Гришина Н.В., Арчибісова Д.С., Єрмократій А.О. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості (на прикладі миколаївської області)

УДК 658.012.12:339.137

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-410

 

Н.В. Гришина, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту

Д.С.  Арчибісова аспірант, А.О. Єрмократій магістрант

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 

Статтю присвячено дослідженню факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості Окреслено основні поняття «конкурентоспроможності підприємства». Проаналізовано ключові показники діяльності підприємств харчової промисловості Миколаївського регіону. На основі наукових поглядів встановлено та обґрунтовано чинники впливу на конкурентоспроможність підприємства. Визначено основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, фактори, конкурентне середовище , харчова промисловість.

 

Бібліографічний список:

 1. 1.Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». – К.: НІСД, 2018. – 688 с.
 2. Дашко І.М. Сучасний стан використання трудового потенціалу підприємства харчової промисловості / І.М. Дашко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4 (14). – С. 294-300.
 3. 3.Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року №2210. – 14 (Редакція від 11.08.2013, підстава 406-18) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – С. 64.
 4. Головне управління статистики у Миколаївській області. Офіційний сайт [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.mk.ukrstat.gov.ua
 5. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія / за заг. ред.. О.Г. Янкового]. – Одеса: Атлант, 2013. – 470 с.
 6. Офіційний сайт Головного управління статистики України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 7. Маренич А., Астахова И. Управление конкурентоспособностью предприятия / А. Маренич, И. Астахова // Бизнес-Информ. – 1996. – № 5 – С. 23-27.
 7. 8.Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах. Інноваційний розвиток підприємств харчової сфери економіки регіону Т. 2 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2017. – С. 218-219.
 8. Транченко О.М. Оцінка галузевої конкурентоспроможності (на прикладі агропромислового комплексу) [Електронний ресурс] / О.М. Транченко. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/ ecchado_2013_9–10(2)__3.pd
 9. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А Фатхутдинов. – М.: Маркетинг, 2002. – 892 с.
 10. Якимчук Т.В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4 (106). – С. 162-168. 12. Porter M.E. Competitive Advantage of Nations / M.E. Porter (editor). – New York: Free Press, 1990. – 426 p.
 11. Іртищева І.О. Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств агропродовольчої сфери / І.О. Іртищева, І.С. Крамаренко // АгроСвіт. – 2011. – №  19. – С. 2–4.

 

Н.В. Гришина, Арчибисова Д.С., А.А. Екмократий. Факторы влияния на конкурентоспособность предприятий пищевой промышленности (на примере Николаевской области). Статья посвящена исследованию факторов, котрые влияют на предприятия пищевой промышленности. Определено понятие «конкурентоспособности предприятия». Проанализированы ключевые показатели деятельности предприятий пищевой промышленности Николаевского региона. На основе научных взглядов установлено и обосновано факторы влияния на конкурентоспособность предприятия. Определены основные направления повышения конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, факторы, конкурентная среда, пищевая промышленность.

 

 N.V. Grishina, D.S. Archibisova, A.A Ekmocraty. Factors of influence on competitiveness of food industry enterprises (on the example of the Nikolayevsk region). The article is devoted to the study of the food industry. The main objective of the article is to study the factors that affect on the competitiveness of the food industry and to determine the characteristics of their manifestation in modern economic conditions.  The subject of the study is the theoretical and practical basis of the influence of factors on the competitiveness of the food industry. In the course of the research the following methods were used: dialectical – to identify the factors affecting on the competitiveness of the food industry, system analysis – to determine the essence of the competitiveness of the enterprise, graphical analysis – for schematic representation of the generalized theoretical and practical results of the study, logical generalization of the results – to justify the main factors of competitiveness of the food industry. The Basic "concepts of enterprise competitiveness" are outlined.  The key indicators of activity of the enterprises of the food industry of the Nikolaev region are analyzed. On the basis of scientific views established and justified internal and external factors affecting the competitiveness of the enterprise.  Internal factors of influence on competitiveness of the enterprise of the food industry on the following groups are systematized: factors of administrative personnel, organizational factors production factors marketing factors financial factors. External factors are also systematized, they include: economic, state-political, scientific-technological, social, environmental. The food industry plays an important role in the development of the market economy, which determines the ability to accumulate the achievements of informatization and technologization, to determine the formation of other activities of the economy, to stimulate the growth of labor productivity. Based on the results obtained, the author identified the directions of improving the competitiveness of the enterprise in the internal environment: increasing investment; reducing production costs; improving information support; continuous improvement of product quality and production facilities; effective personnel management and motivation; focus on the advanced technologies; attracting qualified employees; creating conditions for training and professional development of employees.

Key words: competition, enterprise competitiveness, factors, competitive environment, food industry.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 10:50