Крамаренко І.С., Широков М.А., Нікон Д.Є., Білоус О.А. Роль інвестиційного потенціалу у контексті продовольчої безпеки

УДК 339.727.22

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-433

 

І.С. Крамаренко, канд. екон. наук, доцент

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

М.А. Широков, здобувач

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

Д.Є. Нікон, головний економіст, начальник планово-економічного управління ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова

О.А.  Білоус, здобувач

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

  

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

 

У статті досліджено теоретичні підходи до визначення інвестиційного потенціалу національної економіки, встановлено його роль у процесах економічного зростання та забезпечення продовольчої безпеки. Проведено ретроспективний аналіз інвестиційного забезпечення сільського господарства як визначального фактору продовольчої безпеки, визначено сучасні проблеми інвестиційної привабливості аграрного бізнесу та напрямки її підвищення. Встановлено ключові функції держави у забезпеченні продовольчої безпеки та шляхи їх удосконалення із використанням інвестиційного ресурсу.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний потенціал, агропромисловий комплекс, продовольча безпека.

 

Бібліографічний список:

 1. Білоусова О.С. Інвестиційний потенціал економіки України та країн ЄС / О.С. Білоусова // Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2017. – № 1-2. – С.60-67.
 2. Вербицька Г.Л. Проблеми та перспективи залучення інвестицій в економіку України / Г.Л. Вербицька // Інноваційна економіка. – 2016. – №1-2. – С. 48-52.
 3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки. (Проект) / Міністерство аграрної політики та продовольства України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/16025#join.
 5. Кісіль М.І. Інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України у стратегічній перспективі / М.І.Кісіль // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 1 (448). – С. 78-82.
 6. КобеляЗ.І. Інвестиційний потенціал України в умовах економічної кризи / З.І. Кобеля, Н.Я. Кутаренко, К.І. Рудько, А.М. Бабчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 32-37.
 7. Кулініч Т.В. Інвестиційна привабливість України та можливі шляхи її підвищення в сучасних умовах // Т.В. Кулініч, М.А. Мричко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2013. – № 754. – С. 34-40.
 8. Кучерук Г.Ю. Економічне обгрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства / Г.Ю. Кучерук, О.М. Вовк // Економіка. Фінанси. – Право. – 2008. – № 5. – С. 6–7.
 9. Офіційний сайт міністерства аграрної політики України. [Електронний ресурс].-режим доступу: http://minagro.gov.ua.
 10. Траханов І.П. Проблеми інвестиційного забезпечення підприємств АПК України та перспективи їх розвитку/І.П. Траханов / Науквоий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Випуск 9. – С. 153-157.
 11. Стегней М.І. Інвестиційно-інноваційні домінанти сталого розвитку територіальних одиниць / М.І. Стегней // Економіка та суспільство: електронне наукове видання. – Мукачево: МДУ, 2015. – № 1. – С. 56-61.
 12. Стегней М.І. Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку інвестиційної та банківської сфер України / М.І.Стегней, Я.Ю. Софілканич, К.Д. Поллої // Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки / гол. редактор К.С. Шапошников. – Херсон, 2015. – Випуск 10. – Частина 4. – С. 175-177.
 13. Стегней М.І. Державне регулювання інвестиційної сфери в період економічних трансформацій / М.І. Стегней, Паук М.І., Козик І.М // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки» № 3. – Харків, 2014. – С. 200-207. 
 14. Стегней М.І. Сучасні умови формування та реалізації процесу регулювання інвестиційної діяльності в Україні / М.І. Стегней, Лінтур І.О., Петричко М.М. // Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. – Серія: Економіка. – Том19. – Вип. 3/1. – Одеса, 2014. – С. 179-183.
 15. Іртищева І.О. Методичні підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості галузі, підприємства / І.О. Іртищевва, М.І. Стегней, Паук М.І. // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія «Економічні науки». – № 5. – Харків, 2014. – С.15-24.
 16. Іртищева І.О. Інноваційне оновлення фінансово-економічного механізму реалізації децентралізованої моделі сталого розвитку територіальних громад / І.О.Іртищевва, М.І. Стегней // Економіст. – К.: Київський міжнародний економічний форум, 2015. – № 6. – С. 8-12.
 17. Іртищева І.О. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.С.Крамаренко // Регіональна економіка. – 2014. – № 2 (72). – С. 84-94.
 18. Rome Declaration on World Food Security [Electronic resource] : World Food Summit. — [s. l.] [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm.
 19. Stehnei M.Conceptual approaches to the formation of regional food security strategy in the context of sustainable development/ M. Stehnei, I. Irtyshcheva, Y. Boiko, L. Rogatina and K. Khaustova// Problems and Perspectives in Management. – 2018. – 16(4). – P. 42-50.

 

Крамаренко И., Широков М., Никон Д., Билоус А. Роль инвестиционного потенциала в контексте продовольственной безопасности. В статье исследованы теоретические подходы к определению инвестиционного потенциала национальной экономики, установлена его роль в процессах экономического роста и обеспечения продовольственной безопасности. Проведен ретроспективный анализ инвестиционного обеспечения сельского хозяйства как определяющего фактора продовольственной безопасности, определены современные проблемы инвестиционной привлекательности аграрного бизнеса и направления ее повышения. Установлено ключевые функции государства в обеспечении продовольственной безопасности и пути их совершенствования с использованием инвестиционного ресурса.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность.

 

Kramarenko I.S, .Shyrokov М.А., Nikon D.E., Bilous А.А. Тhe role of investment potential in the context of food security. The theoretical approaches to the definition of the investment potential of the national economy was investigated in the article and its role in the processes of economic growth and ensuring food security was established. A retrospective analysis of the investment provision of agriculture as a determinant of food security has been carried out, modern problems of investment attractiveness of agrarian business and directions of its increase have been identified. The key functions of the state in ensuring food security and ways of their improvement using the investment resource are established.

It has been proved that the key resource of economic growth and solving problems of implementation of food security functions is investments, the successful use of which will create a multiplier effect in the development of all sectors of the economy, which in turn will contribute to the growth of citizens' incomes, improvement of the balance of payments and infrastructure development.

Key words: investments, investment potential, agro-industrial complex, food safety.

 

 

 

 
:  Анотація (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 10:54