Нікон Д.Є., Бурцев О.В. Оцінка впливу рецесії на ступінь активності інвестиційно-інноваційних процесів

УДК 338(477):330:322

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-431

 

Д.Є. Нікон, гол. економіст, начальник планово-економічного управління

ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод

імені О.М. Макарова», м. Дніпро

О.В. Бурцев, здобувач

Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

 

Оцінка впливу рецесії на ступінь активності інвестиційно-інноваційних процесів

 

У статті здійснено оцінку структурно динамічних характеристик інвестиційно-інноваційних процесів в умовах рецесії, та розроблені на цій підставі пропозиції щодо активізації інвестиційно-інноваційної діяльності з використанням іноземного досвіду. Доведено, що суттєвими перешкодами для активізації інноваційної діяльності та залучення іноземних інвестицій виступають: відсутність політичної стабільності, активізація процесів еміграції людського капіталу та незрозумілі перспективи розвитку внутрішніх ринків.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, рецесія.

 

Бібліографічний список:

  1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  2. Колєвантова А.В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України / А.В. Колєвантова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С. 1080-1084, с. 1084.
  3. Global Innovation Index. The Local Dynamics of Innovation [Електронний ресурс] https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report.
  4. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2016 році: аналітична довідка / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017.
  5. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2016 році: аналітична довідка / Міністерство освіти і науки України. – Київ. – 2017.
  6. Мальський М.З. Інвестиційна політика в Європейському Союзі та перспективи для України / М.З. Мальський, Ю.О. Біленко // Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – Вип. 23 (Ч. 3). – 2016. – С. 115-121, с. 120.
  7. Рябуха М.С. Вплив інвестиційної діяльності на поліпшення інноваційного клімату в сільському господарстві / М.С. Рябуха // Вісник ХНАУ. – № 5 / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків. – 2009. – С. 258-267.
  8. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика: монографія / О.І. Гуторов. – Харків: «Едема», 2010. – 405 с.

 

 

Никон Д.Е., Бурцев О.В. Оценка влияния рецессии на степень активности инвестиционно-инновационных процессов. В статье осуществлена оценка структурно динамических характеристик инвестиционно-инновационных процессов в условиях рецессии, разработанные на этой основе предложения по активизации инвестиционно-инновационной деятельности с использованием зарубежного опыта. Доказано, что существенными препятствиями для активизации инновационной деятельности и привлечения иностранных инвестиций выступают: отсутствие политической стабильности, активизация процессов эмиграции человеческого капитала и непонятные перспективы развития внутренних рынков.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, рецессия

 

Nikon D.E., Burtsev A.V. Assessment of the impact of recession on the degree of activity of investment and innovation processes. In the article an estimation of structural dynamic characteristics of investment-innovative processes in the conditions of recession is carried out, and on this basis proposals are made on activating investment-innovation activity with the use of foreign experience. It is proved that significant obstacles for activation of innovation activity and attraction of foreign investments are: lack of political stability, which significantly limits possibilities for predicting long-term return on capital investments, activation of human capital emigration processes and unclear prospects for the development of domestic markets. Based on the study of foreign experience, it is proposed to intensify the role of the state in the formation of investment and innovation potential on the basis of improving regulatory and legal support, identifying target priorities and their active promotion, and developing science and technology, while ensuring investment and innovation security of economic processes and guaranteeing national interests.

Key words: innovative activity, investment activity, recession.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 23-03-2019, 10:04