Бойко Є.О. Особливості та передумови формування сталого агровиробництва

удк 338

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-358

 

Є.О. Бойко, докторант

ДУ «Інститут економіки природокористування

та сталого розвитку Національної академії наук України»

 

Oсобливості та передумови формування сталого агровиробництва

 

Метою нашого дослідження стало дослідження особливостей та передумов формування сталого агровиробництва. Відповідно до проведених нами монографічних досліджень визначено п’ять основних етапів формування сучасної концепції сталого розвитку – методологічний, предконцептуальний, концептуальний, формування програмних документів та парадигмальний. Доведено, що сучасні дослідження в рамках концепції сталого розвитку слід відносити до парадигмального етапу.

Визначено, що сталий розвиток аграрного сектора визначається тісно взаємопов'язаними складовими – економічної, соціальної та екологічної. При цьому поняття сталого агровиробництва нерозривно пов'язано із зростанням виробництва продуктів харчування, ефективним використанням економічних та інтелектуальних ресурсів, підвищенням добробуту та розвитку сільських територій, стабільним і збалансованим природокористуванням.

В авторському трактуванні «стале агровиробництво» можна розуміти як концепцію формування цілісної системи агровиробництва, що включає в себе екологічні підходи до ведення аграрного виробництва, що в кінцевому результаті створює ефективну виробничу екосистему здатну забезпечувати потребу в продуктах харчування та створювати необхідні соціальні умови для розвитку сільських територій. 

Ключові слова: сталий розвиток, агровиробництво, стале агровиробництво, концепція сталого розвитку, передумови формування.

 

Бібліографічний список:

 1. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. – Вид. 2–ге, переробл. і доповн. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016. – 72 с.
 2. Царик Т.Є., Файфура В.В. Основи екології. – Тернопіль, 2003. – 207 с.
 3. Що таке сталий розвиток [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ngo.donetsk.ua/uploads/files/text16_1.pdf.
 4. Сталий розвиток аграрно–індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення / за ред. д. е. н., професора А.І. Крисоватого та д. е. н., професора О.М. Десятнюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 440 с.
 5. Екологічне сільське господарство як підтримка зрівноваженого розвитку // Матеріали навчання для консультантів з питань сільського господарства, Польський екологічний клуб, 2006.
 6. FAO – Commiteeon Agriculture [Electronic resource]/ Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Mode of access:http://www.fao.org/unfao/bodies/coag/coag15/X0075E.htm.
 7. 7. Екологічне землеробство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://terminovo.com.ua/catalog–ua/article_info.php?articles_id=171;
 8. Органическое земледелие [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dachnik.org.ua/organichne–zemlerobstvo.html;
 9. Попова О.Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / О.Л. Попова // НАН України; Ін–т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 352 с.
 10. Иванов В.А. Методологические основы устойчивого развития аграрного сектора / В.А. Иванов, А.С. Пономарева // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 4 (16).
 11. Рябуха М.С. Конкуренція як категорія ринкових відносин та конкурентоспроможність як предмет наукових досліджень / М.С. Рябуха, А.Є. Цицоріна // Вісник ХНАУ. Серія: економіка АПК і природокористування. – Харків: ХНАУ 6(2007): 96-100.
 12. Пономарьова М.С. Аналіз ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова, Н.Ю. Муха // Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». – 2012. – № 5. – С. 123–129.

 

Е.А. Бойко. Особливості та передумови формування сталого агровиробництва. Целью нашего исследования явилось исследование особенностей и предпосылок формирования устойчивого агропроизводства. Согласно проведенных нами монографических исследований определены пять основных этапов формирования современной концепции устойчивого развития - методологический, предконцептуальний, концептуальный, формирование программных документов и парадигмальный. Доказано, что современные исследования в рамках концепции устойчивого развития следует относить к парадигмальному этапу.

Определено, что устойчивое развитие аграрного сектора определяется тесно взаимосвязанными составляющими - экономической, социальной и экологической. При этом понятие устойчивого агропроизводства неразрывно связано с ростом производства продуктов питания, эффективным использованием экономических и интеллектуальных ресурсов, повышением благосостояния и развития сельских территорий, стабильным и сбалансированным природопользованием.

В авторской трактовке «устойчивое агропроизводство» можно понимать как концепцию формирования целостной системы агропроизводства, включающий в себя экологические подходы к ведению аграрного производства, что в конечном итоге создает эффективную производственную экосистему способную обеспечивать потребность в продуктах питания и создавать необходимые социальные условия для развития сельских территорий .

На данный момент полный переход на устойчивое агропроизводство невозможен даже теоретически, так для того, чтобы восстановить почву после использования традиционной системы хозяйствования для применения органических методов, необходимо как минимум несколько лет. В связи с этим в данный момент рассматривается постепенный переход от традиционного сельского хозяйства к устойчивому.

Переход к устойчивому агропроизводства требует серьезных структурных изменений. Просто снижение интенсивности использования или даже полный отказ от применения продуктов искусственного происхождения, интенсивной обработки почвы не даст желаемого результата.

Ключевые слова: устойчивое развитие, агропроизводство, постоянное агропроизводство, концепция устойчивого развития, предпосылки формирования.

 

E.A. Boyko. The features and prerequisites for the formation of sustainable agroproduction. The purpose of our study was to study the features and prerequisites for the formation of sustainable agro-production. In accordance with our monographic research, we identified five main stages of the formation of a modern concept of sustainable development - methodological, pre-conceptual, conceptual, programming documentary and paradigmatic. It is proved that contemporary research within the concept of sustainable development should be attributed to the paradigmatic stage.

It is determined that sustainable development of agrarian sector is determined by closely interconnected components - economic, social and ecological. At the same time, the notion of sustainable agricultural production is inextricably linked with the growth of food production, the efficient use of economic and intellectual resources, the welfare and development of rural areas, and the sustainable and balanced use of nature.

In the author's interpretation, "steel agroproduction" can be understood as the concept of forming a holistic agricultural production system, which includes environmental approaches to agrarian production, which ultimately creates an effective production ecosystem capable of meeting the need for food and creating the necessary social conditions for the development of rural areas .

At the moment, a complete transition to steel agroproduction is impossible even theoretically, so in order to restore the soil after using the traditional management system for the application of organic methods, it is necessary for at least several years. In this regard, a gradual transition from traditional agriculture to sustainable is currently being considered.

The transition to sustainable agricultural production requires serious structural changes. Simply reducing the intensity of use or even the complete refusal to use artificial products, intensive soil treatment will not give the desired result.

Key words: sustainable development, agroproduction, steel agroproduction, concept of sustainable development, preconditions of formation.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  Анотація
 

 
Оновлено: 23-03-2019, 09:48