Чебанова Н.В., Чебанова О.П., Міхієнко С.В. Трудові ресурси як важіль підвищення конкурентоспроможності підприємства

УДК 331.108

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-33

 

Н.В. Чебанова, д-р екон. наук, професор

О.П. Чебанова, канд. екон. наук, доцент

С.В. Міхієнко, магістр

Український державний університет залізничного транспорту

 

ТРУДОВі РЕСУРСи як важіль ПІДВИЩЕННя КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ підприємства

 

Предмет дослідження. В статті доведена залежність економічного зростання від розвитку людського капіталу, який представляє собою трудові ресурси підприємства. При цьому результати такого впливу запропоновано розглядати на трьох рівнях розвитку трудових ресурсів.

Мета дослідження. Визначити перелік факторів, що впливають на формування та розвиток трудових ресурсів і як наслідок підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Завдання дослідження:

- вивчення основ взаємозв’язку розвитку трудових ресурсів та економічного зростання підприємства;

- обґрунтувати розгляд розвитку трудових ресурсів на трьох рівнях, що залежать від інвестицій в освіту, культуру та здоров’я, показати особливості кожного з них та їх взаємозв'язок;

- показати зв'язок людського розвитку з економічними процесами, які відбуваються в країні.

Методи дослідження. У ході дослідження застосовувалися методи системного аналізу, логічного узагальнення, абстрактно-логічні методи.

Результати роботи. Недостатньо розробленими є дослідження багатьох науковців стосовно основ взаємозв’язку розвитку трудових ресурсів та економічного зростання. Перш за все необхідно приділити увагу вивченню результатів внесення інвестицій в розвиток трудових ресурсів на індивідуальному рівні (для кожного окремого робітника), мікрорівні (для підприємства) та макрорівні (для країни). Крім того, необхідно встановити сукупний ефект, який отримано на кожному рівні розвитку трудових ресурсів, та взаємозв’язок між рівнями.

Збільшення спроможностей, компетенцій, соціального статусу тощо є результатом інвестицій у розвиток трудових ресурсів на першому рівні. Ріст конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємств - результат розвитку трудових ресурсів на мікрорівні. Розвиток трудових ресурсів на рівні країни забезпечує зменшення міграції інтелектуальних ресурсів, збільшення соціального захисту населення, збільшення життєвого рівня населення, зменшення рівня безробіття. Сукупним ефектом від інвестицій в розвиток трудових ресурсів на макрорівні є економічне зростання країни, отримання статусу держави з високим ступенем соціального захисту населення. Таким чином є безумовним залежність рівня економічного зростання країни від розвитку трудових ресурсів.

Головна мета економіки України у перспективі - стати інноваційною, для якої характерно співвідношення інвестицій до науки, освіти та капітального оновлення виробництва – 1:3:3. Це вимагає зміни стратегії управління та реформування системи державного асигнування. Сучасна державна соціальна політика повинна бути спрямована, перш за все, на ефективну демографічну та міграційну складову; підвищення ефективності і збалансованості ринку праці; забезпечення неухильного зростання реальних доходів населення; розвиток системи соціального страхування і соціального забезпечення; модернізацію та розвиток житлово-комунального господарства. Існуючі державні програми соціального захисту населення залишаються на низькому рівні. При цьому слід відмітити, що тільки високо розвинутий, культурний та здоровий робітник є основним фактором, який знаходиться в основі конкурентоспроможності будь-якого суб’єкта господарювання, та через свою працю спроможний збільшити ефективність усього суспільного виробництва.

Сфера застосування результатів. Отримані результати можуть бути використані при розробці соціальних програм кожного суб’єкта господарювання.

Ключові слова: трудові ресурси, конкурентоспроможність, підприємство, рівні розвитку, соціальна політика.

 

Бібліографічний список:

 1. Дорошенко Ю.А. Живые вложения: человеческий капитал как приоритетный объект инвестиций / Ю.А. Дорошенко, О.В. Лебедев // Креативная экономика. – 2007. – № 5. – С. 11-18.
 2. Ажажа М.А. Теоретико-методологічні засади концепції людського капіталу / М.А. Ажажа // Ефективність сучасного менеджменту організації: зб. наук. праць. – Х.: ХІМБ, 2006. – С. 267-271.
 3. Журавльова І.В. Управління людським капіталом: наукове видання / І.В. Журавльова, А.В. Кудлай. – Х.: ХНЕУ, 2004. – 284 с.
 4. Назарова Г.В. Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств: наук. видання / Г.В. Назарова, Н.Л. Гавкалова, Н.С. Маркова. – Харків: ХНЕУ, 2006. – 240 с.
 5. Чухно А.А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку // Економіка України. – 2002. – № 11. – С. 48-55.
 6. Святодух Е.А. Воспроизводство человеческого капитала и повышение его эффективности в российской экономике: автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. экон. наук: спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / Е.А. Святодух. – Воронеж. – 2008. – 22 с.
 7. Скоблякова И.В. Воспроизводство индивидуального и общественного человеческого капитала в постиндустриальной экономике: автореф. дис. на соискание науч. ступени докт. экон. наук: спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / И.В. Скоблякова. – Орел. – 2008. – 48 с.
 8. Кирьянов А.В. Виды инвестиций в человеческий капитал и их эффективность / А.В. Кирьянов // «Экономика России: основные направления совершенствования». – 2005. – Вып. 7. Режим доступу до статті: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn07/08.shtml.
 9. Сорока И.В. Инвестиции в человеческий капитал в контексте устойчивого развития экономики Украины / И.В. Сорока, И.В. Сименко. – Донецк: Изд-во ДонГУЭиТ, 2000. – 167 с.
 10. Концепція Державної програми підвищення конкурентоспроможності національної економіки на 2007-2015 рр. – Режим доступу: http://iee.org.ua/ua/pub/p85.
 11. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.
 12. Балита О.В. Проблеми використання і розподілу людського капіталу в Україні / О.В. Балита // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. – Луцьк: Надстир’я, 2004. – Вип. 10. – С. 107-113.
 13. Чекан І.А. Визначальні тенденції розвитку людського капіталу в Україні / І.А. Чекан // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: зб. наук. праць. – Львів: ІРД НАНУ. – 2007. – Вип. 4 (66): Міжрегіональне співробітництво: стан та перспективи. – С. 313–322.

 

Чебанова Н.В., Чебанова О.П., Михиенко С.В. Трудовые ресурсы как рычаг повышения конкурентоспособности предприятия. Предмет исследования. В статье доказана взаимосвязь экономического роста от развития человеческого капитала, который представляет собой трудовые ресурсы предприятия. При этом результаты такого воздействия предложено рассматривать на трех уровнях развития трудовых ресурсов.

Цель исследования. Определить перечень факторов, влияющих на формирование и развитие трудовых ресурсов и как следствие повышение конкурентоспособности предприятий.

Задачи исследования:

- изучить основы взаимосвязи развития трудовых ресурсов и экономического роста предприятия;

- обосновать рассмотрение развития трудовых ресурсов на трех уровнях, которые зависят от инвестиций в образование, культуру и здоровь;, показать особенности каждого из них и их взаимосвязь;

- показать связь человеческого развития с экономическими процессами, которые происходят в стране.

Методы исследования. В ходе исследования применялись методы системного анализа, логического обобщения, абстрактно-логические методы.

Результаты работы. Недостаточно разработанными являются исследования многих ученых относительно основ взаимосвязи развития трудовых ресурсов и экономического роста. Прежде всего необходимо уделить внимание изучению результатов внесения инвестиций в развитие трудовых ресурсов на индивидуальном уровне (для каждого отдельного рабочего), микроуровне (для предприятия) и макроуровне (для страны). Кроме того, необходимо установить совокупный эффект, полученный на каждом уровне развития трудовых ресурсов, и взаимосвязь между уровнями.

Увеличение возможностей, компетенций, социального статуса и т.д. является результатом инвестиций в развитие трудовых ресурсов на первом уровне. Рост конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий - результат развития трудовых ресурсов на микроуровне. Развитие трудовых ресурсов на уровне страны обеспечивает уменьшение миграции интеллектуальных ресурсов, увеличение социальной защиты населения, увеличение жизненного уровня населения, снижение уровня безработицы. Совокупным эффектом от инвестиций в развитие трудовых ресурсов на макроуровне является экономический рост страны, получения статуса государства с высокой степенью социальной защиты населения. Таким образом является безусловным зависимость уровня экономического роста страны от развития трудовых ресурсов.

Главная цель экономики Украины в перспективе - стать инновационной, для которой характерно соотношение инвестиций в науку, образование и капитальное обновление производства - 1: 3: 3. Это требует изменения стратегии управления и реформирования системы государственного ассигнования. Современная государственная социальная политика должна быть направлена, прежде всего, на эффективную демографическую и миграционную составляющую; повышение эффективности и сбалансированности рынка труда; обеспечение неуклонного роста реальных доходов населения; развитие системы социального страхования и социального обеспечения; модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Существующие государственные программы социальной защиты населения остаются на низком уровне. При этом следует отметить, что только высоко развитый, культурный и здоровый рабочий является основным фактором, который находится в основе конкурентоспособности любого предприятия, и через свой труд способен увеличить эффективность всего общественного производства.

Сфера применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке социальных программ каждого предприятия.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, конкурентоспособность, предприятие, уровни развития, социальная политика.

 

Chebanova N.V., Chebanova О.Р., Mikhiienko S.V. Labor resources as a lever for increasing the competitiveness of the enterprise. Subject of study. The article proves the dependence of economic growth on the development of human capital, which represents the labor resources of the enterprise. At the same time, the results of such influence are proposed to be considered at three levels of development of labor resources.

Purpose of the study. Identify a list of factors that influence the formation and development of labor resources and as a consequence of increasing the competitiveness of enterprises.

Objectives of the study:

- study of the basis of the relationship of labor resources development and economic growth of the enterprise;

- to substantiate consideration of the development of labor resources at three levels, depending on investments in education, culture and health, to show the peculiarities of each of them and their interconnection;

- to show the connection of human development with the economic processes taking place in the country.

Methods of research. During the study, methods of system analysis, logical generalization, abstract-logical methods were used.

Results of the work. It is not sufficiently developed research of many scholars on the basis of the relationship between the development of labor resources and economic growth. First of all, it is necessary to pay attention to the study of the results of investing in the development of labor resources at the individual level (for each individual worker), the micro level (for the enterprise) and the macro level (for the country). In addition, it is necessary to establish the cumulative effect obtained at each level of the development of labor resources, and the relationship between levels.

Increasing capabilities, competencies, social status, etc. is the result of investments in the development of labor resources at the first level. Growth of competitiveness and efficiency of enterprises is the result of the development of labor resources at the micro level. The development of labor resources at the country level provides for a reduction of the migration of intellectual resources, increasing social protection of the population, increasing the standard of living of the population, reducing unemployment. The combined effect of investments in the development of labor resources at the macro level is the country's economic growth and the status of a state with a high degree of social protection of the population. Thus, the dependence of the level of economic growth of the country on the development of labor resources is unconditional.

The main purpose of Ukraine's economy in the long run is to become innovative, which is characterized by the ratio of investments to science, education and capital renewal of production - 1: 3: 3. This requires a change in the management strategy and reform of the state allocation system. Modern state social policy should be directed, first of all, to an effective demographic and migration component; increasing the efficiency and balance of the labor market; ensuring steady growth of real incomes; development of the social insurance and social security system; modernization and development of housing and communal services. Existing state programs for social protection of the population remain at a low level. It should be noted that only a highly developed, cultured and healthy worker is the main factor underlying the competitiveness of any business entity, and through its work can increase the efficiency of all social production.

Scope of application of the results. The obtained results can be used in the development of social programs of each economic entity.

Key words: labor resources, competitiveness, enterprise, levels of development, social policy.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 08:02