Мох Мохамад Аль Джавад. Напрями інституційного забезпечення сприяння працевлаштуванню населення

УДК 339.97

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-347

 

Мох Мохамад Аль Джавад, аспірант

Національний технічний університет

Харківського політехнічного інституту

 

НАПРЯМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ НАСЕЛЕННЯ

 

У статті виокремлено основні проблеми забезпечення працевлаштування населення. Проаналізовано інституційне забезпечення процесу працевлаштування населення. Визначено рівні здобуття професійних компетентностей працівників. Виокремлено умови, які сприяють формуванню компетентностей працівників. Визначено інституційні рівні навчання фахівців. В статті визначено, що для успішного вирішення проблеми взаємозв'язку ринку освітніх послуг і працевлаштування населення необхідна більш чітка взаємодія органів освіти і служби зайнятості. Визначено, що інституційний механізм регулювання ринку праці необхідно спрямовувати на здійснення випереджувальних заходів щодо можливого зростання безробіття, надання керованого характеру працевлаштуванню, територіально-галузевому перерозподілу, профорієнтації, професійному навчанню та перенавчанню вивільнюваних працівників. В статті було виокремлено три групи задач, які вирішуються на законодавчому рівні, для створення належних умов працевлаштування населенню: економічні, психофізіологічні та соціальні.

Ключові слова: державне регулювання, працевлаштування, населення, інституційне забезпечення.

 

Бібліографічний список:

  1. Бандур С.І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення продуктивної зайнятості населення / С.І. Бандур // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 1. – С. 8-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_1_3. 2. 
  2. Богиня Д.П. Продуктивність праці у машинобудуванні як головний чинник ефективності виробництва (18 років поспіль) / Д.П. Богиня // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015, № 4. – Т. 2. – С. 81-84.
  3. Злупко С.М. Регіональна політика та механізми її реалізації: монографія / М.І. Долішній, С.М. Злупко, С.Й. Вовканич та ін.; Інститут регіональних досліджень НАН України. – К.: Наукова думка, 2003. – 504 с.
  4. Лібанова Е.М. Соціальна орієнтація ринкової економіки як передумова консолідації суспільства / Е. Лібанова // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 8. – С. 3-14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_8_1.
  5. Онікієнко С.В. Еволюція сучасної міжнародної системи банківського регулювання: фактори впливу і наслідки / С.В. Онікієнко // Економіка: теорія та практика. – 2016. – № 1. – С. 12-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econom_2016_1_4.
  6. Закон України «Про освіту» – [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
  7. Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. №341/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 983.
  8. Перепелюкова Е.В. Основные принципы создания условий эффективного функционирования рынка труда Украины / Е.В. Перепелюкова // Экономика и право. – 2015. – № 3. – С. 124-128.
  9. Закон України  «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку»: Закон України від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25. – Ст. 195. – (Зі змін.).

 

Мох Мохамад Аль Джавад. Направления институционального обеспечения содействия трудоустройству населения. В статье выделены основные проблемы обеспечения трудоустройства населения. Проанализированы институционального обеспечение процесса трудоустройства населения. Определены уровни получения профессиональных компетенций работников. Выделены условия, способствующие формированию компетенций работников. Определены институциональные уровни обучения специалистов. В статье определено, что для успешного решения проблемы взаимосвязи рынка образовательных услуг и трудоустройства населения необходима более четкое взаимодействие органов образования и службы занятости. Определено, что институциональный механизм регулирования рынка труда необходимо направлять на осуществление предупредительных мер относительно возможного роста безработицы, предоставление управляемый характер трудоустройству, территориально-отраслевому перераспределения, профориентации, профессиональному обучению и переобучению высвобождаемых работников. В статье было выделено три группы задач, которые решаются на законодательном уровне, для создания надлежащих условий трудоустройства населения: экономические, психофизиологические и социальные.

Ключевые слова: государственное регулирование, трудоустройство, население, институциональное обеспечение.

 

Mokh Mohamad Al Jawad. Directions of institutional support for the promotion of employment of the population.  The article outlines the main problems of ensuring employment of the population. The institutional support of the process of employment of the population is analyzed. Levels of professional competence of employees are determined. The conditions, which promote formation of competencies of employees, are singled out. The institutional levels of training of specialists are determined. The article states that for a successful solution to the problem of the interconnection of the market of educational services and employment of the population, a more coherent interaction between the education authorities and the employment service is needed. It is proved that the key to resolving the problem is the development and adoption of a law on the encouragement of employers' participation in training and retraining of staff in vocational and higher educational institutions in accordance with the requirements of modern production.

The article states that the slow reaction of the system of education to changing socio-economic conditions will inevitably lead to further decrease of the country's professional potential, to reduce the competitiveness of Ukrainian specialists in the world labor market.

It is determined that the presence of the mass process of higher education causes an increase in social tension in the labor market, creates conditions for unemployment, in particular, graduates of educational institutions. The system of vocational guidance for schoolchildren does not work, which results in the most popular professions in the youth field, whose labor market need is the lowest.

It is determined that the institutional mechanism of the regulation of the labor market should be directed towards implementation of preventive measures regarding the possible growth of unemployment, the provision of a managed nature of employment, territorial-sectoral redistribution, vocational guidance, vocational training and retraining of released employees. In the article, three groups of tasks, which are solved at the legislative level, were set out to create the proper conditions for the employment of the population: economic, psychophysiological and social.

It was determined that in order to solve urgent and urgent problems of the labor market and employment, it was necessary to create a competitive environment conducive to restructuring of enterprises and caused significant changes in the structure of employment.

Key words: state regulation, employment, population, institutional provision.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 23-03-2019, 09:45