allowing to process large volumes of data in the conditions of growing their uncertainty in the management of the region}

297-305

 Заставний Ю. Б. [Органічне сільськогосподарське виробництво: інституціональні засади формування системи фінансово-економічного регулювання]{Organic agricultural production: institutional foundations for the formation of a system of financial and economic regulation}

306-317

 Копитко В. І.,Копитко О. В. [Роль державно-приватного партнерства у розвитку регіональних ринків молокa]{The role of public-private partnerships in the development of regional milk markets}

318-329

 Мельник В. І.,Погріщук О. Б. [Сучасні напрями удосконалення діяльності плодопереробних підприємств України]{Modern directions of improvement of activity of fruit-processing enterprises of Ukraine}

330-339

 Поважний О. С. [Державне регулювання процесів забезпечення національних інтересів у митній політиці України]{State regulation of the processes of ensuring national interests in the customs policy of Ukraine}

340-347

 Таран О. М.,Кудряшова С. В. [Формування системи ризикозахищеності галузі сільського господарства]{System formation of risk protection of the agricultural sector}

348-359

 Жибак М. М. [Система показників аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства]{Іndices system of analytical provision of enterprise innovation activity management}

360-367

 Погріщук Б. В. [Екологічні засади розвитку аграрної економіки у концепції сталого розвитку]{Environmental principles of agrarian economy development in the concept of sustainable development}

368-377

 Резнік Н. П.,Подолянко І. П. [Теоретичні та методичні основи ключових показників діяльності сільськогосподарського підприємства]{Theoretical and methodical basis of key indicators of agricultural enterprise activity}

378-387

 Білоусько Т. Ю.,Шовкун Л. В.,Білоусько Р. С. [Правові засади менеджменту якості та безпеки використання сільськогосподарської сировини і продуктів харчування в Україні  в процесі євроінтеграції]{Legal principles of quality and safety management of agricultural raw materials and food in Ukraine in the process of European integration}

388-398

 Турлакова С. С. [Методология моделирования процессов рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях]{Methodology of modeling the processes of reflexive management of herd behavior at enterprises}

399-406

 Черчата А. О.,Тарасова Т. О. [Управління персоналом на підприємствах харчової промисловості]{Управління персоналом на підприємствах харчової промисловості}

407-414

 Лучечко Ю.М. Формування інституціонального механізму стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини на засадах публічно-приватного партнерства]{Formation of an institutional mechanism for stimulating investment activities in the field of processing agricultural raw materials on the principles of public and private partnership}

415-425

 Мельник І. М. [Понятійно-категоріальний апарат в сфері лісового господарства]{Conceptual and categorical apparatus in the field of forestry}

426-440

 Салогуб І. І. [Пріоритетні напрями розвитку кредитування в аграрному секторі]{Priority directions for the development of lending in the agricultural sector}

441-448

 Горошкова Л. А.,Кутик В. В. [Логістичне моделювання та управління корпоративною соціальною відповідальністю]{Logistic modeling and management of corporate social responsibility}

449-458

 

 

Оновлено: 7-04-2020, 17:21