Вісник ХНАУ Серія "Економічні науки" №2 2019


 

 

Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 2019, № 2

 


:  Повний випуск (завант.: 139)
Переглянути онлайн:  Повний випуск
 

 

Зміст випуску

 

 

 Ульянченко О. В.,Томілін О. О.,Бухало О. В.,Коломієць С. А. [Розвиток кооперативних відносин в овочепереробному підкомплексі]{The development of cooperative relations in the vegetable processing subcomplex}

3-12

 Нестерчук Ю. О.,Новицький І. В. [Роль інтеграції в процесі забезпечення пропорційного й збалансованого розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу]{Role of integration in the provision of proportional and balanced development of enterprises of the grain products sub-complex}

13-25

 Мельниченко О. В. [Роль економічного аналізу в оцінці фінансової безпеки підприємства]{The role of economic analysis in the estimation of enterprise financial security}

26-31

 Михайлов А. М.,Гончаров В. В.,Скрипченко Ф. А. [Перспективи підвищення ефективності землекористування сільських територій]{Prospects for increasing the efficiency of land use in rural areas}

32-40

 Пасемко Г. П.,Бєсєдіна Г. Є.,Волошин Ю. Ю. [Дефініції понять «організаційна» та «корпоративна» культура підприємства]{Definitsy understand the «organization» and the «corporate» culture of enterprise}

41-52

 Сердюков К. Г. [Державна підтримка інвестицій як шлях до економічного зростання]{State support of investments as a way to economic development}

53-61

 Антощенкова В. В. [Характеристика матеріальних потоків в логістичній системі агропромислового виробництва]{Characterization of material flows in the logistics system of agricultural production}

62-70

 Довгаль О. В. [Роль соціальної інфраструктури  у формуванні демографічного потенціалу сільських територій регіону]{The role of social infrastructure in shaping the demographic potential of rural areas in the region}

71-79

 Завгородній А. В.,Борисенко М. Ю. [Роль окремих товарних груп в загальних показниках експорту причорноморського регіону]{The role of individual goods in the exports of the black sea region}

80-87

 Невлад В. Ф.,Макушок О. В.,Мазур Ю. П. [Формування ринкового механізму господарювання аграрних підприємств України]{Formation of mmechanism of management of agrarian enterprises of Ukraine}

88-97

 Єфанов В. А. [Специфіка логістики в українських аграрних корпораціях]{Specificity of logistics in Ukrainian agrarian corporations}

98-106

 Колос З. В.,Підлужна О. Б. [Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону]

107-114

 Луцька Н. І. [Методика економічного аналізу стану об’єкту концесії підприємством-концесіонером]{Method of economic analysis of the state of the concession object by the concessionaire}

115-131

 Машканцева С. О.,Омельчук К. С. [Концептуальні аспекти стратегії інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи]{Conceptual aspects of the strategy for innovative development of the transport and logistics system}

132-140

 Мерчанський В. В.,Худавердієва В. А. [Сучасний стан та розвиток сільського господарства Харківської області у контексті євроінтеграції]{The current state and development of agriculture in Kharkov region in the context of European integration}

141-149

 Петров В. М. [Забезпечення сільськогосподарських підприємств України збиральною технікою]{Provision of Ukrainian agricultural enterprises with harvesting machinery}

150-165

 Турленко Н. В.,Лагодієнко Н. В.,Алєксєйчук О. О. [Економічний інструментарій впливу на інвестиційні процеси сталого розвитку агробізнесу]{Economic tools for influencing the investment processes of sustainable agribusiness development}

166-176

 Хлопоніна-Гнатенко О. І. [Історичні аспекти розвитку кооперативного руху у сільському господарстві]{Historical aspects of cooperative movement development in agriculture}

177-189

 Швець О. В. [Безробіття в Україні: причинно-наслідковий вектор дослідження]{Unemployment in Ukraine: a cause and effect vector of research}

190-198

 Бондаренко-Берегович В. В. [Дослідження сучасного стану, особливостей і тенденцій розвитку економічної безпеки підприємств хлібопекарської галузі]{Investigation of the current state, features and tendencies of development of economic security of the baking industry enterprises}

199-208

 Муніка Н. О. [Моніторинг рівня соціально-економічного розвитку України]{Monitoring the level of socio-economic development of Ukraine}

209-220

 Різниченко О. А. [Основні напрями формування стратегії розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки]{The main directions of the strategy formation for agrarian enterprises development under the conditions of the economy globalization}

221-228

 Тростенюк Т. М. [Господарська діяльність державних закладів вищої освіти як об’єкт аналітичних досліджень]{Economic activity of state higher education institutions as an object of analytical research}

229-240

 Уманець С. В. [Стратегічні напрями розвитку відновлюваної енергетики агропродовольчого сектора]{The Stratagic Areas of Energy Recovering Development In Agricultural Sector}

241-253

 Суска А. А.,Харченко Т. М. [Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві]

254-263

 Багмет К. В. [Ефективність державного регулювання соціального сектора національної економіки: емпіричний аналіз]{Governance efficiency of the social sector of national economy: empirical analysis}

264-273

 Данік Н. В.,Деркач М. А. [Характеристика підходів до визначення бізнес-моделей банків в Україні]{Description of approaches to the definition of business models of banks in Ukraine}

274-283

 Мисник Т. Г.,Гвіздзжинська І. Ю. [Стан та проблеми розвитку пенсійної системи України]{Status and problems of development of the pension system of Ukraine}

284-293

 Посилаєва К. І.,Посилаєв В. В.,Шерстюк С. В. [Особливості методики перстективного економічного аналізу розвитку сільськогосподарських підприємств]{Features of the method of perspective economic analysis of the development of agricultural enterprises}

294-301

 Шелудько Р. М.,Шелудько Л. В. [Правовий аспект формування обмежень  у використанні земель]{Legal aspect of formation of land use restrictions}

302-315

 Усикова О. М. [Аналіз ефективності використання м’ясного кластеру в сільськогосподарській галузі]{Analysis and use of the meat cluster in the agricultural sector}

316-326

 Мостова А. Д. [Стратегії продовольчої безпеки країн ЄС]{EU Food Security Strategies}

327-338

 Норд Г. Л. [Аналіз показників ліквідності та рентабельності промислових підприємств]{Analysis indicator of profitability and profitability of industrial enterprises}

339-352

 Іртищева І. О.,Стегней М. І.,Топчій О. О. [Проблеми та перспективи розвитку ЖКГ в Україні: фінансовий аспект]{Problems and prospects of housing and communal services development in Ukraine: financial aspects}

353-365

 Ніценко В.С., Мещеряков В.Є. Сучасний стан розвитку галузі тваринництва та передумови економічного зростання][Current state of development of the livestock industry and the background of economic growth}

366-375

 Гуторова О.О., Гуторов О.І. Науково-теоретичні аспекти організації та розвитку системи ведення садівництва]{Scientific and theoretical aspects of the organization and development of gardening system}

376-388

 Устік Т.В., Будаков Н.О., Протащук С.С. Управління маркетинговими стратегіями та посилення умов конкурентоспроможності торгівельних підприємств]{Managing marketing strategies and strengthening the competitiveness of trading companies}

389-397

 Кривошея Є.В. Еволюція наукових поглядів на менеджмент підприємницької діяльності]{Evolution of scientific views on entrepreneurship management}

398-405

 Іртищева І.О., Войт Д.С., Павленко Г.М., Архангельська А.-М.І. Моніторинг рівня соціально-економічного розвитку України та її регіонів]{Monitoring of socio-economic development of Ukraine end region}

406-414

 Меліх О.О., Меліх Т.Г., Арчибісова Д.С., Колодруб Ю.О. Особливості створення туристичного продукту в сучасних умовах]{The features of tourist product creation in modern conditions}

415-424

 Прокопенко В.Ю., Шаповал В.П., Шовкун Л.В., Корнева Н.О. Сучасні проблеми розвитку кадрового забезпечення та управління персоналом підприємства]{Modern problems of personnel development and personnel management of the enterprise}

425-434

 Ульянченко О.В., Єфремова Н.О. Обґрунтування важливості здійснення стратегічного управління підприємницько-комерційною діяльністю суб’єктів агробізнесу на принципах маркетингу]{Rationale of importance of implementation of strategic management of entrepreneurship-commercial activity of agribusiness entities on marketing principles}

435-444

 Бойко Є.О. Стратегічні напрямки формування економічного механізму сталого агровиробництва України]{Strategic direction of formation of economic mechanism of sustainable agro-production of Ukraine}

445-457

 Крамаренко І.С., Іртищев О.С., Кльоц Ю.Ю., Кравець Л.О. Аналіз структурних трансформацій інвестиційного потенціалу: функціональний аспект]{Analysis of structural transformations of investment potential: functional aspect}

458-467

 Ксендзук В.В., Трало І.М. Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку]{Valuation of financial instruments at fair value in accounting}

468-476

 Булавченко О.С. Вплив факторів на регулювання українського ринку праці]{The influence of factors on the regulation of the Ukrainian labor market}

477-486

 Колесник С.В. Оцінка можливостей розвитку кредитування підприємств АПК]{Assessment of opportunities for the development of lending to agricultural enterprises}

487-496

 

Оновлено: 27-01-2020, 10:16