Давиденко Н.М., Кульбач Ю.О. Шляхи підвищення ринковоїкапіталізації агропромислових підприємств

УДК 658.14

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-16

 

Н.М. Давиденко, д-р екон. наук, професор

Ю.О. Кульбач, аспірант

Національний університет біоресурсів та природокористування України

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

У статті досліджено розміри земельного банку агропромислових підприємств та вплив консолідації земель на розмір ринкової капіталізації. Досліджено динаміку угод ІРО, що укладалися агропромисловими підприємствами. Проаналізовано вплив первинного розміщення акцій (ІРО) агропромисловими підприємствами на міжнародних майданчиках на ринкову капіталізацію підприємств.

Ключові слова: ринкова капіталізація, земельний банк, угоди ІРО, фондова біржа, агропромислові підприємства.

 

Бібліографічний список:

  1. Багацька К.В. Капіталізація підприємств харчової промисловості як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції [Електронний ресурс] / К.В. Багацька. – Режим доступу: http://www.khntusg.com.ua/files/ sbornik/vestnik_113/31.pdf
  2. Топ-200 агрокоманий: Как изменился земельный банк агрохолдингов за год [Електронний ресурс] / Режим доступу : https://delo.ua/business/top-200-ag.
  3. Давиденко Н.М. Переваги залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями шляхом виходу на іноземні фондові біржі / Облік і фінанси АПК.– 2012. – Вип. 3. – С. 96–101.
  4. ІРО Как приуспел Украинский агробізнес за 10 лет [Електронний ресурс] / режим доступу: https://latifundist.com/infographics/view/60.
  5. Шваб О.В. Агрохолдинги з активами в Україні на світових фондових майданчиках / О.В. Шваб // Фінанси та оподаткування. – № 3 (65). – 2014. – С. 117–124.
  6. Давиденко Н.М. Фінансове забезпечення аграрних формувань України: монографія. – Київ: ЦП «Компринт», 2016. – 329 с.
  7. Варналій С.З., Анзін Р.О. Сучасний стан та динаміка публічних розміщень акцій вітчизняних компаній на міжнародних ринках капіталу / С.З. Варналій, Р.О. Анзін // Економічний аналіз. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”. – 2015. – Т. 20. – С. 114-122.
  8. Українська аграрна конфедерація. – Режим доступу: http://agroconf.org/.
  9. Давиденко Н.М. Оцінка ефективності залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями шляхом виходу на іноземні фондові біржі та їх вплив на фінансовий стан / Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27–30 березня 2012 р. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ. – 2012. – Ч. 1. – С. 308 – 313.

 

Н.Н. Давыденко, Ю.А. Кульбач. Пути повышения рыночной капитализации агропромышленных предприятий. В статье исследовано объемы земельных банков агропромышленными предприятиями и влияние консолидации земель на размер рыночной капитализации. Исследована динамика сделок ІРО, заключаемых агропромышленными предприятиями. Проанализировано влияние первичного  размещения акций (ІРО) агропромышленными предприятиями на международных площадках на рыночную капитализацию предприятий.

Ключевые слова: рыночная капитализация, земельный банк, соглашения ІРО, фондовая биржа, агропромышленные предприятия.

 

Davydenko N.M., Kulbach Y.O. Ways of increasing market capitalization of agroindustrial enterprisesToday’s, in the conditions of a deep economic downturn, increasing crisis phenomena and exacerbating external threats to business entities is becoming increasingly difficult to carry out their activities.  For enterprises, the issue of increasing market capitalization becomes urgent, which makes it possible to work in difficult economic conditions.  As foreign experience shows, the market capitalization of an enterprise is one of the most important indicators of assessing the effectiveness of economic activity.

The purpose of the article is to identify ways to increase the market capitalization of agro-industrial enterprises.

Methods and methodology: Structural-logical analysis was used to construct the logic and structure of the research;  the method of graphical interpretation was used to assess the dynamics of the IPO by agro-industry enterprises;  a systematic approach to identifying the benefits of an IPO;  economics and mathematics was used to assess the level of capitalization of agro-industrial enterprises;  statistical-economic was used to estimate the volume of land bank;  abstract-logical was used to form conclusions.

The article analyzes the effect of consolidation of land by agro-industrial enterprises on the size of market capitalization.    The dynamics of IPO agreements concluded by agro-industrial enterprises was investigated.  The influence of primary placement of shares (IPOs) on agro-industrial enterprises in international sites on the market capitalization of enterprises is analyzed.

Results. The capitalization enables enterprises to work in difficult economic conditions.  Increasingly, agro-industrial enterprises make IPOs, which allows them to attract additional financial resources and increase the level of market capitalization.  As practice shows, part of the funds received is directed by agro-industrial enterprises to increase the volume of land bank, which in turn affects the increase of market capitalization.

Key words: market capitalization, land bank, IPO deals, stock exchange, agro-industrial enterprises.

 

 


:  Анотація (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 26-03-2019, 15:08