Артеменко А.К. Формування механізму мотивації та матеріального стимулювання праці в умовах зниження соціального захисту

УДК 338.48:331.101

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-361

 

А.К. Артеменко, здобувач третього освітнього наукового рівня

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

В УМОВАХ ЗНИЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

У статті досліджено умови та особливості формування механізму мотивації та матеріального стимулювання праці в умовах зниження соціального захисту.  Визначено сучасний стан рівня оплати праці та матеріального стимулювання. Обґрунтовані причини його низького рівня. Зазначена мета системи матеріальних стимулів. Наведена оцінка та  рівень економічної активності населення як запоруки ефективного управління персоналом.

Ключові слова: оплата праці, мотивація, матеріальне стимулювання, персонал, управління.

 

Бібліографічний список:

  1. Рябуха М.С. Рівень оплати праці та її адекватність / М.С. Рябуха// Вісник ХНАУ. – 2006. – № 1 / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2006. – С. 323-328.
  2. Дмитренко Г. Нові інструменти мотивації / Г. Дмитренко // Економіка України. – 1993. – № 5. – С. 45-47.
  3. Красноносова О.М. Проблеми матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств / О.М. Красноносова // Фінанси України. - 2004. - № 10. – С. 26-28.
  4. Пономарьова М.С. Матеріальне стимулювання праці в економічному механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова // Автореферат. Харк.нац.аграр.ун.-т. – Харків, 2011. –20 с.
  5. Пономарьова М.С. Мотивація та матеріальне стимулювання праці як джерела розвитку і реалізації інноваційної стратегії підприємства / М.С. Пономарьова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: «економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – К.: ВЦ НУБіП України, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 184-188. – 268 с.
  6. Артеменко А.К. Сучасний стан розвитку матеріального стимулювання та причини його низького рівня / «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 470 с. – С. 105-107.

 

Артеменко А.К. Формирование механизма мотивации и материального стимулирования труда в условиях снижения социальной защиты. В статье исследованы условия и особенности формирования механизма мотивации и материального стимулирования труда в условиях снижения социальной защиты. Определено современное состояние уровня оплаты труда и материального стимулирования. Обоснованные причины его низкого уровня. Указанная цель системы материальных стимулов. Приведенная оценка и уровень экономической активности населения как залога эффективного управления персоналом.

Ключевые слова: оплата труда, мотивация, материальное стимулирование, персонал, управление.

 

Artemenko A.K. Formation mechanism of motivation and incentives work in the face of declining social protection. The system of motivation describes a set of interrelated activities that encourage individual employee or work group as a whole to achieve individual and common goals of the company. One of the most important forms of motivation in enterprises and organizations have incentives work, which is the process of formation and use of financial incentives of labor and wage distribution in accordance with the law of distribution of the quantity and quality of work. Study of the formation mechanism of motivation and incentives of labor, employment and practical problems of implementation involved and engaged economists Agricultural Economics O.D. Gudzinsky, VS Diesperov, AV Macedonian, M.J. Malik, T.I. Oliynyk, MS Ponomarova, MF Soloviev, AB. Turner. However, in today's conditions, there is a need to increase material incentives and to continually study conditions for reducing labor activity and social protection. This article explores the conditions and features of the formation mechanism of motivation and incentives work in the face of declining social protection. The current state of the level of remuneration and material incentives is determined. The reasons for its low level are substantiated. The stated purpose of the system of material incentives. The estimation and level of economic activity of the population as a guarantee of effective personnel management is given.

Key words: labor remuneration, motivation, material incentives, personnel, management.

 

 


:  Анотація (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 10:24