Константинова Т.В. Сутність та особливості розвитку стратегічного управління на підприємствах харчової галузі

УДК 338.2 

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-390

 

Т.В. Константинова,  здобувач

ПВНЗ  «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

 

Сутність та особливості розвитку стратегічного управління на підприємствах харчової галузі

 

У статті досліджено наукові  підходи до  визначення економічної сутності та особливостей розвитку стратегічного управління харчових підприємств в умовах перманентних кризових явищ. Доведено, що загальна схема стратегічного управління на харчових підприємствах є комплексом системоутворюючих компонентів стратегічного управління, зокрема: аналіз й оцінка інноваційно-інвестиційного оточення, формування стратегії інноваційної діяльності, механізми й інструменти реалізації стратегії, аналіз, оцінка й контроль реалізації стратегії тощо. Компонентами, що забезпечують стабільність, безперервність, поновлюваність й ефективність системи стратегічного управління є стратегічне управлінське мислення, стратегічна інформація й стратегічна адаптивність.

Ключові слова: стратегія, розвиток, стратегія розвитку підприємства, стратегія розвитку підприємства харчової промисловості.

 

Бібліографічний список:

  1. Ансофф И. Стратегическое управление / Ансофф И.; сокр. пер. с англ.; науч.ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: Єкономика, 1989. – 519с.
  2. Белошапка В.А. Стратегическое управление: принципы и международная практика / Белошапка В.А., Загорий Г.В. – К.: Абсолют-В, 1998. – 352 с.
  3. Василенко В.О. Стратегічне управління: [навч. посібник] / Василенко В.О., Ткаченко Т.І. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.
  4. Лагодієнко В.В. Щодо стратегії злиття та поглинання компаній на сучасному етапі розвитку світового бізнесу / В.В. Лагодієнко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2005. – № 3. – С. 53-60.
  5. Небава М.І. Менеджмент організацій і адміністрування: навч. посібник. – Ч. 1 / М.І. Небава, О.Г. Ратушняк // Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 104 c. – Бібліогр.: с. 101-104 – укp.
  6. Шершньова, З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – К.: КНЕУ, 2014. – 700 с.
  7. Пономарьова М.С. Стан та проблеми розвитку харчової промисловості: національний та регіональний аспект // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – № 16.
  8. Пономарьова М.С. Регіональна складова розвитку харчової промисловості при забезпеченні національних інтересів / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 270-277. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_1_30.

 

Т.В. Константинова. Сущность и особенности развития стратегического управления на предприятиях пищевой отрасли. В статье исследованы научные подходы к определению экономической сущности и особенностей развития стратегического управления пищевых предприятий в условиях перманентных кризисных явлений. Доказано, что общая схема стратегического управления на пищевых предприятиях представляет собой комплекс системообразующих компонентов стратегического управления, в частности: анализ и оценка инновационно-инвестиционного окружения, формирование стратегии инновационной деятельности, механизмы и инструменты реализации стратегии, анализ, оценка и контроль реализации стратегии и тому подобное. Компонентами, обеспечивающими стабильность, непрерывность, возобновляемость и эффективность системы стратегического управления является стратегическое управленческое мышление, стратегическая информация и стратегическая адаптивность.

Ключевые слова: стратегия, развитие, стратегия развития предприятия, стратегия развития предприятия пищевой промышленности.

 

Konstantinova T.V. Essence and peculiarities of development of strategic management at food industry enterprises. The article investigates scientific approaches to the definition of the economic essence and peculiarities of the development of strategic management of food enterprises in the conditions of permanent crisis phenomena. It is proved that the general scheme of strategic management in food enterprises is a complex of system-forming components of strategic management, in particular: analysis and evaluation of innovation and investment environment, formation of strategy of innovative activity, mechanisms and tools for strategy implementation, analysis, evaluation and control of strategy implementation, etc. The components that ensure the stability, continuity, resilience and effectiveness of the strategic management system are strategic management thinking, strategic information and strategic adaptability.

Key words: strategy, development, strategy of enterprise development, strategy of development of the food industry enterprise.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  Анотація
 

 
Оновлено: 23-03-2019, 09:55