Мельник В.І., Хвічія–Дуве Г.Р. Організаційно-економічні аспекти формування інфраструктури аграрного сектора 

УДК 338.432: 338.49

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-2-73

 

В.І. Мельник, д-р екон. наук, професор

Г.Р. Хвічія–Дуве, аспірант

Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Тернопільського національного економічного університету

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

 

У статті визначено організаційно-економічні аспекти формування інфраструктури аграрного сектора, зосереджено увагу на розкритті сутнісно-змістового контенту інноваційної інфраструктури аграрного сектору. Обґрунтовано сукупність чинників мотиваційного механізму інфраструктурного розвитку в умовах інноваційних зрушень. Доведено, що саме від рівня розвитку інфраструктурного забезпечення аграрного сектору залежить ефективність функціонування усіх елементів сільських територій та їх загальної взаємодії, що є однією з найважливіших складових формування інноваційно-орієнтованого аграрного сектора економіки України й потребує розширення участі сільськогосподарських товаровиробників, їхніх громадських професійних об’єднань у розробленні та реалізації аграрної політики на основі державно-приватного партнерства.

Ключові слова. Інфраструктура, аграрний сектор економіки, інноваційні зрушення, інноваційна інфраструктура, інноваційне підприємництво, державно-приватне партнерство.

 

Бібліографічний список:

  1. Амоша О.І., Землянкін А.І., Підоричева Ю.І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні. Економіка України, 2015. №9 (646). С.49-65.
  2. Мельник В. І., Погріщук Г. Б., Погріщук О. Б. Інноваційні зміни в економіці в контексті еволюційних зрушень. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 2016. Вип. 2 (48). С. 200–208.
  3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільовоїпрограми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» від від 30 грудня 2015 р. № 1437-р. URL: http: // www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd? docid=248907971 (дата звернення: 21.01.2018).
  4. Васильєв О. В. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України: монографія. Х.: ХНАМГ, 2007. 341 с.
  5. Визначення інноваційної інфраструктури, її місце в інноваційній системі. URL: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=32411(дата звернення: 26.10.2017).
  6. Стройко Т. В. Рехта І. І. Функціонування інноваційної інфраструктури: європейський досвід та уроки для України. Науковий вісник МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. Вип. 5.2(101). Економічні науки. С. 97-101.
  7. Лупенко Ю.О. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2015. Серія Економіка. Випуск 2(4). Частина 2. С. 30-34.
  8. Ксьонжик І. В. Проблемы финансирования сельской социальной инфраструктуры в Украине. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiintifice / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Contabilitate: Gh. Cimpoieş. – Chişinău : Centrul editorial UASM, 2013. P. 59-62.
  9. Сіренко Н.М., Мельник О.І. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки. URL: https:// www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/69.pdf (дата звернення: 30.10.2017).
  10. Нежиборець В. Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення. URL: http://ndiiv.org.ua/uk/innovatsijna-infrastruktura-problem/(дата звернення: 21.01.2018).

       

В.И. Мельник, Р. Хвичия-Дуве. Организационно-экономические аспекты формирования инфраструктуры аграрного сектора. В статье определены организационно-экономические аспекты формирования инфраструктуры аграрного сектора, сосредоточено внимание на раскрытии сущностно-содержательного контента инновационной инфраструктуры аграрного сектора. Обоснованно совокупность факторов мотивационного механизма инфраструктурного развития в условиях инновационных сдвигов. Доказано, что именно от уровня развития инфраструктурного обеспечения аграрного сектора зависит эффективность функционирования всех элементов сельских территорий и их общего взаимодействия, что является одним из важнейших составляющих формирования инновационно-ориентированного аграрного сектора экономики Украины и нуждается в расширении участия сельскохозяйственных товаропроизводителей, их общественных профессиональных объединений, в разработке и реализации аграрной политики на основе государственно-частного партнерства.

Ключевые слова. Инфраструктура, аграрный сектор, инновационная инфраструктура, инновационное предпринимательство, государственно-частного партнерство.

 

V.I. Melnik, G.R. Chvichiya-Duve. Organizational-economic aspects of the formation of the infrastructure of the agrarian sector. The article defines the organizational and economic aspects of the formation of the infrastructure of the agrarian sector, focuses on the disclosure of the content of the innovative infrastructure of the agricultural sector. The set of factors of the motivational mechanism of infrastructure development in the conditions of innovative shifts is substantiated. It is proved that it is precisely from the level of development of the infrastructure provision of the agrarian sector that the functioning of all elements of the rural territories and their general interaction depend on it, which is one of the most important components of the formation of the innovation-oriented agricultural sector of the Ukrainian economy and requires the expansion of the participation of agricultural producers, their public professional associations in the development and implementation of agrarian policy on the basis of public-private partnership.

Keywords: Infrastructure, agrarian sector of the economy, innovation infrastructure, innovation entrepreneurship, public-private partnership.

 

 


:  Анотація (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 22-03-2019, 17:46