Обруч Г. В. [Концептуальні положення інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту]{Conceptual provisions of the innovation activity of railway enterprises}

УДК: 658.152:656.2

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-120

 

Г.В. Обруч, канд. екон. наук, старш. викладач,

докторант кафедри економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом

https://orcid.org/0000-0002-9082-2344

a_obruch@ukr.net

Український державний університет залізничного транспорту

 

Концептуальні положення інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту

 

   В статті обґрунтована необхідність перегляду існуючої наразі політики управління інноваційною діяльністю підприємств залізничного транспорту. Доведено, що сучасні концептуальні положення управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств залізничного транспорту повинні, перш за все, ґрунтуватись на трансформації як самого інноваційного процесу, так імператив розвитку світової економіки. Дослідження існуючих теоретичних надбань дозволило дійти висновку, що відповідно до змін макрооточення відбуваються зміни в організації інноваційної діяльності: локальні інноваційні системи (інноваційні системи окремих підприємств), що наразі не спроможні самостійно забезпечити інноваційний розвиток компанії без участі зовнішніх партнерів, змінюються на відкриті. Доведено, що концепція кастомізації зазнає істотної трансформації, а її врахування в процесі інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту позитивно відіб’ється на техніко-економічному стані залізничного транспорту та дозволить сформувати  інтелектуальну залізничну транспортну систему, що матиме максимальну інтеграцію між споживачами транспортно-логістичних послуг, системою управління інфраструктурою та процесом перевезень.

   Ключові слова: підприємство, залізничний транспорт, інноваційна діяльність, кастомізація, відкрита інновація.

 

Бібліографічний список.

 1. 1 Веретюк C.М., Пілінський В.В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2016. № 2. С. 51-58.
 2. 2 Дєєва Н.Е., Делейчук В.В. Механізми залучення інвестицій емітентами в умовах розвитку цифрової економіки. Київ: Молодий вчений, 2018. С. 670.
 3. 3 Мамаева Г.А. ИТ-решения для цифровой трансформации бизнеса. Эпоха науки. 2018. № 13. С. 81– 86.
 4. 4 Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2018. 252 с
 5. 5 Дикань В.Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 42. С. 144 − 149.
 6. 6 Овчиннікова В.О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Х.: УкрДУЗТ, 2017. 427 с.
 7. 7 Дикань О.В. Організаційно-економічний інструментарій забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту : монографія. Х.: УкрДУЗТ, 2016. 443 с.
 8. 8 Токмакова І.В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія. Х.: УкрДУЗТ, 2015. 403 с.
 9. 9 Корінь М.В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Х.: УкрДУЗТ, 2019.  401 с.
 10. 10 Gassmann O., Enkel E. Towards a theory of open innovation: three core process archetypes. The Proceedings of the R&D Management conference. Lisbon, Portugal. 2004. P. 1-18.
 11. 11Savitskaya I. Towards open innovation in regional innovation system: case St.Petersburg. Lappeenranta, 2009. 113 p.
 12. 12 Інновація як стиль життя у ХХІ столітті. URL: http://uaculture.org/texts/innovacziya-yak-styl-zhyttya-u-hhi-stolitti/
 13. 13 Макарова О.И. Кастомизация как направление повышения эффективности маркетинговой деятельности промышленного предприятия. URL: http://science-bsea.narod.ru/2009/ekonom_2009_2/ makarova.htm
 14. 14 Капферер Ж.–Н. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брэндинга. М.: ИНФРА-М, 2002. 211 с.
 15. Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Корольова Н.М. Роль інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішнього контролю в підвищенні ефективності управління підприємством // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2017 - № 3. - С. 77.

 

   А.В. Обруч. Концептуальные положения инновационной деятельности предприятий железнодорожного транспорта.

В статье обоснована необходимость пересмотра существующей  политики управления инновационной деятельностью предприятий железнодорожного транспорта. Во время исследований установлено, что современная мировая и отечественная экономика претерпела существенную трансформацию в связи с распространением процессов глобализации, информатизации и интеллектуализации. Исследование существующих теоретических достижений позволило сделать вывод, что в соответствии с изменениями макроокружения происходят изменения в организации инновационной деятельности - локальные инновационные системы (инновационные системы отдельных предприятий), пока не в состоянии самостоятельно обеспечить инновационное развитие компании без участия внешних партнеров, меняются на открытые. Встановлено, что инновационное развитие предприятий железнодорожного транспорта в основном формируется под влиянием внешних источников инновационных идей и с учетом потребностей стейкхолдеров. Сегодня цивилизация двигаясь к новой модели хозяйствования, способствует массовому формированию високоадаптивних предприятий, кастомизують свою продукцию. Доказано, что концепция кастомизации существенно трансформируется, а ее учет в процессе инновационной деятельности предприятий железнодорожного транспорта положительно отразится на технико-экономическом состоянии железнодорожного транспорта и позволит сформировать интеллектуальную железнодорожную транспортную систему, которая будет иметь максимальную интеграция между потребителями транспортно-логистических услуг, системой управления инфраструктурой и процессом перевозок.

   Ключевые слова: предприятие, железнодорожный транспорт, инновационная деятельность, кастомизация, открытая инновация.

 

   Obruch H.V. Conceptual provisions of the innovation activity of railway enterprises.

The article substantiates the need to review the current policy of managing the innovative activity of railway undertakings. Research has shown that the modern world and domestic economy has undergone a major transformation due to the proliferation of globalization, informatization and intellectualization. It is proved that the modern conceptual provisions of the management of innovative activity of domestic enterprises of railway transport must, first of all, be based on the transformation of both the most innovative process and the imperative for the development of the world economy.

The study of the existing theoretical assets has led to the conclusion that changes in the organization of innovation are taking place in accordance with changes in the macro environment - local innovation systems (innovative systems of individual enterprises), which are currently unable to independently ensure the innovative development of the company without the participation of external partners, are being transformed into open ones. It is established that the innovative development of railway undertakings is now largely shaped by external sources of innovative ideas and taking into account the needs of stakeholders. Today, civilization is moving towards a new model of economy that promotes the mass formation of highly adaptive enterprises that customize their products. It is proved that the concept of customization is undergoing a significant transformation, and its consideration in the process of innovation activity of railway transport enterprises will positively affect the technical and economic condition of railway transport and will allow to create an intelligent railway transport system that will have maximum integration between consumers of transport and service users management of infrastructure and transportation process. The results of the revision of conceptual provisions of innovative activity of railway transport enterprises are outlined.

   Keywords: enterprise, railway transport, innovation, customization, open innovation.

 


:  Анотація (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:25