Верхоглядова Н.І. Стратегічні аспекти будівництва автомобільних доріг України

УДК 338.47

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-191

 

Н.І. Верхоглядова, д-р екон. наук, професор

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

 

Стратегічні аспекти будівництва автомобільних доріг України

 

Метою нашого дослідження стало дослідження стратегічних аспектів будівництва автомобільних доріг України. Визначено, що оцінка якості українських доріг є дуже низькою в світі. Згідно Індексу глобальної конкурентоспроможності 2016–2017. Україна за рівнем розвитку транспортної інфраструктури займає 91 позицію з 138 країн, причому за субіндексом якості займає аж 132 позицію. Аналогічна ситуація з оцінкою транспортної інфраструктури України в Індексі залученості до міжнародної торгівлі в 2016 (The Enabling Trade Index 2016), де за субіндексом доступність та якість транспортної інфраструктури вона має найвищі позиції отримано за показником доступність та якість залізничної інфраструктури (34 місце), а найнижчі за показником якості доріг- знову 132 місце.

Вважаємо, що для системної роботи щодо будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг необхідні наступні заходи: освоїти нові технології високотехнологічного розвитку тран­спортної системи;  залучати провідні світові технології ремонту автодорожнього по­лотна; підвищити якість дорожніх робіт на основі вдосконалення інженер­ного супроводу та моніторингу.

Ключові слова: транзитний потенціал, транспортна галузь, якість доріг, безпека руху, розбудова мережі автодоріг.

 

Бібліографічний список:

  1. Нынешнее состояние транспортной инфраструктуры тормозит экономический рост [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://competitiveukraine.org/upload/reports/chapter4_rus.pdf.;
  2. Міністерство інфраструктури України. Офіційний сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mtu.gov.ua/. 3.

3.Скворцов О.В. Автомобильные дороги как фактор экономического развития страны / О.В. Скворцов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vashidengi.info/_ld/8/886_.pdf.;

4.The Global Competitiveness Report 2016–2017 [Електронний документ] – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobal CompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf;

  1. The Global Enabling Trade Report 2016 [Електронний документ] – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/?doing_wp_cron= 1510923189.2022631168365478515625.
  2. Собкевич О.В. Модернізаційні пріоритети реформування транспортно–дорожнього комплексу в Україні / О.В. Собкевич, К.М. Михайличенко, О.Ю. Ємельянова. – К.: НІСД, 2013. – 32 с.
  3. Собкевич О. Щодо перспективних напрямів співробітництва України з країнами ЄС у реалізації потенціалу транспортної системи України [Електронний ресурс]: Аналітична записка / О. Собкевич, О. Ємельянова. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.
  4. Автомобільні шляхи Європейського рівня в Україні: чи реально // Перевізник. – 2015. – № 8. – С. 3.
  5. Відновлення транзитного потенціалу в контексті підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку транспортних послуг». Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.niss.gov.ua/articles/1844/.
  6. Стройко Т.В. Сучасний стан залізничної галузі як важливого елементу національної інфраструктури / Т.В. Стройко // Економіст. –2014. – № 4. – С. 47–49.
  7. Державна концепція розрахована на п'ять років [Електронний ресурс]. – Доступний з: https://tsn.ua/groshi/na-remont-ta-budivnictvo-dorig-zaplanuvali-spryamuvati-rekordni-322-milyardi-griven-1083370.html.

 

Н.И. Верхоглядова Стратегические аспекты строительства автомобильных дорог Украины. Целью нашего исследования стало исследование стратегических аспектов строительства автомобильных дорог Украины. Определено, что оценка качества украинских дорог очень низкой в мире. Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности 2016-2017. Украина по уровню развития транспортной инфраструктуры занимает 91 позицию из 138 стран, причем по субиндексу качества занимает аж 132 позицию. Аналогичная ситуация с оценкой транспортной инфраструктуры Украины в Индексе вовлеченности в международную торговлю в 2016 (The Enabling Trade Index 2016), где за субиндексу доступность и качество транспортной инфраструктуры она имеет самые высокие позиции получено по показателю доступность и качество железнодорожной инфраструктуры (34 место), а самые низкие по показателю качества дориг- снова 132 место.

Считаем, что для системной работы по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог необходимы следующие мероприятия: освоить новые технологии высокотехнологичного развития тран¬спортнои системы; привлекать ведущие мировые технологии ремонта автодорожного по¬лотна; повысить качество дорожных работ на основе совершенствования инженерного сопровождения и мониторинга.

Ключевые слова: транзитный потенциал, транспортная отрасль, качество дорог, безопасность движения, развитие сети автодорог.

 

N.I. Verhogliadova. Strategic aspects of the construction of highways of Ukraine. The purpose of our study was to study the strategic aspects of the construction of highways in Ukraine. It has been established that the low quality of the road surface causes a loss of 3% of GDP annually (about UAH 32 billion annually). Due to limited funding, about 90 percent of public roads have not been repaired for more than 30 years. Therefore, motor roads of general use (169.6 thousand km) do not meet modern requirements both in terms of durability (39.2%) and inequality (51.1%).

It is determined that the quality of Ukrainian roads is very low in the world. According to the Global Competitiveness Index 2016-2017. Ukraine, with the level of development of transport infrastructure, occupies 91 positions from 138 countries, with the quality sub-index occupying as much as 132 positions. A similar situation with the assessment of Ukraine's transport infrastructure in the 2016 Incentive Index (The Enabling Trade Index 2016), where, under the sub-index, accessibility and quality of the transport infrastructure, it has the highest position in terms of availability and quality of rail infrastructure (34th place), while the lowest according to the quality of roads - 132th place.

We believe that for system work on the construction, repair and reconstruction of highways, the following measures are needed: to master the new technologies of high-tech development of the transit system; to involve leading world technologies of repair of highway bed; to improve the quality of road works on the basis of improvement of engineering support and monitoring.

Starting work of the road fund since January 2018 gives confidence and opportunity for the strategic development of the road sector. Consequently, high-quality roads for Ukraine are realized transport and transit potential, which in itself will provide huge economic dividends. Secondly, high-quality roads make people closer. They reduce the distance between the most remote corners of the country and social groups. Thirdly, large-scale road construction raises people. All roads are dealt with without exception. Fourth, the development of a high-quality road network can be the first successful national project. Finally, high-quality roads are a factor in civilizational identity.

Key words: transit potential, transport industry, quality of roads, traffic safety, road network development.

 


:  21.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  21.pdf
 
Оновлено: 22-03-2019, 18:49