Стройко Т.В., Бабаєва К.О. Інноваційні аспекти розвитку україни: сучасний стан та стратегічні перспективи

УДК 338.64

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-347

 

Т.В. Стройко, д-р екон. наук, професор

Бабаєва К.О. студентка

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

 

Інноваційні аспекти розвитку України: сучасний стан та стратегічні перспективи

 

У статті визначено теоретичні аспекти дослідження інновацій та інноваційного потенціалу. Досліджено сучасний стан інноваційного розвитку  країни та обґрунтовано основні перспективи інноваційного розвитку України. Сучасний стан інноваційної діяльності є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку.

Ключoві слoва: економічний розвиток, інновації, інноваційний потенціал, державна політика, інноваційна модель розвитку, технологічна перебудова.

 

Бібліографічний список:

  1. Геєць В.М. Інноваційна стратегія українських реформ / [В.М. Геєць, А.С. Гальчинський, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко] – К.: Знання України, 2002. – 336 с. – Бібліогр.: С. 322–336.
  2. Державна служба статистика України /Здійснення наукових досліджень і розробок у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ni/zndr2017.doc.
  3. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посібник / С.М. Ілляшенко. – Суми: Університетська книга, 2003. – 278 с.
  4. Лиськова Л.М. Активізація інноваційного розвитку як умови повноцінної інтеграції з Євросоюзом // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 207. – В 5 т. Т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 1020-1029, (0,4 др. арк.)
  5. Луцків О.М. Напрями взаємодії України та ЄС в інноваційній сфері/[Електронний ресурс]. – Режим доступу ird.gov.ua/irdp/e20150101.pdf
  6. Методичні рекомендації з розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств / За редакцією Харківського Д.Ф. / Одеса: Інвац, 2006. – 32 с.
  7. Стратегія інноваційного розвитку України на період до 2030 року[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/10/22/ innovatsiynogo-rozvitku-ukraini.pdf.
  8. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов – 2-е изд. – М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 624 с.

 

Стройко Т.В., Бабаева Е.А. Инновационные аспекты развития Украины: современное состояние и стратегические перспективы. В статье определены теоретические аспекты исследования инноваций и инновационного потенциала. Исследовано современное состояние инновационного развития страны и обоснованы основные перспективы инновационного развития Украины. Перспективы инновационного развития Украины в значительной степени зависят от результатов ее сотрудничества с ЕС. Подписание Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС станет весомым инструментом активизации сотрудничества в инновационной сфере и новым форматом в развитии этих отношений. Современное состояние инновационной деятельности является следствием отсутствия стратегического видения и последовательной политики по переводу Украины на инновационный путь развития.

Ключевые слова: экономическое развитие, инновации, инновационный потенциал, государственная политика, инновационная модель развития, технологическая перестройка.

 

Stroiko Tatiana, Babaeva Ekaterina. – The innovative aspects of Ukraine's development: state of the art and strategic perspectives. The article defines theoretical aspects of the research of innovations and innovative potential. The present state of the country's innovative development and the main perspectives of innovative development of Ukraine are substantiated. The prospects for Ukraine's innovative development depend to a large extent on the results of its cooperation with the EU. The signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU will become a powerful tool for intensifying cooperation in the innovation sphere and a new format in the development of these relations. The current state of innovation activity is the consequence of the lack of a strategic vision and consistent policy for the transfer of Ukraine to the innovative way of development.

Key words: economic development, innovations, innovative potential, state policy, innovative model of development, technological adjustment.

 

 

 

 


:  Анотація (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 10:20