Стройко Т.В. Напрями розвитку гірничодобувної галузі України в контексті сталого розвитку

УДК 338.64

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-319

 

Т.В. Стройко, д-р екон. наук, професор

Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського

 

Напрями Розвитку гірничодобувної галузі України

в контексті сталого розвитку

 

У статті здійснено спробу обґрунтувати напрями розвитку гірничодобувної галузі України в контексті сталого розвитку. Особливо проблематичними є питання переходу на принципи сталого розвитку для видобувної галузі України. В Україні більш 70% обсягів гірничих робіт виконується в кар’єрах. Подальший розвиток відкритого способу видобутку пов'язаний в першу чергу зі збільшенням глибини і площі кар'єрів, ускладненням гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов розробки, збільшення площ відчужуваних земель. Все це відбувається на фоні усе зростаючих вимог до охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Гірничовидобувна промисловість в Україні переживає тяжкі часи. Зокрема, криза та бойові дії в Східній Україні погано позначилися на видобутку вугілля. Майже всі прибуткові шахти розташовані в зоні конфлік­ту. Цей факт мав серйозні наслідки для важкої промисловості, залізниці, а також виробництва енергії в Україні, в результаті чого у 2014 р. імпорт вугілля та енергії проходив через Росію, а резервні потужності знизили­ся.

Майбутнє гірничодобувної галузі є більш ніж сумнівним. З одного боку, Україні потрібно модернізувати її, оскільки виробництво не є конкурен­тоспроможним або безпечним, що також вимагається законодавством ЄС (протягом п’яти років). З іншого боку, довгострокові перспективи для вугілля як основного джерела енергії не є багатообіцяльними, а вугільні електростанції в Україні переважно застаріли. Вони можуть опинитися під серйозним тиском з боку законодавства ЄС з питань змін клімату у зв’язку з парниковими газами, яке Україні також потрібно імплементувати (упро­довж двох років).

Вирішення завдань переходу гірничодобувної промисловості на засадах сталого розвитку неможливе без створення системного механізму та державного регулювання галузі. Основне його призначення полягає в поступовому забезпеченні передумов для впровадження екологічно чистих технологій у господарську діяльність підприємств галузі та зниження їх негативного впливу на довкілля.

Ключові слова: гірничодобувна галузь, сталий розвиток, державне регулювання, екологічно чисті технології, джерела енергії.

 

Бібліографічний список:

 1. Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України [Електронний ресурс] / В. Трегобчук // Вісник НАН України. – 2002. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2002-02/7.htm. 2.
 2. Програма дій «Порядок денний на XXI століття» / ВГО «Україна. Порядок денний на XXI століття»: [пер. з англ.]. – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.
 3. Оскольський В. Про економічну політику сталого розвитку в Україні / В. Оскольський // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 4–13.
 4. Ericsson M. Mining technology – trends and development / Polinares working paper №29. March 2012. Available at http://www.polinares.eu/docs/d2-1/polinares_wp2_chapter17.pdf. 5.
 5. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/ uk/publish/article?art_id= 245270255&cat_id=245030702.
 6. Сторчак С. Перспективи розвитку гірничорудної промисловості України. URL: www.kmu.gov.ua/document/14325176/PerspektivyRuda.doc 7.
 7. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В. та ін.]; за ред. акад. УААН Б.Й. Пасхавера. – К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув, 2009. – 432 с.
 8. Україна від кризи до економічного зростання. План модернізації України. Федерація роботодавців України [Електронний документ] – Режим доступу: http://modernization.fru.org.ua/ua. 9.
 9. Данилишин Б. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля / Б. Данилишин, О. Веклич // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 5. – С. 12–18.
 10. Національна стратегія розвитку «Україна-2015» / за заг. ред. академіка НАНУ В.М. Гейця, академіка НАНУ В.П. Семиноженка, члена-кореспондента НАНУ Б.Є. Кваснюка. – Київ, 2009. – 116 с.
 11. Харічков С.К. Інституційні передумови та механізми активізації екологічно чистого виробництва в контексті сталого розвитку України / С.К. Харічков, Н.М. Андреєва, О.М. Мартинюк // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: у 2 т.; за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ «ІЕПСР НАН України», СумДУ, НДІ СРП. – Сімф.: ВД «АРІАЛ», 2011.
 12. Ноосферогенез і гармонійний розвиток / [В. Я. Шевчук, Г.О. Білявський, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький]. –К.: Геопринт, 2002. – 127 с.

Стройко Т.В. Направления развития горнодобывающей отрасли Украины в контексте устойчивого развития. В статье предпринята попытка обосновать направления развития горнодобывающей отрасли Украины в контексте устойчивого развития. Особенно проблематичными являются вопросы перехода на принципы устойчивого развития для добывающей отрасли Украины. В Украине более 70% объемов горных работ выполняется в карьерах. Дальнейшее развитие открытого способа добычи связан в первую очередь с увеличением глубины и площади карьеров, усложнением горно-геологических и горнотехнических условий разработки, увеличение площадей отчуждаемых земель. Все это происходит на фоне все возрастающих требований к охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Горнодобывающая промышленность в Украине переживает тяжелые времена. В частности, кризис и боевые действия в Восточной Украине плохо сказались на добыче угля. Почти все прибыльные шахты расположены в зоне конфликта. Этот факт имел серьезные последствия для тяжелой промышленности, железные дороги, а также производства энергии в Украине, в результате чего в 2014 импорт угля и энергии проходил через Россию, а резервные мощности снизились.

Будущее горнодобывающей отрасли более чем сомнительным. С одной стороны, Украине нужно модернизировать ее, поскольку производство не является конкурентоспособным или безопасным, также требуется законодательством ЕС (в течение пяти лет). С другой стороны, долгосрочные перспективы для угля как основного источника энергии не является многообещающей, а угольные электростанции в Украине преимущественно устарели. Они могут оказаться под серьезным давлением со стороны законодательства ЕС по вопросам изменений климата в связи с парниковыми газами, которое Украина также нужно имплементировать (на протяжении двух лет).

Решение задач перехода горнодобывающей промышленности на принципах устойчивого развития невозможно без создания системного механизма и государственного регулирования отрасли. Основное его назначение состоит в постепенном обеспечении условий для внедрения экологически чистых технологий в хозяйственную деятельность предприятий отрасли и снижение их негативного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: горнодобывающая отрасль, устойчивое развитие, государственное регулирование, экологически чистые технологии, источники энергии.

 

Stroiko T. The areas of development of the mining industry of Ukraine in the context of sustainable development. The article attempts to substantiate the directions of development of the mining industry of Ukraine in the context of sustainable development. Particularly problematic is the issue of transition to the principles of sustainable development for the extractive industry of Ukraine. In Ukraine, more than 70% of the volume of mining works is carried out in quarries. The further development of an open method of extraction is primarily due to the increase in the depth and area of quarries, the complication of mining and geological and mining technical conditions of development, and the increase of areas of alienated lands. All this takes place against the backdrop of growing demands for environmental protection and the rational use of natural resources.

Mining industry in Ukraine is experiencing difficult times. In particular, the crisis and hostilities in eastern Ukraine have had a bad impact on coal mining. Almost all profitable mines are located in the conflict zone. This fact has had serious consequences for heavy industry, railways, and energy production in Ukraine, which resulted in the import of coal and energy in Russia through Russia, and reserve capacities declined in 2014.

The future of the mining industry is more than dubious. On the one hand, Ukraine needs to modernize it, because production is not competitive or safe, which is also required by EU legislation (within five years). On the other hand, long-term prospects for coal as the main source of energy are not promising, and coal-fired power plants in Ukraine are mostly obsolete. They may be under severe pressure from the EU legislation on climate change in relation to greenhouse gases, which Ukraine also needs to implement (for two years).

The decision of the tasks of transition of the mining industry on the basis of sustainable development is impossible without the creation of a system mechanism and state regulation of the industry. Its main purpose is gradual provision of prerequisites for the introduction of environmentally friendly technologies into the economic activities of the industry and reducing their negative environmental impact.

Key words: mining, sustainable development, state regulation, environmentally friendly technologies, energy sources.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 23-03-2019, 09:37