Константинова Т.В. Формування системи стратегічного управління підприємств харчової промисловості

УДК 338.2 

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-337

 

Т.В. Константинова,  здобувач

ПВНЗ  «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

 

Формування системи стратегічного управління  підприємств харчової промисловості

 

У статті досліджено наукові  підходи до  формування системи стратегічного управління  підприємств харчової промисловості в умовах економічної нестабільності.  Доведено, що раціонально побудована система стратегічного управління дозволяє підприємствам харчової промисловості узгодити перспективи й ресурси їх збалансованого комплексного розвитку й подолати негативні ефекти змін зовнішнього середовища. При цьому узгодження програм розвитку діяльності підприємства не є визначальним, оскільки взаємозв'язок й узгодження різних програм реалізується через місію й систему стратегічних цілей, які є обмежниками.      

Ключові слова: стратегія, розвиток, система стратегічного управління, стратегія розвитку підприємства харчової промисловості.

 

Бібліографічний список:

  1. Белошапка В.А. Стратегическое управление: принципы и международная практика / Белошапка В.А., Загорий Г.В. – К.: Абсолют-В, 1998. – 352 с.
  2. Білоконний П.Г. Управління конкурентоспроможністю: Конспект лекцій/ П.Г. Білоконний // – Вінниця: ВІРЕУ, 2000. – C. 33–34.
  3. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник / О.С. Виханский. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 2011. – 296 с.
  4. Лагодієнко В.В. Щодо стратегії злиття та поглинання компаній на сучасному етапі розвитку світового бізнесу / В.В. Лагодієнко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2005. – № 3. – С. 53-60.
  5. Лагодієнко В.В. Реалізація інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності у харчовій галузі / В.В. Лагодієнко //  Бізнес-Навігатор: науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права. – Херсон, – 2013. – № 2(31). – С. 178-183.
  6. Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації: монографія. – К.: КНТЕУ, 2014. – 344 с.

 

Т.В. Константинова. Формирование системы стратегического управления предприятий пищевой промышленности. В статье исследованы научные подходы к формированию системы стратегического управления предприятий пищевой промышленности в условиях экономической нестабильности. Доказано, что рационально построенная система стратегического управления позволяет предприятиям пищевой промышленности согласовать перспективы и ресурсы их сбалансированного комплексного развития и преодолеть негативные эффекты изменений внешней среды. При этом согласование программ развития деятельности предприятия не является определяющим, поскольку взаимосвязь и согласование различных программ реализуется через миссию и систему стратегических целей, которые являются ограничителями.

Ключевые слова: стратегия, развитие, система стратегического управления, стратегия развития предприятия пищевой промышленности.

 

T.V. Konstantinova Formation of the system of strategic management of food industry enterprises. The article investigates the scientific approaches to the formation of the system of strategic management of food industry enterprises in the conditions of economic instability. It is proved that rationally constructed system of strategic management allows enterprises of food industry to coordinate prospects and resources of their balanced complex development and to overcome the negative effects of changes in the environment. At the same time, the coordination of programs for the development of the company's activities is not determinative, since the interconnection and coordination of various programs is realized through a mission and a system of strategic goals that are limiting.

Key words: strategy, development, system of strategic management, development strategy of the food industry enterprise.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 10:12