Вісник ХНАУ, Серія "Економічні науки" Випуск №3

 
:  ТОМ №3 (завант.: 112)
Переглянути онлайн:  ТОМ №3
 

  

 Самойлик Ю. В., Глущенко В. В., Український О. В.[Загальносвітові тенденції розвитку агропродовольчого ринку: сучасний стан, особливості та прогнози]{Main world trends of agri-food market development: current situation, features, and forecasts} 3-14
 Пасемко Г. П., Бєсєдіна Г. Є., Чаговець О. В.[Неспроможності ринку та необхідність державного регулювання аграрних відносин]{Market failure and necessity of state regulation of agrarian relations} 15-24
 Назарова Г. В., Урдуханов Р. І.[Вивчення ризиків і загроз кадрової безпеки та удосконалення їх класифікації]{Studying the risks and threats to personnel safety and improving their classification} 25-34
 Шелудько Р. М., Друшляк І. М.[Реалізація концепції та системи маркетингу на світовому ринку зерна]{Implementation of the concept and system of marketing in the world grain market} 35-44
 Канцедал Н. А., Пономаренко О. Г.[Організаційно-методичні особливості документування та обліку об’єктів інноваційного походження]{Organizational-methodological features of documentation and accounting of objects of innovative origin} 45-56
 Мерчанський В. В., Худавердієва В. А.[Формування інвестиційного клімату, як запорука ефективного розвитку економіки]{The formation of the investment climate as a guarantee of the effective development of the economy} 57-65
 Довгаль О. В.[Розбудова соціальної інфраструктури, як чинник розвитку демографічного потенціалу сільських територій Миколаївської області]{Development of social infrastructure as a factor of development of demographic potential of rural territories of the Nikolaev area} 66-76
 Завгородній А. В.[Особливості розвитку та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Причорноморського регіону]{Features of development and regulation of the foreign economic activities of the black sea region} 77-84
 Лагодієнко Н. В.[Зростання відкритості національної економіки – можливості та ризики для національного аграрного виробництва]{Increasing the openness of the national economy - opportunities and risks for national agricultural production} 85-95
 Машканцева С. О., Омельчук К. С.[Глобалізація як фактор впливу на інноваційний розвиток транспортної галузі]{Globalization as a factor influencing the innovative development of the transport industry} 96-105
 Таран О. М., Таран Ю. С., Філімонов Ю. Л.[Теоретичні засади формування системи стратегічного управління організацією]{Theoretical bases to develop the strategic management system of organization} 106-118
 Топчій О. О.[Сучасний стан та перспективи підвищення енергоефективності в ЖКГ України]{The current state and the prospects of of housing and communal energy efficiency increase in Ukraine} 119-129
 Чумак В. Д., Дорошенко О. О., Кіріченко Н. О.[Оцінка неплатоспроможності підприємств при загрозі банкрутства]{Assesment of business insolvency in the face of bankruptcy} 130-137
 Швець О. В.[Стратегічні пріоритети регулювання розвитку безробіття: національний та регіональний вимір]{Investment risks of the regional agri-food sector} 138-145
 Алєксєйчук О. О.[Інвестиційні ризики регіональної агропродовольчої сфери]{Investment risks of the regional agri-food sector} 146-154
 Шестакова Ю. В.[Системний підхід у фінансовому стимулюванні інноваційного розвитку в аграрній сфері]{A Systematic Approach to Financial Incentives for Innovative Development in the Agricultural Sector} 155-163
 Меліх О. О., Іртищева І. О., Арчибісова Д. С., Суслов В. С.[Туризм як фасилітатор розвитку аквакультури Причорноморських регіонів України]{Tourism as a facilitator of aquaculture development of the Black Sea regions of Ukraine} 164-172
 Іртищева І. О., Стегней М. І., Войт Д. С., Павленко Г. М.[Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів в умовах децентралізації]{Institutional support of region’s socio-economic development in decentralization conditions} 173-183
 Турленко Н. В.[Особливості розвитку інвестиційного механізму структурних трансформацій агросфери регіону]{Features of development of the investment mechanism of structural transformations of the agrosphere of the region} 184-192
 Яценко О. М., Ускова Д. С.[Досвід України у розв’язанні міжнародних торговельно-економічних суперечок в рамках СОТ]{Ukraine's experience in international wto trade-economic disputes} 193-206
 Коренюк П. І., Усикова О. М.[Аналіз та оцінка іноземного досвіду державного регулювання інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності]{Аnalysis and evaluation of foreign experience of state regulation of innovative activity and protection of intellectual property} 207-219
 Сьомич М. І.[Управління організаційно-правової безпекою суб'єктів аграрного бізнесу в контексті теорії зацікавлених сторін]{Management of organizational and legal security of agricultural business entities in the context of the stakeholders’ theory}  220-234
 Власенко Т. А.[Механізм управління стратегічними змінами підприємства: обґрунтування методів та роль зацікавлених сторін]{Mechanism for managing strategic change of an enterprise: justification of methods and stakeholder role} 235-246
 Стройко Т. В., Юшкова К. С.[Стратегічні аспекти державної підтримки працевлаштування через призму гендерної рівності]{The strategic aspects of state support for employment through the gender equality prize} 247-258
 Булавченко О. С.[Особливості формування балансової моделі державного регулювання функціонування ринку праці]{Peculiarities of formation of the balance sheet model of state regulation of labor market functioning} 259-267
 Копань Т. М.[Маркетингові дослідження розвитку ринку фіксованого зв’язку в Україні]{Marketing research on the development of fixed-line communications in Ukraine} 268-275
 Ярута М. Ю.[Ринок земель сільськогосподарського призначення сучасної Франції у проекції для України]{Agricultural land market in modern France in projection for Ukraine} 276-284
 Яровий Г. І., Романова Т. А., Романов О. В., Пономарьова М. С., Брагін О. М., Свиридова Л. А., Куц О. В.[Економічна та енергетична ефективність вирощування капусти цвітної за різних способів живлення при краплинному зрошенні]{Economic and energetic efficiency of cauliflower cultivation under different methods of nutrition and drop irrigation} 285-299
 Kazarezov A., Barabanova Y., Ishchenko O., Kletsov Y.[Forecasting the strategic development of the ukrainian port industry]{Прогнозування стратегічного розвитку портової галузі України} 300-314
 Бойко Є. О., Сергійчук С. І., Терлецька А. М.[Екологічна безпека та формування екологічної свідомості українського суспільства]{Environmental security and the formation of environmental awareness of the ukrainian society} 315-327
 Дзюбенко О. М.[Інвестиційно-інноваційне забезпечення експортного потенціалу лісового сектору України на основі передового іноземного досвіду{Investment and innovation support of the export potential of the Ukrainian forest sector based on advanced foreign experience} 328-342
 Крамаренко І. С., Сєнкевич О. Ф., Андрющенко Є. Г., Прокопенко Н. О., Кльоц Ю. Ю.[Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект]{Features of formation of investment potential: regional and national aspects} 343-356
 Марчук Ю. М.[Фінансування лісового господарства: регіональні особливості]{Financing of forestry: regional features} 357-370
 Меліх Т. Г., Гришина Н. В., Огінська К. О.[Тенденції розвитку туристичної сфери регіону]{Tendencies of development of the tourism sphere of the Mykolaiv region} 371-382
 Богатирьов К. О., Бабкова-Пилипенко Н. П., Сіренко І. В., Назрієва З. Т.[Ментально-культурні аспекти євроінтеграційних процесів крізь призму українських реалій]{Mental-cultural aspects of European integration processes through the prism of Ukrainian realities} 383-390
 Пономарьова М. С., Аксьонова О. В.[Умови регулювання вертикально інтегрованих підприємницьких структур агробізнесу: макро-, мезо-, мікро- рівні]{Conditions regulation of vertically integrated agribusiness entrepreneurial structures: macro-, meso-, micro- levels} 391-401
 Махмудова І. В.[Тенденції розвитку підприємств молочного скотарства в Україні]{Tendencies of development of dairy farming in Ukraine} 402-409

 
Оновлено: 2-03-2020, 16:05