Салогуб І. І. [Пріоритетні напрями розвитку кредитування в аграрному секторі]{Priority directions for the development of lending in the agricultural sector}

УДК 631.162:338.434

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-441

 

І.І. Салогуб, здобувач

SalohubIryna@pdaa.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-7853-4841

Полтавська державна аграрна академія

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 

   У роботі проведено розробку й обґрунтування теоретико-методологічних засад формування та розвитку кредитної системи в аграрному виробництві. Здійснено визначення пріоритетних напрямів розвитку кредитування в аграрному секторі економіки держави у сучасних умовах. Встановлено, що основними напрямами подальшого розвитку банківського кредитування в аграрному секторі економіки України повинні стати: державна підтримка і стимулювання банківської діяльності з видачі довгострокових банківських кредитів; створення сприятливих умов для активізації ділової активності аграрних підприємств; створення спеціалізованих інвестиційних банків і розвиток інвестиційних кредитів у аграрному виробництві; удосконалення методики оцінки кредитоспроможності аграрних товаровиробників; удосконалення кредитної політики банків з урахуванням якості структури кредитного портфеля; підвищення зацікавленості банківського сектору в розміщенні своїх активів у аграрну сферу. Наголошується, що реалізація даних напрямів на практиці сприятиме активізації кредитних організацій у наданні кредитів аграрним товаровиробникам.

   Ключові слова: розвиток, кредитування, аграрне виробництво, державне регулювання, система.

 

Бібліографічний список.

 1. Алескерова Ю.В. Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 209-214.
 2. Аранчій В.І., Зоря О.П., Петренко І.І. Кредит у системі фінансового забезпечення інвестиційного розвитку аграрних підприємств. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 4. С. 120-124.
 3. Гудзь О.Є. Проблеми удосконалення державної фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів. Облік і фінанси АПК. 2005. № 6. С.18-26.
 4. Дем’яненко М.Я. Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України. Економіка АПК. 2014. № 11. С. 5-14.
 5. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 6. Калетнік Г.М., Ціхановська В. М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для студ. ВНЗ. К. : Хай-Тек Пресс, 2010. 317 с.
 7. Мазнєв Г.Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору. Економіка АПК. 2014. № 9. С. 5-14.
 8. Малій О.Г. Фінансово-кредитні відносини в АПК: монографія. Харків, 2008. 210 с.
 9. Непочатенко О.О. Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення системи кредитування. Економіка АПК. 2008. № 8. С. 95-100.
 10. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / За заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. К. : ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.
 11. Правдюк Н.Л. Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогоподарських підприємств: обліковий аспект. Облік і фінанси. 2016. №4. С. 69-79.
 12. Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: монографія. К. : ННЦ ІАЕ, 2009. 370 с.

 

   Салогуб И.И. Приоритетные направления развития кредитования в аграрном секторе.

В работе проведена разработка и обоснование теоретико-методологических основ формирования и развития кредитной системы в аграрном производстве. Осуществлено определение приоритетных направлений развития кредитования в аграрном секторе экономики государства в современных условиях. Установлено, что основными направлениями дальнейшего развития банковского кредитования в аграрном секторе экономики Украины должны стать: государственная поддержка и стимулирование банковской деятельности по выдаче долгосрочных банковских кредитов; создание благоприятных условий для активизации деловой активности аграрных предприятий; создание специализированных инвестиционных банков и развитие инвестиционных кредитов в аграрном производстве; совершенствование методики оценки кредитоспособности аграрных товаропроизводителей; совершенствование кредитной политики банков с учетом качества структуры кредитного портфеля; повышение заинтересованности банковского сектора в размещении своих активов в аграрную сферу. Отмечается, что реализация данных направлений на практике будет способствовать активизации кредитных организаций в предоставлении кредитов аграрным товаропроизводителям.

   Ключевые слова: развитие, кредитование, аграрное производство, государственное регулирование, система.

 

   Salohub I.I. Priority directions for the development of lending in the agricultural sector.

In the work the development and substantiation of the theoretical and methodological foundations of the formation and development of the credit system in agrarian production are carried out. The priority directions of credit development in the agrarian sector of the state economy under current conditions are determined. It is determined that at the present stage of development of economic relations there is a need for formation of new sources of investment for the development of agrarian production, taking into account changes in the political, economic and financial system of our country. It is established that the main directions of further development of bank lending in the agrarian sector of the Ukrainian economy should be: state support and stimulation of banking activities for issuing long-term bank loans; creation of favorable conditions for activation of business activity of agricultural enterprises; creation of specialized investment banks and development of investment loans in agricultural production; improvement of creditworthiness assessment method for agricultural producers; improvement of banks' credit policy taking into account the quality of the credit portfolio structure; raising the interest of the banking sector in the placement of its assets in the agricultural sector. It is emphasized that the implementation of these directions in practice will facilitate the activation of credit institutions in granting loans to agricultural producers. As a result of the research it is established that the main directions of credit policy can be the provision of credits for: modernization and innovations in agricultural production; long-term investment lending to agricultural producers; lending to small and medium-sized agribusiness entities with the involvement of credit cooperatives; investing in the social sphere of the village, creating a variety of modern infrastructure for the villagers. The practical significance of the study lies in the fact that its scientific-theoretical results, practical proposals, conclusions and generalizations form the scientific basis for the development of directions of state regulation of the credit system in agricultural production. The implementation of the proposed measures will help to increase the efficiency of agricultural production and ensure the process of sustainable development of the agricultural sector of the economy.

   Keywords: development, crediting, agrarian production, state regulation, system.

 

 


:  Анотація (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 12:38