Parkitna A., Wilimowska Z. Creation of producer groups as a form of efficient development of the agricultural market organization in Poland

УДК 331.101.262

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-3

 

A.Parkitna, Doctor of Science (Economics),

Wroclaw Technological University

Z.Wilimowska,  Doctor of Science (Economics), Professor

State Higher Professional School in Nysa

 

CREATION OF PRODUCER GROUPS AS A FORM OF EFFICIENT DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL MARKET

ORGANIZATION IN POLAND

 

The leading type of farming in world agriculture is a family farm. After attempting unsuccessful activities related to the construction of agricultural production cooperatives and the growth of state enterprises in Poland, the revival of family farms is observed [8, s. 63].

This type of farms is currently predominant in Poland and they provide 70% of food for Poland [16, s.75]. One of the methods of cooperation between agricultural producers is membership in producer groups. Thus, the aim of this work is to show the benefits and specifics of the development of a farm by way of membership in the group of agricultural producers.

Key words: producer groups, efficiency, development, agricultural market. 

 

Literature:

 1. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej, W: Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2 (51), Warszawa, 2009.
 2. Chlebicka A., Diagnoza rozwoju i perspektywy wsparcia grup producenckich w Polsce, W: Studia Ekonomiczne i Regionalne, tom 6, nr 4, Warszawa, 2013.
 3. Chlebicka A., Producer Organizations in Agriculture - Barriers and Incentives of Establishment on The Polish Case, Procedia Economics and Finance 23 (2015).
 1. Czyżewski A., Teoriopoznawcze przesłanki rozwoju rolnictwa rodzinnego. W: Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa, OFI, 2015.
 2. Duvaleix-Tréguer, S., Gaigné, C., 2015. Producer Organizations and Members Performance in Hog Production. Paper presented at the Agricultural & Applied Economics Association and Western Agricultural Economics Association Annual Meeting, San Francisco, CA, July 26–28, 2015.
 3. Falkowski and Ciaian, 2016owski, J., Ciaian, P., 2016. Factors Supporting the Development of Producer Organizations and their Impacts in the Light of Ongoing Changes in Food Supply Chains: A Literature Review. JRC Technical Report No. EUR 27929 EN, Joint Research Centre, European Commission.
 4. Ignaczewski G., Nie ma chętnych do grup producentów rolnych?, W: Top Agrar Polska 4/2018, Poznań, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2018.
 5. Kapusta F., Zmiany miejsca i roli gospodarstw rodzinnych w Polsce. W: Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa, OFI, 2015.
 6. Key N., Sadoulet E., De Janvry A. ,Transactions costs and agricultural household supply response American Journal of Agricultural Economics, 82 (2) (2000).
 7. Knoblauch L., Kisiel R., Procesy integracyjne w sektorze mięsa wieprzowego na przykładzie grup producenckich z terenu Polski północno-wschodniej, Wyd. UWM, Olsztyn 2004.
 8. Kodłubański T., Rolne grupy producenckie - walka o przetrwanie i rozwój, agrofakt.pl, z dnia 10.10.2018 https://www.agrofakt.pl/rolne-grupy-producenckie-walka-o-przetrwanie-rozwoj/ 12.
 9. Kowalski A., Społeczne bariery przemian strukturalnych w rolnictwie, Warszawa, IERiGR, 1996.
 10. Latynskiy. E. Berger T., Networks of Rural Producer Organizations in Uganda: What Can be Done to Make Them Work Better?, World Development, Volume 78, February 2016.
 11. Lipka M., Tworzenie grup producentów rolnych i wynikające z tego korzyści, W: Agrodoradca, nr 20, Wiedza i Praktyka, 2018, https://agrodoradca24.pl/20/tworzenie-grup-producentow-rolnych-i-wynikajace-z-tego-korzysci-4202.html, z dnia 10.10.2018
 12. Michalek J., Ciaian P., Polricak J., The impact of producer organizations on farm performance: The case study of large farms from Slovakia, Jurnal Elsevier, Food Policy 75/2018.
 13. Parlińska M., Rodzinne gospodarstwa rolne podstawą rozwoju rolnictwa i samoorganizacji społecznych na wsi. W: Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa, OFI, 2015.
 14. Poulton C., Dorward A., Kydd J. The future of small farms: New directions for services, institutions, and intermediation, World Development, 38 (10) (2010).
 15. Sulewski P., Bariery i możliwości gospodarstw rolnych w opiniach ich właścicieli. W: Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 67/2008, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2008.
 16. Tomczak F., Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowanie i mechanizmy rozwoju., Warszawa, IRWIN PAN, 2005.
 17. Ustawa z dn. 15.09.2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 983.
 18. Van Herck K., 2014, Assessing efficiencies generated by agricultural Producer Organisations. Report for the EU Directorate-General for Competition, dostęp z dnia 10.10.2018r. http://ec.europa.eu/competition/publications/agricultural_ producers_organisations_en.pdf.
 19. Zawisza S., Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia, Bydgoszcz, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2010.

 

А. Паркітна, З. Вілімовська. Створення виробничих груп за формою ефективного розвитку організації сільськогосподарського ринку у Польщі. Домінуючим типом землеробства у світовому сільському господарстві є сімейне господарство. Після невдалої спроби діяльності, пов'язаної з будівництвом сільськогосподарських виробничих кооперативів та зростанням державних підприємств у Польщі, відбувається відродження сімейних господарств.

В даний час цей тип фермерських господарств є поширеним у Польщі, забезпечуючи 70% продуктів харчування, що виробляються для Польщі. Одним з методів співпраці сільськогосподарських товаровиробників є членство в групі виробників. Тому мета роботи - показати переваги та специфіку розвитку сільськогосподарської економіки через членство в групі сільськогосподарських товаровиробників.

Ключові слова: групи виробників, ефективність, розвиток, сільськогосподарський ринок.

 

Parkitna, Z. Wilimowska. Creation of groups of agricultural producers has been recommended as an effective form of organizational development of the agricultural market in Poland. The development of farmers' economic cooperation is desirable in every aspect due to the dispersion of agricultural producers and the low level of organization of agricultural markets. One of the methods of cooperation between agricultural producers is their membership in a producer group. The farmers' drive towards vertical and horizontal integration increase due to the common agricultural policy in Poland, which resulted in membership in the unified EU market and the requirement to increase the scale of production while reducing production costs.

This situation puts Polish farmers in a difficult position in terms of their profitability and competitiveness. The agricultural cooperative movement, despite excessive dependence on the State, purchased about 60 agricultural products from farmers. Therefore, we are currently looking for forms of cooperation that would increase efficiency on this market. World literature research shows that organizations of producer groups have higher economic efficiency.

The subject of the article's research is the stimulus to the profitability of an agricultural farm resulting from its membership in the producer group. In order to prove the phenomenon, a simulation has been made consisting in comparison of the profit of a farm that could be achieved when participating in the producer group with the profit achieved in reality during the production cycle.

The practical objective of the work is to confirm higher economic efficiency of the farm participating in the group of agricultural producers. Which is to prove the effectiveness of this method of developing an individual farm on the Polish market.

Key words: producer groups, efficiency, development, agricultural market.

 

 


:  Анотація (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 26-03-2019, 14:16