Муніка Н.О. Сучасний етап децентралізації в Україні: проблеми й здобутки

УДК 338.64

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-386

 

Н.О. Муніка, здобувач

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки

та інновацій, м. Одеса

 

Сучасний етап децентралізації в Україні:

проблеми й здобутки

 

У статті досліджено сучасний рівень децентралізації в Україні через призму здобутків та накопичених проблем. Визначена нормативно- правову базу та основні підходи, що регулюють процес децентралізації в країні. Встановлено, що найбільш важливою проблемою децентралізації є відсутність базового закону "Про адміністративно-територіальний устрій України", який би прописував засади державної політики у цій сфері, який дозволив би відрегулювати спірні питання. Визначено, що децентралізація є потужним інструментом державної політики із забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад.

Ключoві слoва: децентралізація, державна політика, збалансований розвиток, адміністративний устрій, об’єднані територіальні громади.

 

Бібліографічний список:

 1. Березинський В.П. Розвиток громад у контексті децентралізації влади в Україні / В.П. Березинський // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2017. – Т. 20. – № 1(141). – С. 48–54.
 2. Величко В.О. Децентралізація влади: міжнародний досвід//Державне будівництвота місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 28. Доступне також у PDF: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7492/1/Velychko_12.pdf.
 3. Мацедонська Н. Децентралізація в Україні та основні шляхи її впровадження в сучасних умовах / Н. Мацедонська, Л. Клівіденко // Економіка і суспільство. – 2017. – № 8. – С. 613–618.
 4. Набатова Ю.О., Ус Т.В. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів//Ефективна економіка: електрон. наук. фахове вид. 2015 № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100.
 5. Попова М.Ф. Децентралізація влади як механізм розвитку громад//Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 54. – URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1007/Popova%20Detsentralizatsiya%20vlady.pdf?sequence=1.
 6. Тарасенко Т. Проблема децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування в Україні / Т. Тарасенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2014. – № 2. – С. 277–286.
 7. Чернобай А., Чайковська В. Децентралізація як шлях оновлення системи територіальної організації влади в Україні//Науковий часопис Нац. акад. прокуратури України. – 2015. – № 2. – С. 103–109. Доступне також у PDF: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/6-2015/chernobaj.pdf.
 8. Європейської хартії місцевого самоврядування.
 9. Данилишин Б.М. Як децентралізувати управління в Україні [Електронний ресурс] / Б.М. Данилишин // Економічна правда. – 2015. – 13 липня. – Режим доступу:http://www.epravda.com.ua/columns/ 2015/07/13/550472/.
 10. Гройсман В. Процеси централізації та децентралізації в сучасному державному управлінні [Електронний ресурс] / В. Гройсман // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 2. – С. 26-37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2015_2_5.pdf.)
 11. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лют. 2015 р. № 157-VIII. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/157-19/paran87#n87.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад” від 8 квіт. 2015 р. № 214. URL: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/214-2015-%D0%BF.
 13. Децентралізація на сучасному етапі розвитку України Калініченко Є.В., Тельнова Г.В. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/№3(24Е)_2017/article/18.pdf

 

Муника Н.А. Современный етап децентрализации в Украине: проблемы и достижения. В статье исследовано современный уровень децентрализации в Украине через призму достижений и накопившихся проблем. Определена нормативно правовую базу и основные подходы, регулирующие процесс децентрализации в стране. Установлено, что наиболее важной проблемой децентрализации является отсутствие базового закона "Об административно-территориальном устройстве Украины", который бы прописывал основы государственной политики в этой сфере, который позволил бы отрегулировать спорные вопросы. Определено, что децентрализация является мощным инструментом государственной политики по обеспечению сбалансированного развития территориальных общин.

Ключевые слoва: децентрализация, государственная политика, сбалансированное развитие, административное устройство, объединенные территориальные общины.

 

Munika N. The current stage of decentralization in Ukraine: problems and goodwill. The article examines the current level of decentralization in Ukraine through the prism of achievements and accumulated problems. The legal framework and the main approaches regulating the process of decentralization in the country are determined. It is established that the most important problem of decentralization is the lack of a basic law "On the administrative-territorial system of Ukraine", which would prescribe the principles of state policy in this sphere, which would allow to resolve disputed issues. It has been determined that decentralization is a powerful instrument of state policy for balanced development of territorial communities.

Key words: decentralization, state policy, balanced development, administrative structure, united territorial communities.

 

 

 

 
:  Анотація (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 10:34