Огієнко М.М. Оцінка рівня життя населення за індексом регіонального людського розвитку

УДК 658.8:631.11(477)

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-165

 

М.М. Огієнко, канд. техніч. наук, доцент

Миколаївська філія КНУКіМ

 

ОЦІНКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА ІНДЕКСОМ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

 

У статті досліджуються оцінка рівня життя населення за індексом регіонального людського розвитку. В результаті дослідження проведений детальний аналіз системи показників які використовують для характеристики рівня життя населення, яка згрупована у наступні шість груп: матеріальний добробут, зайнятість, здоров’я, освіта та умови проживання, соціальна безпека.

Система показників які використовують для характеристики рівня життя населення може бути згрупована у наступні шість груп: Матеріальний добробут, зайнятість, здоров’я, освіта та умови проживання, соціальна безпека.

Визначено, що населення виступає рушійною силою розвитку будь якої держави та її регіонів. Саме тому від процесів відтворення населення залежить розвиток економіки, соціальної сфери та стан навколишнього середовища.

Ключові слова: рівень життя, відтворення населення, соціальне становище, комфортне життя.

 

Бібліографічний список:

  1. Акулов М.Г. Економіка праці і соціально трудові відносини: навч. посібник / М.Г. Акулов, Драбаніч А.В., Євась Т.В. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.
  2. Закон України «Про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії» Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2017-14.
  3. Лагодієнко В.В. Організація маркетингової діяльності в аграрних підприємствах / В.В. Лагодієнко //Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 18. – № 3. – С. 56-60.
  4. Лібанова Е.М., Власенко Н.С., Власюк О.С. та ін. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан / Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України; ПРООН. – К. : СПД Савчина, 2002. – 123 с.
  5. Макарова О.В., Саріогло В.Г., Терещенко Г.І. та ін. Якість інформаційного забезпечення соціальної політики: монографія; [за ред. Е.М. Лібанової]. – К.: Дух і Літера, 2010. – 248 с.
  6. Маркетинг: основи теорії та практики: навч. посібник / [В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я Бугіль та ін.]; за заг ред. В.В. Липчука. – [3-тє вид., випр. і доп.]. – Л.: Магнолія-2006, 2008. – 288 с.
  7. Іртищева І.О. Державно-приватне партнерство як механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності в умовах глобальних викликів / І.О. Іртищева, М.І. Стегней // Вісник Хмельницького національного університету / Науковий журнал. – Хмельницький. – 2013. – № 5. – Т. 1 (204). – С. 272-275.
  8. Іртищева І.О. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.С. Крамаренко // Регіональна економіка. – 2014. – № 2 (72). – С. 84-94.

Огиенко М.М. Оценка уровня жизни населения по индексу регионального человеческого развития. В статье исследуются оценка уровня жизни населения по индексу регионального человеческого развития. В результате исследования проведен детальный анализ системы показателей используемых для характеристики уровня жизни населения, сгруппирована в следующие шесть групп: материальное благополучие, занятость, здоровье, образование и условия проживания, социальная безопасность.Система показателей используемых для характеристики уровня жизни населения может быть сгруппирована в следующие шесть групп: Материальное благосостояние, занятость, здоровье, образование и условия проживания, социальная безопасность.Определено, что население выступает движущей силой развития любого государства и его регионов. Именно поэтому от процессов воспроизводства населения зависит развитие экономики, социальной сферы и состояние окружающей среды.Ключевые слова: уровень жизни, воспроизводство населения, социальное положение, комфортную жизнь

 

Ogienko M.M. Estimation of the living standard of the population by the index of regional human development. The article examines the assessment of living standards of the population by the index of regional human development.

Human development is an important factor in the reform of society in the context of modern information and technological, institutional and infrastructural and socio-humanitarian changes. An important place is a person in public policy and the opportunity to develop each individual citizen.

The purpose of this article is to study the assessment of the living standard of the population by the index of regional human development.

Despite the existence of a number of methods for assessing the standard of living of the population, the methodology of measuring regional human development is the current methodology for characterizing the living standard of the population of Ukraine at the regional level.

An important condition for human development is the safety of life, protection against crime and violence, respect for the rights of dignity, and the provision of medical care.

As a result of the study, a detailed analysis of the system of indicators used to characterize the standard of living of the population is grouped into the following six groups: material well-being, employment, health, education and living conditions, social security.

The system of indicators used to characterize the standard of living of the population can be grouped into the following six groups: material well-being, employment, health, education and living conditions, social security.

Conclusions from this study. The system of indicators used to characterize the standard of living of the population can be grouped into the following six groups: material well-being, employment, health, education and living conditions, social security.

The population is the driving force behind the development of any state and its regions. That is why the processes of population reproduction depend on the development of the economy, social sphere and the state of the environment. And this is why the "reproduction of the population" block is on the top priority in the human development assessment system. Categories such as fertility and mortality can act as a result of human development assessment, because they take into account the interaction of many life factors: socio-economic, psychological, environmental, historical and cultural, etc. The birth rate and mortality rates may reflect the state of development of medicine, the social sphere, the state of the environment, working conditions and life.

Key words: standard of living, reproduction of the population, social situation, comfortable life.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 22-03-2019, 18:44