Іртищева І.О., Гуріна О.В., Работін Ю.А. Методичні підходи до оцінки ефективності регіональної соціальної політики у контексті задоволення суспільних потреб

УДК 332.14

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-412

 

І.О. Іртищева, д-р екон. наук, професор

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

О.В. Гуріна, канд. екон. наук, доцент

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

Ю.А. Работін, старший викладач

Одеська національна академія харчових технологій

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ

 

У статті обґрунтовано, що в сучасних умовах мотиваційні чинники стають одними з визначальних факторів соціального розвитку та рушійними силами економічного прогресу. Використання теорії мотивації, зокрема теорії потреб, у процесі проектування соціальної політики регіону є важливим чинником її дієвості з позицій впливу на розвиток соціальних процесів у заданому векторі. Автором досліджено наукові підходи до оцінювання ефективності регіональної соціальної політики, запропоновано модель оцінки ефективності соціальної політики регіону крізь призму задоволення суспільних потреб. Уточнено поняття «ефективності регіональної соціальної політики», систематизовано критерії й показники її оцінки у контексті теорії мотивації.

Ключові слова: соціальна політика, теорія мотивації, потреби, критерії, людський розвиток.

 

Бібліографічний список:

 1. Алєксєєнко Т.Ф. Мотивація соціальної поведінки та механізми її формування / Т.Ф. Алєксєєнко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – № 4. – С. 4–10.
 2. Беда К.В. Використання індексу людського розвитку для аналізу рівня соціального розвитку країни / К.В. Беда // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 18. – С. 95-99.
 3. Боднар В.Д. Використання мотиваційних теорій у діяльності органів місцевого самоврядування / В.Д. Боднар // Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 2013. – № 1. – С. 283-293, с. 285.
 4. ВаленковВ.Є. Регіональні аспекти формування та оцінювання соціального потенціалу держави / В.Є. Валенков // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 21. – С. 123-126.
 5. Карпенко А.В. Рівень людського розвитку в Україні [Електроний ресурс] / А.В. Карпенко. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_17_1/17(1(28.pdf.
 6. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: монографія / О.В. Макарова; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 244 с.
 7. Маслоу А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. – 3–е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 352 с. (Серия «Мастера психологии»).
 8. Регіональний людський розвиток: статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – Київ, 2016 р.
 9. Риндзак О.Т. Оцінювання ефективності соціальних програм соціологічними методами / О.Т. Риндзак // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 1 (19). – С. 89-99.
 10. Садова У.Я. Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності / У.Я. Садова // Демографія та соціальна економіка. – Режим доступу: Електронний ресурс 2008. – № 1. – С. 151-165 // http:// dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/8928/14-Sadova.pdf? sequence=1.
 11. Соціальні результати державних програм: теоретико - методологічні та прикладні аспекти оцінювання: [монографія] / за ред. Е.М. Лібанової; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 312 с.
 12. Яценко Л.Д. Регіональний аспект соціальної напруженості в Україні: стан, фактори формування та шляхи подолання / Л.Д. Яценко. О.О. Коломієць // Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2015.
 13. Іртищева І.О. Неприбуткові організації в системі світових соціально-економічних процесів: [монографія] / [Стройко Т.В., Іртищева І.О., Стегней М.І., Ткаліч Т.І., Крупіца І.В.]; за ред. д.е.н., доцента Стройко Т.В. – Херсон.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 135 с.

 

И.А. Иртыщева, О.В. Гурина, Ю.А. Работин. Методические подходы к оценке эффективности региональной социальной политики в контексте удовлетворения общественных потребностей. В статье обосновано, что в современных условиях мотивационные факторы становятся одними из определяющих факторов социального развития и движущими силами экономического прогресса. Использование теории мотивации, в частности теории потребностей, в процессе проектирования социальной политики региона является важным фактором ее действенности с позиций влияния на развитие социальных процессов в заданном векторе. Автором исследованы научные подходы к оценке эффективности региональной социальной политики, предложена модель оценки эффективности социальной политики региона в контексте удовлетворения общественных потребностей. Уточнено понятие «эффективности региональной социальной политики», систематизированы критерии и показатели ее оценки.

Ключевые слова: социальная политика, теория мотивации, потребности, критерии, развитие общества.

 

Irtysheva, О. Gurina, Yu. Rabotin. Methodical approaches to assess the efficiency of regional social policy in the context of satisfaction of social needs. In the system of relations of modern social progress, it is the person who acts as the main key element of socio-economic, scientific-technical and information interaction. At the same time, one of the conditions for the sustainable development of socio-economic systems is the need for a more complete satisfaction of the entire spectrum of social needs, including personal, among which: the need for self-realization, identity, cultural and spiritual development.

The subject of the study in the article is the regional social policy and approaches to assessing its effectiveness.

The purpose of the article is to create methodological approaches to assessing the effectiveness of social policy in terms of meeting social needs.

Methods. It is substantiated that in modern conditions motivational factors become one of the determinant factors of social development and driving forces of economic progress. The use of the theory of motivation, in particular, the theory of needs, in the process of developing the social policy of the region is an important factor in its effectiveness in terms of the impact on the development of social processes in a particular vector.

Results. On the basis of integration of scientific approaches to the assessment of the effectiveness of regional social policy and the theory of needs motivation, a model for assessing the effectiveness of the social policy of the region through the prism of meeting social needs was proposed. The use of these methodological approaches will allow assessing key and secondary needs, identifying relevant priorities, improving the social security assessment and population development in the region, and sharing responsibilities and responsibilities for implementing certain aspects of social policy on the ground.

Keywords: social policy, the theory of motivation, needs, criteria, human development

 

 

 


:  Анотація (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 23-03-2019, 10:01