Білоусько Т.Ю., Білоусько Р.С. Диверсифікація підприємницької діяльності аграрних підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності

УДК: [631.11. 009.12:334.72]:338.33

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-353

 

Т.Ю. Білоусько, канд. екон. наук, доцент

Р.С. Білоусько, асистент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В Докучаєва

 

Диверсифікація підприємницької діяльності аграрних підприємств у забезпеченні

їх конкурентоспроможності

 

У статті визначено актуальність поглиблення диверсифікації підприємницької діяльності аграрних підприємств України як фактору забезпечення їх конкурентоспроможності. Зазначено, що успіх підприємства в умовах ринкової економіки залежить від здатності адаптуватися до змін у конкурентному середовищі його діяльності, передбачати і змінювати структуру виробництва, розробляти і впроваджувати у виробництво нові види продукції і технології, поглиблювати комерційну та маркетингову діяльність, правильно визначати стратегічні напрямки для освоєння нових ринків тощо.

Ключові слова: диверсифікація, ринок, прибутковість, підприємництво, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, стратегія.

 

Бібліографічний список:

 1. Chandler A. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism / A. Chandler. – Germany, 1990.
 2. Економічна енциклопедія: У 3т.Ре. кол.: С. В. Мочерний (відпр. ред.) – К.: ВУ – Академія. 2002. – с.952
 3. Івченко Л. Диверсифікація діяльності підприємств як чинник їх економічного зростання / Л. Івченко. // Міжнародний збірник наук. праць. – 2016. – № 1. – С. 101.
 4. МалікМ.Й. Актуальні питання диверсифікації виробництва в аграрній сфері / М.Й. Малік. // Ефективна економіка. – 2012. – № 12.
 5. Зінчук Т.О. Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу / Т.О.Зінчук // Економіка АПК. – 2018. – № 4. – С. 23
 6. Ткачук В.І. Диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / В.І. Ткачук. – Львів, 2012. – 39 с
 7. Чумак Р.М. Диверсифікація як важлива умова сталого функціонування сільськогосподарських підприємств та розвитку сільських територій / Р.М. Чумак // Економіка та управління підприємствами. – 2012. – № 9. – С. 41
 8. Збарський В.К. Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств / В.К. Збарський // Економіка АПК. – 2016. – № 10. – С. 17–21.
 9. Ільчук М.М. Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери / М.М. Ільчук, С.О.Нікітченко, Є.Ф. Перегуда // Економіка АПК. – 2016. – № 4. – С. 13-20
 10. Пилипенко Н.М. Конкурентоспроможність: концептуальні основи формування / Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент» – 2006. – Випуск 5–6 (22–23). – С. 52–58.
 11. Ілляшенко С.М., Пересадько Г.О. Системний аналіз поглядів різних вчених на стратегію диверсифікації / С.М.Ілляшенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4 (28). – С. 3–8.
 12. Пилипенко Н.М. Економічна політика в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Вісник СНАУ. Серія: економіка і менеджмент. – 2005. – № 6-7. – С.87-90.
 13. Авраменко Ю.О. Фактори конкурентоспроможності фермерських господарств / Ю.О. Авраменко. // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 97–102.
 14. Багорка М.О., Білоткач І.А. Диверсифікація як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах / М.О. Багорка // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 10. – С. 17–21.
 15. ПилипенкоВ.В. Науково-практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / В.В.Пилипенко, Н.М. Пилипенко // Вісник СНАУ. – № 1(67) – 2016. – С. 73-78
 16. Томсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги / А.А. Томсон // М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. – 1998. – С. 576.
 17. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер; [Пер. с англ. Е. М. Пеньковой]. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с. 19.
 18. Панюк Т.П. Диверсифікація як основа структурної модернізації економічної діяльності аграрних підприємств / Т.П. Панюк// Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 193.
 19. Скоробогатов М.М. Диверсифікація як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах / М.М. Скоробогатов // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 19-27.
 20. Пилипенко Н.М. Формування конкурентної стратегії сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах господарювання / Н.М. Пилипенко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри». – Черкаси, 23 березня 2018р. – С. 51-53.

 

Т.Ю. Билоусько, Р.С. Билоусько. Диверсификация предпринимательской деятельности аграрных предприятий в обеспечении их конкурентоспособности. В статье определена актуальность углубления диверсификации предпринимательской деятельности аграрных предприятий Украины как фактора обеспечения их конкурентоспособности. Отмечено, что успех предприятия в условиях рыночной экономики зависит от способности адаптироваться к изменениям в среде его деятельности, предвидеть и изменять структуру производства, разрабатывать и внедрять в производство новые виды продукции и технологии, углублять коммерческую и маркетинговую деятельность, правильно определять стратегические направления для освоения новых рынков.

Ключевые слова: диверсификация, рынок, прибыльность, предпринимательство, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, стратегия.

 

Bilousko, R. Bilousko. Diversification of agrarian enterprises entrepreneurial activity in ensuring their competitiveness. The purpose of the article. The purpose of the article is to research the essence of the category "diversification of enterprise activity", to determine its impact on the formation of enterprise competitiveness and to substantiate the perspective directions of diversification processes at agrarian enterprises in modern economic conditions.

Research methods. In the study of the entrepreneurial activity diversification as a factor of ensuring the competitiveness of the enterprise, the basic methods of scientific research were used.

The development of the enterprises activities diversification in the agrarian sector is due to the following reasons: the need to survive at unstable market economy and crisis conditions, due to the increase of types of entrepreneurial activities that can create a synergistic effect that will ensure the economic stability of the enterprise; an opportunity to increase employment and increase the number of jobs in the agrarian sector, which, in turn, will enable the obtaining of stable family income in the conditions of seasonality and traditional agricultural work; full use of resources. The diversification of entrepreneurial activity provides the company with competitive advantages, namely: resource competitive advantages (related to price characteristics aimed at increasing the consumer's effect), technological competitive advantages (availability and exploitation of mass production technologies), innovative competitive advantages (advantages , regarding the renewal and expansion of the range), partner competitive advantages (formation of social and economic standards of economic activity and their realization this).

Scope of results. One of the enterprise competitiveness increasing factors is the diversification of its business activities. Diversification will help ensure the company an effective impact on the market, will be able to choose a clear strategy for its development, avoid or minimize risks.

Diversification of activities is the basis for the strategic development of the agro-industrial complex as a whole, which allows the most complete and rational use of its resources and production potential, to expand the range and increase production volumes. Thus, the successful diversification of its activities will enable long-term competitive development to be achieved.

Key words: diversification, market, profitability, entrepreneurship, competitiveness, competitive advantage, strategy.

 

 

 

 
:  Анотація (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  Анотація
 

 
Оновлено: 27-03-2019, 10:22