Велієва В.О., Герасименко Ю.С. Наукові теорії та принципи у стратегічному аналізі 

УДК 303:33

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-242

 

В.О. Велієва, Ю.С. Герасименко, кандидати екон. наук, доценти

Харківський національний аграрний університету ім. В.В. Докучаєва

 

Наукові теорії та принципи

у стратегічному аналізі

 

У статті проаналізовані різні дискусії щодо визначення ролі і суті наукових теорій та  принципів, яке за висловом методологів мають  велике значення для формування стратегічного аналізу. Виявлено, що за умов становлення постіндустріального суспільства стає необхідним урахування в економічному дослідженні багатовимірності та складності економічного життя, потребує визнання у синтезуючому мисленні. Визнано, що значного поширення у новій методології дослідження набув принцип методологічного плюралізму. Виявлено, що нова загальнонаукова методологія досліджень у рамках цивілізаційного підходу використовує системно-синергетичний підхід до аналізу будь-яких процесів. Підкреслено, що методологічні заходи забезпечення результативності аграрних трансформацій, вказували на те, що методологія наукового пізнання повинна вивчати і показувати реальний процес пізнання, пояснювати його, давати тлумачення адекватності теорій і того, як ці теорії можуть підтверджуватися практикою.

Ключові слова: стратегічний аналіз, методологічні принципи, макротеорія, процес пізнання, онтологічна проблематика.

 

Бібліографічний список:

  1. Бабайлов В.К. Индукция и дедукция. Бізнес Інформ. – 2012. – № 10. – С. 285-287.
  2. Ананьин О. Исследовательская программа Торстена Веблена: 100 лет спустя. Вопросы экономики. – 1999. – № 11. – С. 49-62.
  3. Ольсевич Ю. «Неортодоксальный взгляд» У. Баумоля на достижения экономической науки в ХХ веке и ее задачи. Вопросы экономики. – 2003. – № 6. – С. 18-30.
  4. Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столетия в экономическую теорию. Вопросы экономики. – 2001. – № 2. – С.73-99.
  5. McCloskey D.N. The Rhetoric of Economic Science: Essays on Methodology. – Boston, 1983. – 549р.
  6. Москаленко О.М. Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в сучасній політичній економії. Економіка розвитку. – 2013. – № 3. – С. 16-19.
  7. Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 312 с.
  8. Юрчишин В.В. Агросфера України в глобальному вимірі. Наукові здобутки академіка І.І. Лукінова в процесі трансформацій економічних систем. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 146 с.

 

В.А. Велиева, Ю.С. Герасименко. Научные теории и принципи в стратегическом анализе.  . Проанализированы различные дискуссии по определению роли и сути методологических принципов, которое по выражению методологов имеет большое значение для формирования методологии экономической науки. Выявлено, что в условиях становления постиндустриального общества становится необходимым учет в экономическом исследовании многомерности и сложности экономической жизни, требует признания в синтезирующей мышлении. Признано, что широкое распространение в новой методологии исследования приобрел принцип методологического плюрализма. Выявлено, что новая общенаучная методология исследований в рамках цивилизационного подхода использует системно-синергетический подход к анализу любых процессов. Подчеркнуто, что методологические меры обеспечения результативности аграрных трансформаций, указывали на то, что методология научного познания должна изучать и показывать реальный процесс познания, объяснять его, давать толкование адекватности теорий и того, как эти теории могут подтверждаться практикой.

Ключевые слова: методология, методологические принципы, макротеория, процесс познания, онтологическая проблематика, мейнстрим.

 

V.O. Velieva, Yu.S. Gerasymenko. Scientific theories and principles in strategic analysis. In this article the role and essence of the methodological principles in the economic science are examined. Various discussions on the role and essence of the methodological principles, which in the words of the methodologists has a great importance for the formation of the methodology of the economic science, are analyzed. It was found out that under the conditions of formation of postindustrial society it becomes necessary to take into account the economic study of multidimensionality and complexity of economic life, it requires recognition in synthesizing thinking. It was accepted that the principle of methodological pluralism had acquired significant distribution in a new research methodology. It was revealed that the new general scientific research methodology within the civilized approach uses a systematic and synergetic approach to the analysis of any processes. It is emphasized that the methodological steps to ensure the effectiveness of agrarian transformation, pointed out that the methodology of scientific knowledge should study and show a real cognitive process, explain it, give the interpretation of the adequacy of the theories and how these theories can be confirmed by practice.

The aim of the article was determined – to research and identify the role and essence of the methodological principles in the economic science.

The methodological measures to ensure the effectiveness of agrarian transformations are examined, they pointed out that the methodology of scientific cognition should study and show a real cognitive process, explain it, give the interpretation of the adequacy of theories and how these theories can be confirmed by practice.

Thus, the methodology of economic research today plays a leading role in defining the main pillars of economic sciences. Among them it is necessary to note in the first place the basic principles in the link hypothesis – facts – regularities and facts – hypothesis of regularity. Today both these schemes play a central role in the basic methodological principles.

Methodology as a general study about the method is not limited to a simple set of either private or common research methods. When analyzing both specific and more general research methods it is necessary to understand clearly all the possibilities and limits of the use either methods in the process to reach the truth, their role and place in cognition. The main criterion of adequacy of methods used in the economic science is the ability to use them to give a logical explanation of the facts of the observed phenomena.

Key words: methodology, methodological principles, macrotheory, cognitive process, ontological problematics, mainstream.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 23-03-2019, 09:13