Гуторов А.О., Гуторов О.І. Кадрове забезпечення формування інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектора економіки

УДК 331.5:[330.3:631.1]:001.89

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-47

 

А.О. Гуторов, д-р  екон. наук, с. н. с.

ННЦ «Інститут аграрної економіки»,

О.І. Гуторов, декон. наук, професор

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

 

КАдрове забезпечення формування інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектора економіки

 

Показано місце кадрового забезпечення в системі економіки знань. Проаналізовано динаміку і тенденції кадрового забезпечення інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектора економіки. Визначено основні перешкоди на шляху інноваційного розвитку аграрного сектора економіки та запропоновано комплекс заходів з розвитку кадрового забезпечення формування інноваційного потенціалу галузі.

Ключові слова: кадрове забезпечення, інноваційний потенціал, наукова діяльність, інноваційна діяльність, аграрний сектор економіки.

 

Бібліографічний список:

 1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. – Київ: НАН України, 2015. – 336 с.
 2. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. – Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. – 864 с.
 3. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем / Т.И. Артёмова [и др.]; под ред. А.А. Гриценко. – Киев: Ин-т экон. и прогнозиров. НАН Украины, 2013. – 580 с.
 4. Осипов Ю.М. Обретение. Москва: ТЕИС, 2011. 591 с. 5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – Москва: Academia, 2004. CLXX, 788 с.
 5. Гуторов А.О. Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки. – Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 484 с.
 6. Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України. – 2004. – № 5. – С. 4–13.
 7. Турчіна С.Г. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 3. – Т. 1. – С. 118–121.
 8. Саблук П.Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. – 2016. – № 9. – С. 34–42.
 9. Присяжнюк М.В., Петриченко В.Ф., Володін С.А. Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку Національної академії аграрних наук України // Економіка АПК. – 2013. – № 4. – С. 3–22.
 10. Володін С.А., Чекамова О.І. Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки // Економіка АПК. – 2017. – № 5. – С. 65–72.
 11. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2017 рік. – Київ: Аграрна наука, 2018. – 590 с.
 12. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2013 рік. – Київ: Аграрна наука, 2014. – 526 с.
 13. Калетнік Г.М. Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С.  5–11.
 14. Інноваційна діяльність університетів України: аналітичний огляд / за заг. ред. І.В. Артьомової. – Ужгород: ПП «АУТДОР-ШАРК», 2015. – Вип. 1. – 157 с.

 

Гуторов А.А., Гуторов А.И. Кадровое обеспечение формирования инновационного потенциала развития аграрного сектора экономики. Показано место кадрового обеспечения в системе экономики знаний. Проанализированы динамика и тенденции кадрового обеспечения инновационного потенциала развития аграрного сектора экономики. Определены основные препятствия на пути инновационного развития аграрного сектора экономики и предложен комплекс мероприятий по развитию кадрового обеспечения формирования инновационного потенциала отрасли.

Ключевые слова: кадровое обеспечение, инновационный потенциал, научная деятельность, инновационная деятельность, аграрный сектор экономики.

 

Hutorov, O. Gutorov. Staffing of innovative potential forming of development of the agrarian sector of economy. Innovative development of the agrarian sector of economy is based on forming of qualitatively new productive forces expressed in the innovative potential of development of industry. In this system of the economic relations the person who produces the new ideas, knowledge, transforms them to innovative production, makes decisions on introduction of innovations, thereby forming basis for further progress, plays the crucial role.

The subject of research is the methodological bases of staffing of innovative potential forming of development of the agrarian sector of economy.

A research objective is to carry out the system analysis of staffing of innovative potential forming of development of the agrarian sector of economy.

Methodological research basis is the dialectic method of knowledge, the system approach to studying initial methodological preconditions of the staffing of innovative potential forming of development of the agrarian sector of economy, economic theory’s fundamental positions and the groundwork of scientists. In its process, the methods as theoretical generalization, system analysis, synthesis, monographic were applied.

Results of research. The place of staffing in the system of knowledge-based economy is shown. It is theoretically confirmed that innovative development of the agrarian sector of the economy of Ukraine is impossible without forming of innovative potential, which basic element is staffing. We have analyzed dynamics and tendencies of staffing of innovative potential of development of the agrarian sector of economy.

It is shown that financial and institutional problems in scientific and education spheres for years of independence of Ukraine essentially distorted the system of reproduction of innovative workforce capacity of the agrarian sector of economy. The main roadblocks to innovative development of the agrarian sector of economy are defined, and the set of actions for development of staffing of innovative potential of industry is offered.

Sphere of results application. The received results are the basis for development of strategy of innovative development of the agrarian sector of the economy of Ukraine.

Keywords: staffing, innovative potential, scientific activity, innovative activity, agrarian sector of economy.

 

 


:  Анотація (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 22-03-2019, 17:41