Горкавий В.К. Система статистичних показників ефективності аграрної праці

УДК 330.131:636:631.602

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-61

 

В.К. Горкавий, канд. екон. наук, професор

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

Система статистичних показників

ефективності аграрної праці

 

Досліджені питання формування системи статистичних показників  ефективності праці у сільськогосподарських підприємствах.

Для повної і всебічної оцінки ефективності аграрної праці необхідно користуватися системою взаємопов’язаних показників. В залежності від стадії виробничого процесу необхідно розраховувати повні, неповні і побічні показники ефективності праці. В умовах ринкової економіки особливого значення набувають показники виходу чистої продукції і прибутку з розрахунку на одиницю затрат праці.

За формою обчислення зазначені вище показники ефективності праці можуть бути прямі, коли порівнюються продукція (обсяг робіт, фактори виробництва) і робочий час та обернені, коли визначаються затрати робочого часу на одиницю продукції (робіт, факторів виробництва).

Залежно від способу вимірювання продукції доцільно розрізняти натуральні, вартісні і умовно-натуральні показники ефективності праці.

При визначенні рівнів ефективності праці можуть бути враховані прямі затрати живої праці, затрати всієї живої праці, а також сукупні затрати живої і уречевленої у засобах виробництва праці.

Ключові слова: праця, ефективність, продуктивність, трудомісткість, динаміка.

 

Бібліографічний список:

  1. Богиня Д.П., Грішко О.А. Основи економіки праці. – К.: Знання-прес, 2001. – 313 с.
  2. Бугуцкий А.А. Повышение эффективности труда в сельском хозяйстве. – К.: Урожай, 1980. – 168 с.
  3. Горкавий В.К., Гончаренко Н.Г. Продуктивність аграрної праці. – Х.: 1999. – 68 с.
  4. Горкавий В.К. Удосконалення методології статистико-економічного аналізу ефективності аграрної праці /В.К. Горкавий/ // Вісник ХНАУ, Серія «Економічні науки». – 2017. – № 3. – С. 10-20.
  5. Горкавий В.К. Система показників ефективності аграрної праці / В.К. Горкавий, І.С. Кабакова, А.О. Молчанова // Сучасний стан і проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення агропромислового виробництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 листопада 2017 р. – Харків. – 2017. – С. 203-206.
  6. Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці. – К.: ІАЕ УППН, 2004. – 488 с.
  7. Кириленко І.Г. Продовольча безпека України в світі сучасних тенденцій світової економіки / І.Г. Кириленко, В.Є. Івченко, В.В. Дем’янчук // Економіка АПК. – 2017. - №8. – С. 5-14.
  8. Кобилинська Т.В. Статистична оцінка впливу структурних факторів на господарську діяльність сільськогосподарських підприємств / Т.В. Кобилинська // Статистика України. – 2017. – № 2. – С. 27-33.
  9. Павлик В.П. Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / В.П. Павлик // Економіка АПК. – 2017. – № 8. – С. 65-69.
  10. Панченко С.І. Продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах в умовах трансформаційних процесів. – Луганськ, 2008. – 21 с.

 

Горкавий В.К. Система статистических показателей эффективности аграрного труда. Исследовали вопросы формирования системы статистических показателей эффективности труда в сельскохозяйственных предприятиях.

Для полной и всесторонней оценки эффективности аграрного труда необходимо пользоваться системой взаимоувязанных показателей. В зависимости от стадии производственного процесса необходимо рассчитывать полные, неполные и косвенные показатели эффективности труда.

В условиях рыночной экономики особенное значение приобретают показатели выхода чистой продукции и прибыли в расчете на единицу затрат труда.

По форме исчисления приведенные выше показатели эффективности труда могут быть прямыми, когда сравниваются продукция (объем работ, факторы производства) и рабочее время, а также обратными, когда определяются затраты рабочего времени на единицу продукции (работ, факторов производства).

В зависимости от способа оценки продукции целесообразно определять натуральные, стоимостные и условно-натуральные показатели эффективности труда.

При определении уровней эффективности труда могут быть учтены прямые затраты живого труда, затраты всего живого труда, а также совокупные затраты живого и овеществленного в средствах производства труда.

Ключевые слова: труд, эффективность, производительность, трудоемкость, динамика.

 

Gorkavy V.K.  System of statistical indexes of efficiency of agrarian labour. Investigational questions of forming of the system of statistical indexes of efficiency of labour are in agricultural enterprises. For the complete and all-round estimation of efficiency of agrarian labour it is necessary to use the system of dependent indexes. Depending on the stage of productive process it is necessary to expect the complete, incomplete and side indexes of efficiency of labour. Under complete understand indexes, that characterize efficiency of labour through correlation of the prepared products and business hours expended in her production. Such indexes the production of gross goods of agriculture or her kinds (grains, seed of sunflower, milk et cetera) can exemplify for working time unit, and also expenses of business hours on unit of products.

In the conditions of market economy to the main tasks of agricultural commodity producers is not that it is possible to produce, but that it is possible advantageously to sell. In this connection the special value in economic practice is acquired by the indexes of clean product and profit output calculating on unit of costs of labour. Incomplete indexes characterize the level of efficiency of labour through correlation of volume of works and business hours, it is expended in their implementation. Side indexes of efficiency of labour are correlation of two factors of production, one of that is labour force. Incomplete and side indexes use, as a rule, for control and analysis of fulfiling the plan or self-supporting tasks in relation to the expenses of labour on the intermediate stages of agricultural production, when does not yet have data about production of goods volumes.

On a form a calculation the indexes of efficiency of labour are marked higher there can be lines, when products and business hours, volume of works and business hours, factors of production and labour force, are compared, and also reverse, when the expenses of business hours are determined on unit of products, works or factors of production. Depending on the method of measuring of products it is expedient to distinguish the natural indexes of efficiency labours (the volume of products is measured in natural units) a cost (the volume of products calculates at permanent prices) and conditionally-natural (the volume of homogeneous products is expressed in conditional units). Natural indexes in a most measure answer maintenance of efficiency of labour as economic category.

It is necessary to bear in a mind, that cost indexes provide comparableness, id est objective description of betweennesss by expenses and results of labour, only at the observance of next two terms : 1) if taken permanent prices are in accordance with the charges of production of that or other goods; 2) if between the compared enterprises or groups they are not substantial divergences in the pattern of production. At determination of levels of efficiency of labour the direct expenses of direct-labour, expense of all direct-labour, and also combined expenses of living and machine in capital goods labour, can be taken into account.

Keywords: labour, efficiency, productivity, labour intensiveness, dynamics.

 

 

 

 
:  Анотація (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  Анотація
 

 
Оновлено: 27-03-2019, 08:09