Устік Т.В. Формування маркетингової стратегії як інструмент ефективного управління діяльністю аграрних підприємств

УДК 631.11:658.012.321

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-327

 

Т.В. Устік, канд. екон. наук, доцент

Полтавська державна аграрна академія

 

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

В статті визначено цілі маркетингової стратегії підприємства. Досліджено необхідність здійснення маркетингової діяльності підприємства для покращення ефективності збуту аграрної продукції.  Запропоновано створення відділу маркетингу в аграрних підприємствах та зроблено розрахунок витрат на його створення. Встановлено, що функціонування відділу призведе до покращення управління збутом сільськогосподарської продукції, що є однією із складових формування загальної маркетингової стратегії підприємства.

Ключові слова: маркетинг, стратегія, аграрні підприємства, маркетингові дослідження, маркетингова діяльність.

 

Бібліографічний список:

  1. Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2010. – 288 с.
  2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу: [навч. посібник]. – К.: Знання, 2011. – 495 с.
  3. Гогуля О.П. Формування системи управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарських підприємств. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua
  4. Гоголь І.А. Особливості формування маркетингової стратегії суб’єктів підприємництва різних форм господарювання // Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип. 2. – С. 450-454.
  5. Герега Г.Ф. Співвідношення понять ефективності та результативності функціонування підприємств // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 196–201.
  6. Гуржій Н.М. Ризик-менеджмент стратегічного маркетингу // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 1 (48). – Режим доступу: file:///E:/Incoming/Vsed_2013_1_12%20(1).pdf
  7. Єрохін К.Я. Деякі аспекти забезпечення економічної ефективності агро маркетингової діяльності підприємств: Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох частинах. – за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – Ч. 4. – Стабілізація доходів сільських товаровиробників. – К.: ІАЕ, 2012.
  8. Лишенко М.О. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна: наукові основи, стан, перспективи: монографія. – Буринь: ПП «Буринська районна друкарня», 2018. – 324 с.
  9. Морохова В.О., Соловей О.М. Системний підхід до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства. Режим доступу: file:///D:/Downloads/ecnem_2013_10_20.pdf.
  10. Яшина І. М. Вибір стратегій формування комплексу маркетингу сільськогосподарського підприємства малого бізнесу // Вісник Одеського національного університету. – Економіка. – 2016. – Вип. 6 (48). – Т. 21. – С. 121–125.

 

Устик Т.В. Формирование маркетинговой стратегии как инструмент эффективного управления деятельностью аграрных предприятий. В статье определены цели маркетинговой стратегии предприятия. Исследована необходимость осуществления маркетинговой деятельности предприятия для повышения эффективности сбыта аграрной продукции. Предложено создание отдела маркетинга в аграрных предприятиях и произведен расчет затрат на его создание. Установлено, что функционирование отдела приведет к улучшению управления сбытом сельскохозяйственной продукции является одной из составляющих формирования общей маркетинговой стратегии предприятия.

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, аграрные предприятия, маркетинговые исследования, маркетинговая деятельность.

 

Ustik T.V. Formation of marketing strategy as an instrument of effective management of agricultural enterprises activity.  The article  defines the goals of the marketing strategy of the enterprise. The necessity of marketing activity of the enterprise for the improvement of the sales efficiency of agrarian products is investigated. The marketing strategy is the most important functional strategy since it provides justification for the market orientation of the agrarian enterprise. The proposed strategy has two main landmarks - market and product. When forming a marketing strategy, one should take into account the type of development of an agrarian enterprise, which depends on the ratio between the main factors of production and manifested in the effective performance of the enterprise. The creation of a marketing department in agrarian enterprises and the calculation of expenses for its creation were proposed. It was established that the functioning of the department will lead to improved management of sales of agricultural products, which is one of the components of the formation of a general marketing strategy of the enterprise. The participation of the local branch of the City of Culture in the business community increases the level of self-reliance on business activities in the marketplace. At the same time, the mercerizing department, ca. co-operative, would like to resolve the issue of the crisis management system if it comes from financial and material considerations for the establishment of a productive enterprise.

Key words: marketing, strategy, agribusiness, marketing research, marketing activity.

 

 

 

 
:  Анотація (завант.: 46)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 10:08