Скупський Р.М., Зубков Р.С. Організаційно-економічний інструментарій удосконалення системи забезпечення зростаючої інвестиційно-інноваційної активності господарюючих суб’єктів

УДК 658.8:631.11(477)

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-370

 

Р.М. Скупський, д-р екон. наук, доцент, професор б.в.з.,

Р.С. Зубков, канд. екон. наук, доцент б.в.з.

кафедри підприємництва, управління та адміністрування

ММІРЛ ВНЗ ВМУРЛ "Україна"

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

 

У статті досліджуються методичні засади організаційно-економічного інструментарію удосконалення системи забезпечення зростаючої інвестиційно-інноваційної активності господарюючих суб’єктів. Доведено, що ключового значення набуває потреба активізації інвестиційної діяльності регіону з урахуванням сукупності інвестиційних інтересів всіх регіональних суб'єктів і стратегічних цілей соціально-економічного розвитку, що в свою чергу дасть можливість виконати завдання регіональної економічної науки відносно наукового обґрунтування новітніх умов та напрямків підвищення інвестиційної активності в регіоні

Ключові слова: інвестиції, інноваційна активність, регіоналізація, інтеграція, стратегічне управління.

 

Бібліографічний список:

  1. Гринько Т.В. Проблеми формування концепції інноваційного розвитку промисловості України. / Т.В. Гринько // Економіка промисловості. – 2013. – № 3 (63). – С. 163-169.
  2. Гудзь М.В. Інвестиційний механізм реалізації політики регіонального розвитку. / М.В. Гудзь // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т. 3. – С. 75–82.
  3. Економічна безпека: навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с.
  4. Корепанов Г.С. Формування системи статистичних показників інвестиційної привабливості регіонів України / Г.С. Корепанов // Бізнес-Інформ. – 2016. – № 5. – С. 92-98.
  5. Найбороденко А.В. Удосконалення інноваційного розвитку на прикладі Одеського регіону. / А.В. Найбороденко // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону. – 2012. – № 4. – С.245-248.
  6. Рябуха М.С. Вплив інвестиційної діяльності на поліпшення інноваційного клімату в сільському господарстві / М.С. Рябуха // Вісник ХНАУ. – № 5 / Харк. нац. аграр. ун-т. –Харків. – 2009. – С. 258-267.

Скупський Г.Н., Зубков Г.С. Организационно-экономический инструментарий совершенствования системы обеспечения растущих инвестиционно-инновационной активности хозяйствующего субъекта. В статье исследуются методические основы организационно-экономического инструментария совершенствования системы обеспечения растущей инвестиционно-инновационной активности хозяйствующих субъектов. Доказано, что ключевое значение приобретает необходимость активизации инвестиционной деятельности региона с учетом совокупности инвестиционных интересов всех региональных субъектов и стратегических целей социально-экономического развития, что в свою очередь даст возможность выполнить задание региональной экономической науки относительно научного обоснования новых условий и направлений повышения инвестиционной активности в регионе.

Ключевые слова: инвестиции, инновационная активность, регионализация, интеграция, стратегическое управление. 

 

Skupskyi R.M, Zubkov R.S. Organizational and economic instrument for improving the system of providing the rising investment-innovative activity of entrepreneurship subjects. The article deals with the methodical principles of organizational and economic tools for improving the system of ensuring the growing investment and innovation activity of business entities. It is proved that the key importance is given to the activation of the investment activity of the region taking into account the totality of investment interests of all regional actors and strategic goals of socio-economic development, which in turn will enable the tasks of regional economic science to be carried out in relation to the scientific substantiation of the newest conditions and directions of increasing investment activity in the region.

Key words: investment, innovative activity, regionalization, integration, strategic management.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 23-03-2019, 09:51