Іртищева І.О., Салюк-Кравченко О.О. Проблеми та перспективи розвитку корпоративних відносин у реальному секторі економіки

УДК 658.012.12:339.137

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-420

 

І.О. Іртищева, д-р екон. наук, професор

Національного університету  кораблебудування імені адмірала Макарова

О.О. Салюк-Кравченко, викладач

Одеська національна академія харчових технологій

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН У РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 

Досліджено сучасний стан корпоративного управління на підприємствах реального сектору економіки в сучасних реаліях, запропоновано шляхи удосконалення організаційних та економічних механізмів формування ефективної моделі розвитку корпоративного сектору  на макро- та макро- рівнях, окреслено основні напрямки забезпечення стратегічного розвитку корпоративних підприємств в умовах змін.

Ключові слова: корпоративна безпека, суб'єкт господарювання, корпоративні відносини, економічна безпека підприємства.

 

Бібліографічний список:

 1. Федулова Л.І. Корпоративні структури в інноваційній діяльності: світовий досвід та можливості для України / Л.І. Федулова // Економіка та прогнозування. – 2004. – № 4. – С. 9–27., с. 16.
 2. Момот Т.В. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія // Т.В. Момот, М.В. Кадничанський, О.А. Лобанов, Н.В. Рудь. – Х.: Фактор, 2010. – 220 c. с. 63.
 3. Бабчинська О.І. Державне регулювання корпоративного сектора в Україні: сучасний стан та напрямки удосконалення / О.І. Бабчинська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 1. – С. 2016-22, с.216.
 4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 5. Лазаренко М.П. Інтеграційні процеси корпоративних структур в системі економічних відносин / М.П. Лазаренко // Інноваційна економіка. – 2013. – №5 (43). – С. 100-102., с. 101.
 6. Баюра Д.О. Корпоративна реформа в Україні: системний підхід до формування ринкової соціально-орієнтованої моделі корпоративного управління / Д.О. Баюра // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2016. – Вип. 1. – С. 15-22., с. 20
 7. Новіков В.М. Державно-корпоративна інтеграція:інституціональна інфраструктура а механізм розвитку / В.М. Новіков// Демографія та соціальна економіка. – 2012. – № 1(17). – С. 129-137, с.129.
 8. Закон України «Про державно-приватне партнерство» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
 9. Юрчишина А.В. Акціонерні товариства: тенденції, проблеми функціонування та дивідендна політика/ М.В. Юрчишина, А.О. Бершадський // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Випуск 3 (08). – С. 95-101.
 10. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.nssmc.gov.ua.
 11. Річний звіт за 2016 рік Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.nssmc.gov.ua/activities/regulator/regulationreport.
 12. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-грудня 2017 року Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.nssmc.gov.ua/activities/regulator/regulationreport.
 13. Електронний ресурс.-Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/1486720507.pdf

 Иртыщева И.А., Салюк-Кравченко А.А. Проблемы и перспективы развития корпоративных отношений в реальном секторе экономики.

Проанализированы реалии развития рыночных отношений в Украине. Существует ряд институциональных, экономических и нормативно-правовых преград, которые препятствуют формированию и эффективному функционированию субъектов корпоративного сектора и внутренних барьеров обусловленных недостаточно эффективными структурами управления и собственности, ненадлежащим соблюдением принципов корпоративного управления, неурегулированными отношениями управления и контроля в обществах, отсутствием эффективных систем стратегического планирования и механизмов адаптации, что в совокупности препятствуют полноценному использованию преимуществ корпораций по доступности к инвестиционным ресурсам и их освоения.

Предложен методический подход к организации корпоративного управления на предприятии, основой которого являются меры по применению мотивационного механизма корпоративного управления интегрированными предприятиями пищевой промышленности. Результатом исследования являются разработанные инструменты корпоративного управления для обеспечения экономической устойчивости интегрированных формирований, ориентированных на стратегические условия функционирования и целостную структуру хозяйственной деятельности. Как подтвердили результаты научных исследований, целью деятельности таких предприятий является реализация кадрового, финансового, производственного и управленческого потенциала.

Предложено разработка стратегии организационного развития корпоративного предприятия, которая будет обеспечивать реализацию комплекса мероприятий, направленных на приведение в соответствие внутренних организационных отношений, методов принятия решений, распределения полномочий, ответственности и функций участников корпоративных отношений выбранным целям стратегического развития предприятия в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: корпоративная безопасность, субъект хозяйствования, корпоративные отношения, экономическая безопасность предприятия

 

 Irtyshcheva I.A., Saliuk-Kravchenko O.O. Problems and prospects for development of corporate relations in the real economy sector.

The thesis substantiates an original definition of organizational strategy for the corporate governance development, which is defined as the strategy of provision of forming and implementing a set of measures aimed at bringing the internal organizational relations, methods of decision-making, distribution of power, responsibilities and functions of the participants of corporate relations into accordance with the chosen long-term goals of strategic development of the enterprise.

The thesis investigates the current state of corporate governance in the enterprises of the real sector of economy in modern conditions. The ways of improving the organizational and economic mechanisms of forming an effective model of development of the corporate sector at micro- and macro- levels are outlined. The main directions of provision of strategic development of corporate enterprises in the dynamic environment are outlined.

The thesis suggests the development of a strategy for organizational development of the corporate enterprise, which will provide implementation of a set of measures aimed at bringing the internal organizational relations, methods of decision-making, distribution of powers, responsibilities and functions of the participants of corporate relations into accordance with the chosen long-term goals of the strategic development of the enterprise.

 Key words: corporate security, economic entity, corporate relations, enterprise economic security

 

 

 

 
:  Анотація (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 10:52