Корчинський І.О. Сільські домогосподарства як елемент архітектоніки аграрної сфери 

УДК 338.1

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-122

 

І.О. Корчинський, канд. екон. наук, доцент

Львівський державний університет внутрішніх справ

 

СІЛЬСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ АРХІТЕКТОНІКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ

 

У статті узагальнено наукові підходи та практику трансформації сільських домогосподарств, які за відсутності інституціональної підтримки в їх розвитку  не стали рівноправними учасниками ринкового товарообміну і джерелом  ресурсного забезпечення в рамках відтворювального процесу. Показано, що в силу своєї природної живучості сільські домогосподарства є найбільш стабільним елементом архітектоніки аграрної сфери, що забезпечує її стійкість і рівновагу у процесі трансформацій та організаційно-економічних перетворень.

Ключові слова: сільські домогосподарства, архітектоніка, аграрна сфера

 

Бібліографічний список:

 1. Квасницька Р.С. Домогосподарства як інститут фінансового ринку України / Р.С. Квасницька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – № 9. – С. 235-240.
 2. Гнєушева В.О. Фінансові ресурси домогосподарств в ринкових умовах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / В.О. Гнєушев. – Чернігів: Чернігів. нац. технолю ун-т, 2014. – 19 c.
 3. Балаш Л.Я. Шляхи розвитку особистих селянських господарств: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня кандидата економічних наук / Л.Я. Балаш. – Львів, 2007. – 20 с.
 4. Коверко Ю.А. Сучасні підходи до класифікації особистих селянських господарств / Ю.А. Коверко // Вісник Львів. нац. аграрного університету: економіка АПК. – 2015. – № 22(1). – С. 50-54.
 5. Гуменюк І.А. Розвиток особистих селянських господарств в системі національної економіки: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня кандидата економічних наук / І.А. Гуменюк. – Київ, 2017. – 20 с.
 6. Прокопа І.В. Диференціація господарств населення за характером виробництва: наслідки ринкової трансформації / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута, М.Г. Бетлій // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 3. – С. 74–89.
 7. Про сільськогосподарський перепис: Закон України № 575-VI від 23.09.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575-17 8. 
 8. Гайдуцький П.І. НеЗабуті реформи в Україні / П.І.Гайдуцький. – К.: ТОВ "ДКС-центр", 2017. – 852 с. .
 1. Бородіна О.М. Подолання структурних деформацій в аграрному секторі України: інституціалізація і модернізація малотоварного сільськогосподарського виробництва / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа // Економіка України. – 2015. – № 4. – С. 88-96. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_4_12
 2. Губені Ю.Е. Розвиток особистих селянських господарств на рубежі інституційних змін : монографія / Ю.Е. Губені, Ю.А. Коверко. – Львів: НВФ «Українські технології», 2016. – 186 с.
 3. Про особисте селянське господарство: Закон України № 742-IV від 15.05.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/742-15
 4. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2016 році: стат. збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 87 с.
 5. Концепція розвитку сільських територій: схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/995-2015-р 14.
 6. .Сільське господарство України за 2012 рік: статистичний збірник / за ред. О.М. Прокопенка. – К.: Державний комітет статистики України, 2013. – 402 с. с. 166, 176.
 1. Сільське господарство України за 2015 рік: статистичний збірник / за ред. О.М. Прокопенка. – К.: Державний комітет статистики України, 2016. – 360 с. с. 93.
 2. Прокопа І.Г. Інтеграція товарних особистих селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки / І.Г. Прокопа // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С. 16-23.
 3. Комплексна Програма підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: loda.gov.ua/agr_prohramy

 

Корчинский И.О. Сельские домохозяйства как элемент архитектоники аграрной сферы Обобщено научные подходы и практику трансформации сельских домохозяйств, которые при отсутствии институциональной поддержки в их развитии не стали равноправными участниками рыночного обмена и источником ресурсного обеспечения в рамках восстановительного процесса. Показано, что  в виду своей естественной живучести сельские домохозяйства являются наиболее стабильным элементом архитектоники аграрной сферы, что обеспечивает ее устойчивость и равновесие в процессе трансформаций и организационно-экономических преобразований.

Ключевые слова: сельские домохозяйства, архитектоника, аграрная сфера.

 

 Korchynskyy I.O. Farming as a new element of socio-economic system in architectonics of agrarian sector. Distinctive features of transformational process in farming sector and their development as a segment of architectonics in agrarian sector by implanting of main fundamentals of their functioning under institutional small -sized, -scaled and low social influence of new architectonics of agrarian sector are analyzed.It was determined that the OSG development in the near future should not expect major changes, since according to the logic of the institutional process such changes should be preceded by changes in the institutional environment, forming new conditions and opportunities and additional incentives for more efficient management. Recently, no basic legislative and normative acts that would encourage the peasants to develop their own private farms at the state or regional level have not been adopted. Even changes in the local institutional environment due to the processes of decentralization and the development of self-government do not include the potential to give a boost and form new directions for the development of the OSG, which cancels their place and functions - economic, social - in the reproduction process and will not increase their role as an element of the general architectonics of the agrarian sphere. This will mean that the main problems of rural and rural development, and especially in the social sphere, will not be resolved.

Key words: architectonics, agrarian sphere, farming, transformation.

 

 


:  Анотація (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 22-03-2019, 18:35