Верещагіна Г.В., Плєханова Т.Є. Управління інноваційним розвитком стартапів з метою зниження ризиків венчурного інвестування 

УДК 334:330.131.7:330.341.1

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-30

 

Г.В. Верещагіна, канд. екон. наук, доцент

Т.Є. Плєханова, аспірант

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СТАРТАПІВ

З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 

Під час дослідження авторами було проаналізовано поняття «стартап», розглянуто характерні ознаки стартапу та джерела їх фінансування. Проаналізовано існуючі моделі проектування розвитку стартапів (Product Development та Customer Development), а також їх основні етапи, та запропоновано методичний підхід щодо управління інноваційним розвитком стартапів з метою зниження ризиків венчурного інвестування на основі удосконалення існуючої Моделі Customer Development; який на відміну від відомих базується на доповнені цієї моделі двома попередніми (можливо циклічними) кроками: висунення гіпотези щодо продукту (послуги) та опитування потенційних клієнтів; та дозволяє підвищити вірогідність ефективної діяльності як існуючих стартапів, так і новостворених. Результати дослідження можуть бути використані в процесі вдосконалення практики управління інноваційним розвитком стартапів з метою зниження ризиків венчурного інвестування.

Ключові слова: стартап, ознаки стартапу, фінансування стартапу, модель Customer Development, модель Product Development.

 

Бібліографічний список:

  1. Бланк С. Чотири кроки до осяяння / C. Бланк. – М.: Альпіна Паблішер, 2016. – 368 с.
  2. Дрейпер У. Стартапи: професійні гри Кремнієвої долини [Текст] / У. Дрейпер; предисл. Е. Шмідта; пров. з англ. В. Єгорова. – Москва: Ексмо, 2012. – 378 с.
  3. Івашова Н.В. START-UP проекти – інструмент реалізації інновацій // Економічні проблеми сталого розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 24–26.04.2013) / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2013. – Т. 4. – С. 115–116.
  4. Коен, Д. Стартап в Мережі: майстер-класи успішних підприємців [Текст] / Д. Коен, Б Фелд; пров. з англ. М. Іутіна. – 2-е вид. – Москва: Паблішер, 2013. – 337 с.
  5. Маллинс, Дж. Пошук бізнес-моделі: як врятувати стартап, вчасно змінивши план [Текст] / Дж. Маллинс, Р. Комісар; пров. з англ. М. Пуксант і Е. Бакушевой. – Москва: Манн, Іванов і Фербер, 2012. – 329 с.
  6. Стельмащук А. М. Розвиток малих інноваційних підприємств: ефективна форма позитивних технологічних змін // Стратегія інноваційного розвитку економіки. – 2010. – № 3 // archive.nbuv.gov.ua.
  7. Thiel, P. (2012). Ten Lessons from Peter Thiel's Class On Startups, [Online], available at: www.forbes.com. (Accessed 18 March 2018)
  8. Шевченко О.М. Венчурний капітал – основа механізму фінансування національних інноваційних процесів // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 52–56
  9. Пікуль В.С. Що таке стартап? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://3222.ua/article/scho_take_startap.htm
  10. Корнух О.В. Стартап як прогресивна форма інноваційного підприємництва / О.В. Корнух, Л.В. Маханько // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 23. – С. 26–30.

 

А.В. Верещагина, Т.Е. Плеханова. Управления инновационным развитием стартапов с целью снижения риска венчурное инвестирование. В ходе исследования проанализировано понятие «стартап», рассмотрено характерные признаки стартапа и источники их финансирования. Проанализировано существующие модели проектирования развития стартапов (Product Development и Customer Development), а также их основные этапы, и предложен методический подход к управлению инновационным развитием стартапов с целью снижения рисков венчурного инвестирования на основе совершенствования существующей модели Customer Development; который в отличие от известных базируется на дополнении этой модели двумя предыдущими (возможно циклическими) шагами: выдвижение гипотезы относительно продукта (услуги) и опрос потенциальных клиентов; и позволяет повысить вероятность эффективной деятельности как существующих стартапов, так и вновь. Результаты исследования могут быть использованы в процессе совершенствования практики управления инновационным развитием стартапов с целью снижения рисков венчурного инвестирования.

Ключевые слова: стартап, признаки стартапа, финансирование стартапа, модель Customer Development, модель Product Development.

 

Vereshchagina G.V., Pliekhanova T.Ye. Innovative development management of startups with the purpose to reduce the venture investment risksIn the modern dynamic market conditions the innovative activity is one of the most important factors, which help to the enterprise to increase the competitiveness level of goods, to develop steadily and to operate in the market. During the innovation development planning enterprises interfere with the various types of risks due to the financial costs on measures execution, the temporary rupture between the innovations introduction and the useful result obtaining, as well as the possible charges on innovations establishment.

Practice of the most innovative and active countries of the world convincingly testifies that the small business is the driving force of the innovative enterprise. Therefore, in modern conditions of economic development, the most urgent question is the creation of projects and business ideas not by professionals, but by the most inspired and purposeful innovators who aspire to realize their potential.

The purpose of this article is the methodical approach elaboration concerning the innovative development management of startups in order to reduce the venture capital investment risks.

The subject of the study is a set of theoretical, practical and methodological aspects of start-ups development, namely, the innovative development management of startups in order to reduce the risks of venture capital investment.

Methodological basis of the article is a set of methods of scientific research, namely logical-theoretical, generalization and synthesis, systemic and structural, and others.

Research results. During the study, it has been analyzed by the authors concept of "startup", it has been considered characteristics of startup and sources of their funding. It has been analyzed the existing models of product development and customer development of startups, as well as their main stages, and it has been proposed the methodical approach concerning the innovation development management of startups in order to reduce the risks of venture capital investment, based on the existing improved model of Customer Development; which in contrast with the others is based on two previous steps (perhaps cyclical): hypothesis about the product (service) and interview with the potential clients; and it allows to increase the probability of the effective activity of both existing start-ups and newly created ..

The results of the study can be used in the process of innovative development management practice improving of startups in order to reduce the risks of venture capital investment.

Key words: startup, startup features, startup financing, customer development model, product development model.

 

 


:  Аннотація (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  Аннотація
 
Оновлено: 22-03-2019, 17:36