Шпік Н.Р., Рижок З.Р. Наукові аспекти ефективного використання земельних ресурсів регіону

УДК 332.155:332.33

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-265

 

Н.Р. Шпік, канд. екон. наук, доцент

З.Р. Рижок, здобувач, асистент

Львівський національний аграрний університет

 

НАУКОВІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

 

У статі розкрито визначення регіону як основи соціально-економічного розвитку аграрної сфери. Передбачено створення інноваційно-інвестиційної моделі суспільного відтворення, що передбачає збільшення інвестицій у сільське господарство регіонів.

Також описано комплексну систему заходів, які зможуть забезпечити створення регіону сталого розвитку.

Ключові слова: регіон, аграрна сфера, сталий розвиток, економічний район, природна зона, територіальна одиниця, районування земель.

 

Бібліографічний список:

 1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/385-2014-%D0%BF, 1 с.
 2. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / С.М. Чистов та ін.. – К.6 КНЕУ, 2000. – 316 с., 240 с.
 3. Долішній М.І. Регіональна політика і механізми її реалізації / М.І. Долішній та ін.. – К.: Наук. Думка, 2003. – 503 с., 134 с.
 4. Економіка природокористування: підручник / Фурдичко О.І., Мармуль Л.О., Малєєв В.О., Пилипенко Ю.В. − К.: Аграрна освіта, 2009. − 256 с.
 5. Жук М. В. Регіональна економіка: Підручник. / М. В. Жук. – К.: Академвидав, 2008. – 416 с. 6. Земельний кодекс України від 25.10.01 // ВВР України. - 2002. - № 3. –27 с., 85 с.
 6. Курильців Р.М. Механізм формування раціонального використання і охорони земель на регіональному рівні: Монографія. – Львів: Каменяр, 2007. – 155 с., 197 с.
 7. Мельник С.А. Управління регіональною економікою: навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с., 23 с.
 8. Проект стратегії розвитку Львівської області до 2027 року http://www.ebed.org.ua/uk/podiyi-proektu/na-lvivshchini-prezentuvali-strategiyu-rozvitku-do-2027-roku.
 9. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08.09.2005 № 2850-IV [Електронний ресурс]. Режим доступу − http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/2850-15.
 10. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08.09.2005 № 2850-IV // Відомості Верховної ради України. – 2005. №51. –548 с., 1 с.
 11. Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. №341/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. №22. – 983 с., 2 с.
 12. Соціально-економічна географія України: навч. посібн. / за ред О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. –608 с., 185 с.
 13. Черевко Г.В., Яцків М.І. Економіка природокористування. − Львів: Світ, 1995 − 208 с.

 

Н.Р. Шпик, З.Р. Рыжок Научные аспекты эффективного использования земельных ресурсов региона. В статье раскрыто определение региона как основы социально-экономического развития аграрной сферы. Предусмотрено создание инновационно - инвестиционной модели общественного воспроизводства, предусматривающий увеличение инвестиций в сельское хозяйство регионов.Также описано комплексную систему мер, которые смогут обеспечить создание региона устойчивого развития.

Ключевые слова: регион, аграрная сфера, устойчивое развитие, экономический район, природная зона, территориальная единица, районирование земель.

 

N.R. Shpik, Z.R. Ryzhok. Scientific aspects of efficient use of land resources of a region. Subject of the research is presented by theoretical and methodological fundamental and practical measures concerning efficient use of land resources.

Aim of the work. The aim of the work is to supply a theoretical and methodological definition of a region as a basis for social and economic development of agrarian sphere under conditions of market relations. It can be implemented by creation of an innovative and investment model of social reproduction, expecting increase of investments into agriculture of regions, as well as establishment of new relations of ownership for land and efficient mechanism of land market.

Methods of performance. Theoretical and methodological basis of the research is secured by a dialectical method of enquiry of the scientific aspects of efficient use of land resources in a region, which serve as a fundamental for settling of people, placing and development of productive forces of a society, as well as a principal indicator of economic development of a region and the country under transformation conditions. 

Findings of the work. The authors of the article propose to consider a region as a complex of land resources, spatial location of a definite area of land, causing specificity of the region as a territorial formation, because land and its resources supply the complete characteristic of a territory. The research also defines that rational use and protection of lands according to their intended use, creation of the best possible conditions for high productivity of agricultural lands, increase of the amounts of production and maximum volume of products per a unit of area under the least expenditures of labor and costs are the primary directions of regional economics of a territory. In such a case, an important position is occupied by land organization as the mechanism to satisfy the needs of food for society, and needs of raw materials for industry, considering soil and climatic conditions of the region.

Application of the results. The presented results of the research can be widely applied, particularly for development of land resources of a region, considering the interests of regional needs, with use of land cadaster data and performance of land organization.

Key words: region, agrarian sphere, sustainable development, economic area, natural area, territorial unit, zoning of lands.

 

 

 
:  Анотація (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 23-03-2019, 09:21