Шиян Д.Й. Фактори формування ефективності виробництва в скотарстві 

УДК 338.432

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-20

 

Д.В. Шиян, д-р екон. наук, професор

Харківський національний економічний університет

імені С. Кузнеця

 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

В СКОТАРСТВІ

 

У статті розглядаються проблеми формування ефективності виробництва в скотарстві. На підставі аналізу даних  сільськогосподарських підприємств Харківської області робиться висновок про наявність системної збитковості в галузі м’ясного скотарства. Рівень збитковості відмічався як у підприємств з низькою, так і високою продуктивністю  тварин. В молочному скотарстві має місце чітка залежність отриманих фінансових результатів з рівнем продуктивності корів. Найбільшу величину прибутку отримували підприємства де продуктивність корів була найбільшою. Рівень рентабельності мав нелінійну залежність з величиною витрат на одну голову. Робиться висновок, що в молочному скотарстві існуючи економічний механізм дозоляє створювати привабливі умови для інноваційного розвитку галузі.

Ключові слова: ефективність, продуктивність тварин, інтенсивність, рентабельність, прибутковість виробництва.

 

Бібліографічний список:

  1. Березівський П.С. Відродження галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області: оцінка, проблеми, прогнози / П.С. Березівський // Економіка АПК. – 2010. − № 2. – С.15-25.
  2. Кучер Л.Ю. Шляхи підвищення ефективності виробництва молока на інноваційній основі / Л.Ю. Кучер, А.В. Кучер // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 70-77.
  3. Ксьонова О.В. Вплив концентрації на рентабельність виробництва продукції скотарства у Харківській області / О.В. Ксьонова // Агросвіт. – 2014. – № 6. – С. 72-76.
  4. Пархомець М.К. Аналіз ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості: організація та методика: [моногр.] / М.К. Пархомець, Л.М. Уніят; [за ред. д-ра екон. наук, проф. М.К. Пархомця]. – Тернопіль: Екон. думка, 2006. – 223 с.
  5. Шиян Н.І. Економічні проблеми інтенсифікації виробництва молока в контексті теорії спадної віддачі / Н.І. Шиян, Н.С. Ляліна // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 74–79.
  6. Шиян Н.І. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового виробництва продукції скотарства: монографія / Н.І Шиян, Н.С. Ляліна. Х.: КП «Міськдрук». Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 278 с.

 

Шиян Д.В. Факторы формирования эффективности производства в скотоводстве. В статье рассматриваются проблемы формирования эффективности производства в скотоводстве. На основании анализа данных сельскохозяйственных предприятий Харьковской области делается вывод о наличии системной убыточности в отрасли мясного скотоводства. Уровень убыточности отмечается как у предприятий с низкой, так и высокой продуктивностью животных. В молочном скотоводстве имеет место четкая зависимость полученных финансовых результатов с уровнем продуктивности коров. Наибольшую величину прибыли получали предприятия где продуктивность коров была наибольшей. Уровень рентабельности имел нелинейную зависимость с величиной затрат на одну голову. Делается вывод, что в молочном скотоводстве существующие экономический механизм позволяет создавать привлекательные условия для инновационного развития отрасли.

Ключевые слова: эффективность, продуктивность животных, интенсивность, рентабельность, прибыльность производства.

 

Shyian D.V. Factors forming production efficiency in cattle breeding. The article deals with the problem of forming efficiency in cattle breeding. The aim of this work is to study the impact of animal productivity on economic livestock production efficiency. Based on data analysis of farms in Kharkiv region a conclusion is made about a systematic loss in beef cattle industry. Loss ratio is found both in companies with low and high productivity of animals. Obtained regression equation between the level of animal productivity and financial results per cattle head makes it possible to establish that the average increase in productivity per head on 1 kg results in increased loss value of 14.2UAH  per 1 head.

In dairy farming there is a clearly discernible correlation between the intensity level and productivity of cows. It has also been found that there is a dependence of the obtained financial results on the animals’ productivity level. The greatest profit was received by the enterprises where cows’ productivity was the highest. Enterprises with the productivity level of one cow to 3000 kg the loss per head totaled 2130,2 UAH, enterprises with the productivity level of cows 5000,1-7000 kg the profits  totaled 3830,9 UAH /head,  in the group with cows’ productivity level of 9,000 kg – 12506,3 UAH. The profitability level was nonlinear dependence of the amount spent per head. Parabola equation made it possible to set up functional maximum. It is 9338 kg / head, at a given profitability level of 30,5 %. Also highlighted was the relationship between the concentration indexes of production and the level of cows’ productivity.

It is concluded that the existing economic mechanism in dairy farming allows the enterprises with the highest intensity of production to have the highest productivity of animals and the amount of profit. This creates opportunities for further developments in the field using modern technologies and innovations application.

Keywords: efficiency, animal performance, intensity, profitability, profitability of production.

 
:  Аннотація (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  Аннотація
 

 
Оновлено: 22-03-2019, 17:33