Бережна Ю.Г. Маркетингова стратегія сільськогосподарських підприємств

УДК 631.11:338.439.5

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-53

 

Ю.Г. Бережна, канд. екон. наук

Луганський національний аграрний університет

 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

В статті проаналізовано стан, тенденції, перспективи розвитку, особливості і недоліки організації маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств, визначено пріоритетні напрями формування ефективної маркетингової стратегії.

Ключові слова: аграрна продукція, сільськогосподарські підприємства, якість, діагностика персоналу, моделювання, маркетингова стратегія.

 

Бібліографічний список:

  1. Кочетков О.В. Маркетинг у підвищенні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств / О.В. Кочетков, С.О. Вольвак // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Д., 2002. – Вип. 129. – С. 182–186.
  2. Кочетков О.В. Методичні вказівки з курсу „Стратегічний аналіз”: для студ. магістратури екон. ф-ту зі спец. 8.050105 „Облік і аудит” / О.В. Кочетков, С.О. Вольвак. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006. – Ч. І: Оцінка конкурентоспроможності продовольчих підкомплексів АПК. – 43 с.
  3. Кочетков О.В. Стратегічні аспекти розвитку маркетингу інноваційної діяльності аграрних підприємств / О.В. Кочетков, Ю.Г. Бондарєва // Наук. вісн. Луган. нац.. аграр. ун-ту. – Луганськ, 2010. – № 17: Екон. науки. – С. 85 – 91.
  4. 4. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток та ефективність організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві України / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 18–24.

 

Бережная Ю.Г. Маркетинговая стратегия сельскохозяйственных предприятий. В статье проанализированы состояние, тенденции, перспективы развития, особенности и недостатки организации маркетинговой деятельности сельскохозяйственных предприятий, определены приоритетные направления формирования эффективной маркетинговой стратегии.

Ключевые слова: аграрная продукция, сельскохозяйственные предприятия, качество, диагностика персонала, моделирование, маркетинговая стратегия.

 

Berezhna Y.H. Marketing Strategy of Agricultural Enterprise. The paper considers a set of theoretical, methodological and practical foundations for the formation of a marketing strategy for agricultural enterprises.

The paper deals with the features of marketing in agriculture. Conclusions are drawn regarding the need to introduce marketing as an effective tool for ensuring the increase of production and sale of agricultural products in the practical activities of agricultural enterprises.

As a result of the research, the role of marketing in the functioning of the agrarian market is determined, the conditions in which it functions, the elements of the marketing complex for agricultural enterprises are examined.

The economic content of the categories "strategy" and "marketing strategy" is analyzed. The marketing strategy is a component of the development strategy of the agricultural enterprise and implements the basic management function, that is, it determines the mission, goal, strategic objectives, directions for achieving the objectives, respectively, which will implement the state policy of regulatory legal, financial and economic regulation of the development of the agricultural sector of Ukraine.

The main methods for assessing the marketing activities of enterprises are identified, their advantages and disadvantages are revealed. Therefore, in order to implement the marketing strategy, it is necessary to use a set of scientific approaches.

Key words: agrarian products, agricultural enterprises, quality, personnel diagnostics, modeling, marketing strategy.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 08:07