Красноносова О.М., Михайленко Д.Г. Організаційні аспекти оцінювання відповідності економічної ефективності соціальній справедливості по територіальних громадах в Україні 

УДК 332.1

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-131

 

О.М. Красноносова, Д.Г. Михайленко, кандидати екон. наук, доценти

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку

НАН України

 

Організаційні аспекти оцінювання відповідності економічної ефективності соціальній справедливості по територіальних

громадах в Україні

 

Вирішення питань відповідності економічної ефективності соціальній справедливості по територіальних громадах в Україні пов’язані з визначенням необхідності запровадження певних заходів, впровадженням оцінки їх ефективності на різних етапах реалізації. За результатами аналізу світового досвіду проведення рейтингових оцінювань зроблено висновок, що цей інструментарій дає адекватні результати в умовах регіональних соціально-економічних систем.

Ключові слова: територіальні громади, регіональні соціально-економічні системи, рейтингове оцінювання, соціальна справедливість, економічна ефективність.

 

Бібліографічний список:

 1. Аналітичний центр «Бюро економічних та соціальних досліджень». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esoc.org.ua/index.php.
 2. Антонюк Л.Л. Регулювання та моделювання інноваційного розвитку регіону // Економіст. – 2007. – № 9. – С. 38-39.
 3. Власюк О.С. Шляхом децентралізації: виклики, ризики та пріоритети реформування регіонального розвитку в Україні / О.С. Власюк // Регіональна економіка. – 2015. – № 1. – С. 5-18.
 4. Данилишин Б.М. Просторова організація продуктивних сил України: мезо- та мікрорегіональний рівень / Б.М. Данилишин, Л.Г. Чернюк, М.І. Фащевський. – Вінниця: Книга-Вега, 2007. – 572 с.
 5. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – 528 с.
 6. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / З.С. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новікова, О.Ф. Романюк, С.А. Романюк; Національний ін-т стратегічних досліджень; З.С. Варналій (ред.) – К.: Знання України, 2005. – 498 с.
 7. Ганеева Ж.Г. Определение понятия мониторинг в различных сферах его применения. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/search?source=hp&ei=py5nW9r QLoOVmwWg5bmwCw&q=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=vjybnjhbyu&gs_l=psy-ab.1.7.0i10i1i42k1j0i10i1k1l4j0i203k1j0i10i1k 1l4.1349.4574.0.10393.11.10.0.0.0.0.142.1143.0j10.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.10.1137.0..0j0i10k1.0._TeCm8FWnjs
 8. Ман Р. Доповідь із проблем навколишнього середовища на Стокгольмській конференції ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83,_1972_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
 9. Мониторинг. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
 10. Рейтинг. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
 11. Рейтинг. Записки маркетолога. [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_r/rating/
 12. Современная єнциклопедия. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/40534.
 13. Індикатор. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD% D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
 14. Постанова КМУ «Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/476-2009-%D0%BF
 15. Постанова КМУ «Про затвердження методики комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2004-%D0%BF.
 16. Постанова КМУ «Про затвердження порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського значення, Автономної Республіки Крим для визнання територій депресивними». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/235-2010-%D0%BF.
 17. Стратегічний моніторинг розвитку регіонів України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1241/
 18. Топ-100 найкращих міст та регіонів України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://tsn.ua/ukrayina/top-50-mist-ukrayini-v-yakih-naykraschi-umovi-dlya-zhittya-304007.html.
 19. Рейтинг розвитку 45 найбільших міст України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ukraine-is.com/ru/%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B2/
 20. Найкращі міста для життя в Україні за версією журналу «Фокус» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9 %D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%C2%BB
 21. Комплексна оцінка (рейтинг) результатів соціально-економічного розвитку міст і районів Запорізької області. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/.../4344.doc.
 22. Рейтинг районів і міст Харківської області за рівнем соціально-економічного розвитку. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kh.depo.ua

 

Е.Н. Красноносова, Д.Г. Михайленко. Организационные аспекты оценки соответствия экономической эффективности социальной справедливости в территориальных громадах в Украине. Решение вопросов соответствия экономической эффективности социальной справедливости в территориальных громадах в Украине связаны с определением необходимости проведения определенных мероприятий, внедрением оценки их эффективности на разных этапах реализации. По результатам анализа мирового опыта проведения рейтинговых оценок сделан вывод, что этот инструментарий дает адекватные результаты в условиях региональных социально-экономических систем.

Ключевые слова: территориальные общины, региональные социально-экономические системы, рейтинговое оценивание, социальная справедливость, экономическая эффективность.

 

О. Krasnonosova, D. Mikhailenko. Organizational aspects of assessing the correspondence of economic efficiency to social equity in Ukrainian territorial communities.

In today’s conditions of local self-government development, the importance of organizing the dynamic determination and assessment of the impact of administrative, normative and regulatory measures on the domestic and regional development is increasing in regional socio-economic systems characterized by instability.

The purpose of the study is to improve the organizational aspects of performing a comprehensive assessment of the results of socio-economic development both in the regions of Ukraine and in territorial entities, in particular, communities being a part thereof.

Solving the issues of correspondence of economic efficiency to social equity in territorial communities in Ukraine is associated with the definition of the need for the implementation of certain measures, introduction of evaluation of their effectiveness at different stages of implementation. The effectiveness of their solution depends largely on the effective extrapolation of world experience in the regulatory processes taking place in the economy of Ukrainian regions. One of the important components in determining the necessity of implementing world experience in evaluating the quality of management decisions made is the analysis of the socioeconomic state of territorial entities of the state, the results of which can be determined by the relationship between economic efficiency and social equity.

Objective rating can be provided by scientific research, which does not depend on the interests of certain companies and, given the problems of a certain territory, will form an analytical basis for their solution. Thus, the organization of rating comparisons, having been made on a scientific basis, is one of the most successful tools for identifying internal imbalances in the development of territorial socio-economic systems, namely communities.

According to the results of the analysis of world experience in conducting rating assessments, it was concluded that this tool provides adequate results in the conditions of regional socio-economic systems in Ukraine. It manifests imbalances at the level of territorial communities, both cities and towns. The obtained results serve as the basis for proving the non-compliance of the social effectiveness of these mesoeconomic systems to social equity, perceived by their population.

Key words: territorial communities, regional socio-economic systems, rating evaluation, social justice, economic efficiency.

 

 

 
:  Анотація (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 22-03-2019, 18:37