Пилипенко А.А., Макаренко В.Ю. Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітності

УДК 657.37

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-310

 

А.А. Пилипенко, д-р екон. наук, професор

В.Ю. Макаренко, аспірант

Харківський національний економічний університет

імені Семена Кузнеця

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ БІЗНЕС-МОДЕЛІ

ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

 

У статті розглянуто особливості побудови бізнес-моделі як складової інтегрованого звіту. Відмічено відсутність єдності між ученими та практиками щодо кількості складових бізнес-моделі. Проведено паралель між класичним шаблоном бізнес-моделі та форматом бізнес-моделі, запропонованим Міжнародним стандартом інтегрованої звітності. Визначено ключові аспекти формування робочої групи з побудови бізнес-моделі як складової інтегрованого звіту. Зважаючи на існуючу варіативність трактування поняття «value» в контексті інтегрованої звітності, складову шаблону бізнес-моделі як «value proposition» запропоновано трактувати у двовекторному розумінні. Розглянуто види бізнес-моделей підприємства та запропоновано доповнити варіативність бізнес-моделей в залежності від ступеня інтеграції підприємств.

Ключові слова: бізнес-модель, інтегрована звітність, структура бізнес-моделі, синергія, Міжнародний стандарт інтегрованої звітності.

 

Бібліографічний список:

  1. The International Integrated Reporting Framework. URL: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf.
  2. Business Model Representation in Integrated Reporting: Best Practices and Guidelines. URL: https://integratedreporting.org/resource/nibr-business-model-representation-in-integrated-reporting-best-practices-and-guidelines/.
  3. Скриль В.В. Бізнес-моделі підприємства: еволюція та класифікація / В.В. Скриль // Економіка та управління підприємствами. – Випуск № 7. – 2016. – С. 490-497.
  4. Нєнно І.М. Динамічний та порівняльний аналіз бізнес-моделей морських торговельних портів / І.М. Нєнно // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Випуск 10, ч. 2. – 2016. – С. 33-38.

 

А.А. Пилипенко, В.Ю. Макаренко. Исследование структуры бизнесс-модели нтегрированной отчетности. В статье рассмотрены особенности построения бизнес-модели как составляющей интегрированного отчета. Отмечено отсутствие единства между учеными и практиками по количеству составляющих бизнес-модели. Проведена параллель между классическим шаблоном бизнес-модели и форматом бизнес-модели, предложенной Международным стандартом интегрированной отчетности. Определены ключевые аспекты формирования рабочей группы по построению бизнес-модели как составляющей интегрированного отчета. Учитывая существующую вариативность трактовки понятия «value» в контексте интегрированной отчетности, составляющую шаблона бизнес-модели как «value proposition» предложено рассматривать в двухвекторной понимании. Рассмотрены виды бизнес-моделей предприятия и предложено дополнить вариативность бизнес-моделей в зависимости от степени интеграции предприятий.

Ключевые слова: бизнес-модель, интегрированная отчетность, структура бизнес-модели, синергия, Международный стандарт интегрированной отчетности.

 

A.A. Pylypenko, V.Yu. Makarenko. Study of the structure of the business model of integrated reporting. The article considers the features of constructing a business model as part of an integrated report. There was a lack of unity between scientists and practitioners regarding the number of components of a business model. A parallel is drawn between the classic business model template and the business model format proposed by the International Standard for Integrated Reporting. The key aspects of forming a working group for constructing a business model as part of an integrated report are determined. Given the existing variability of the concept of "value" in the context of integrated reporting, the component of the business model template as "value proposition" is proposed to be interpreted in a two-vector sense. The types of business models of the enterprise are considered and it is proposed to supplement the variability of business models depending on the degree of integration of enterprises.

Key words: business model, integrated reporting, business model structure, synergy, International Standard for Integrated Reporting.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 23-03-2019, 09:34