Melikh O., Voit D., Melikh T., Archybisova D. [Оrganizational and economic foundations of gastronomic tourism development in the context of aquaculture enhancement: regional, national and world trends]{Організаційні та економічні основи розвитку...

УДК 338.482.22

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-97

 

Melikh Olena,

Doctor of Economic Sciences, Head of Department of tourist and recreation business,

Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine

Voit Dmytro,

PhD in Economics, doctoral student,

International University of Business and Law

Melikh Taras,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Tourism, Hotel and Restaurant Business and Language Training at Alfred Nobel University

Archybisova Dariia,

postgraduate,

Admiral Makarov National University of Shipbuilding

 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF GASTRONOMIC TOURISM DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF AQUACULTURE ENHANCEMENT: REGIONAL, NATIONAL AND WORLD TRENDS

 

   The article reveals that there is a tendency of the population's interest in cooking and gastronomy and their widespread popularization in the world. Gastronomy has now proven to be an integral part of getting to know the culture and lifestyle of the area you visit. It is an opportunity to activate and diversify tourism that contributes to local economic development, including across different sectors of the economy (production, food establishments, food markets, etc.).

   Keywords: gastronomic tourism, aquaculture, food, consumer, territory.

 

References translated.

 1. Global Report on Food Tourism (2012). World Tourism Organization (UNWTO). Madrid, Spain, p.63 [in English].
 2. United States Department of Agriculture. Available at: http://www.fas.usda.gov/data/us-fish-and-seafood-exportsreach-record-levels [in English].
 3. Fishery and Aquaculture Statistics. 2019. Available at: http://www.fao.org/3/ca5495t/CA5495T.pdf [in English].
 4. China spending millions in subsidies for “sea ranch” aquaculture. Available at: https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/china-spending-millions-in-subsidies-for-sea-ranch-aquaculture [in English].
 5. Far Eastern mariculture awaits the waters. Available at: http://novostivl.ru [in Russian].
 6. Aquaculture and Tourism Combination for the Caribbean – Strategic Report. Available at: http://maribe.eu/wp-content/uploads/2016/10/c1-aquaculture-and-tourism-combination-caribbean-report.pdf [in English].
 7. Roxas City’s Premier Aqua Farm Tourist Destination Now Officially Open. Available at: https://www.espacioverde-resort.com/siguin-roxas-citys-premier-aqua-farm-tourist-destination-now-officially-open/ [in English].
 8. Sharylo Y.E. (2016). Modern aquaculture: from theory to practice : [tutorial]. K. : “Prostobook”. 119p. [in Ukrainian].
 9. Irtyshcheva I.O.(2014). Mariculture will save the world [Ekonomist], 4, 35–38 [in Ukrainian].
 10. Archibisova D.S., Suslov V.S. Ekologo-ekonomicheskaya effektivnost' razvitiya akvakul'tury v Prichernomorskom regione Ukrainy. The Bulletin of the Kharkiv National Agricultural University of V. V. Dokuchaeva. Bulletin KNAU. Series "Economics"" № 4. 2018.
 11. Ponomaryova M.S. Features of entrepreneurship development in Ukraine / MS. Ponomareva // Increasing the competitiveness of agricultural production potential in the conditions of sustainable development: materials of all-Ukrainian scientific-practical. Conference April 4-5, 2012 - Kharkiv: KhNAU, 2012. From 199 - 201. - 328 p.
 12. Dolzhykova I., Irtyshcheva I., Ponomarova M. Conceptual fundamentals of development of the food security system // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 262 p. Р 57-64. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/
 1. Ponomarova M.S. Social responsibility of business as a prerequisite of strategic management in the activities of the food industry enterprises // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2018 - № 3. - С. 320

 

   Меліх О.О., Войт Д.С., Меліх Т.Г., Арчибісова Д.С. Організаційні та економічні основи розвитку гастрономічного туризму в умовах посилення аквакультури: регіональні, національні та світові тенденції. У статті було виявлено, що у світі спостерігається тенденція зацікавленості населення кулінарією і гастрономією та їх широкої популяризації. Доведено, що гастрономія стала невід’ємним елементом ознайомлення з культурою та стилем життя відвідуваної території. Вона є можливістю активізувати та диверсифікувати туризм, сприяє місцевому економічному розвитку, включаючи в себе різні сектори економіки (виробництво, заклади харчування, продовольчі ринки та ін.).

 Подальший розвиток використання водних біоресурсів вимагатиме раціонального поєднання видів діяльності, серед яких може бути і туризм. Світовий досвід доводить ефективність поєднання аквакультури та туризму, дозволяє розвивати як виробництво, так і отримання доходів від туристичної діяльності. Це також дозволило б багаторазово використовувати морський простір, офшорні та прибережні зони, зменшивши обмеження, які можуть виникнути внаслідок просторової конкуренції (з реакреацією, наприклад). Інтеграційна діяльність має розвиватися шляхом залучення різних державних та недержавних інституцій та шляхом обміну наявних знань управління аквакультурою, технологій та засобів виробництва, зокрема, використання результатів проектів ЄС/ Розвиток туризму в контексті активізації аквакультури дозволить створити додаткову економічну, соціальну та екологічну цінність, та стане драйвером мульти-використання морського простору навколо прибережних чи глибоководних середовищ, і повинна включати бізнес-план та комерційну оцінку економічної доцільності туристичної акваферми, враховуючи комбіновану діяльність та можливі компроміси з іншими галузями і витрати на інші сектори, з метою отримання доходу.

   Ключові слова: гастрономічний туризм, аквакультура, харчування, споживач, територія.

 Мелих Е.А., Войт Д.С., Мелих Т.Г., Арчибисова Д.С. Организационные и экономические основы развития гастрономического туризма в условиях расширения аквакультуры: региональные, национальные и мирове тенденции. В статье было подтверждено, что в мире наблюдается тенденция заинтересованности населения кулинарией и гастрономией и их широкой популяризации. Доказано, что гастрономия стала неотъемлемым элементом ознакомления с культурой и стилем жизни посещаемой территории. Она является возможностью активизировать и диверсифицировать туризм, способствует местному экономическому развитию, включая в себя различные сектора экономики (производство, питания, продовольственные рынки и др.).

Дальнейшее развитие использования водных биоресурсов потребует рационального сочетания видов деятельности, среди которых может быть и туризм. Мировой опыт доказывает эффективность сочетания аквакультуры и туризма, позволяет развивать как производство, так и получения доходов от туристической деятельности. Это также позволило бы многократно использовать морское пространство, оффшорные и прибрежные зоны, уменьшив ограничения, которые могут возникнуть вследствие пространственной конкуренции (с реакреациею, например). Интеграционная деятельность должна развиваться путем привлечения различных государственных и негосударственных институтов и путем обмена имеющихся знаний управления аквакультурой, технологий и средств производства, в частности, использование результатов проектов ЕС и национальных проектов по разработке многофункциональных кластеров или общего расположения различных видов деятельности в морском пространстве.

Развитие туризма в контексте активизации аквакультуры позволит создать дополнительную экономическую, социальную и экологическую ценность, и станет драйвером мульти-использования морского пространства вокруг прибрежных или глубоководных сред, и должна включать бизнес-план и коммерческую оценку экономической целесообразности туристической аквафермах, учитывая комбинированную деятельность и возможные компромиссы с другими отраслями и расходы на другие сектора, с целью получения дохода.

   Ключевые слова: гастрономический туризм, аквакультура, питание, потребитель, территория.

 

 


:  Анотація (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:19