Ponomarova M.S. Social responsibility of business as a prerequisite of strategic management in the activities of the food industry enterprises

UDC:303.72 :316

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-320

 

M.S. Ponomarova

Ph. D. in economics, associate professor

 Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev

 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AS A PREREQUISITE

OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

 

In the article we aim to consider the role of the business social responsibility as a prerequisite for the strategic management in the activities of the food industry enterprises, to define the ideas and the role of the business social responsibility, to determine the main conditions of its realization and the obstacles for the integration of the business social responsibility into the activity of the food enterprises.

Key words: social responsibility, business, strategic management, enterprise, food industry.

 

Бібліографічний список:

 1. Пономарьова М.С. Регіональна складова розвитку харчової промисловості при забезпеченні національних інтересів / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. – № 1. – 2017. – С. 270-277.
 2. Мануйлов Є.М. Соціальна відповідальність особистості У правовій державі / Є.М. Мануйлов // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер.: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2013. – № 4. – С. 3-8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_4_3.
 3. Власова Т.Р. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та тенденції / Т.Р. Власова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2013. – Вип. 1. – С. 52-57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_10.
 4. Амосов О.Ю. Зміст і суб’єкти державного регулювання аграрних відносин / О.Ю. Амосов, Г.П. Пасемко // Актуальні проблеми державного управління. – 2012. – № 1. – С. 10-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2012_1_3.
 5. ПономарьоваМ.С. Лавдир В.Є. Критерії та оцінка зміни споживчої поведінки в умовах стратегічного розвитку підприємства та ризику / М.С. Пономарьова, В.Є. Лавдир // Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 3. – С. 158-166. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017.
 6. Рябуха І.С. Маркетингова стратегія в системі удосконалення маркетингової діяльності / І.С. Рябуха // Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграр. вир-ва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 квіт. 2014 р.: у 2 ч. Ч. 1 / ХНАУ. – Х., 2014. – С. 81–83.
 7. Пономарьова М.С. Умови та безпека праці як важелі підвищення діяльності сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». – 2012. – №8. – С. 197-202. – 218 с.
 8. Пономарьова М.С. Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку / М.С. Пономарьова, Л.В. Головань // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». – 2013. – № 5. – С. 197-202. – 230 с.
 9. Мороз О.С. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: проблеми та шляхи вирішення / О.С. Мороз // Економіка промисловості. – 2013. – № 4. – С. 135-143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2013_4_13.
 10. Імплементація принципів соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств / І.Ю. Гришова, Т.С. Шабатура // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 3. – С. 44–48 – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/ files/archive/2014/n3.html/
 11. Дєгтяр О.А. Теоретичні аспекти формування та розвитку державної соціальної політики / О.А. Дєгтяр // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 54-59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_1_12.

 

Пономарьова М.С. Соціальна відповідальність бізнесу як передумова стратегічного менеджменту в діяльності підприємств харчової промисловості. У статті ставимо за мету розглянути роль соціальної відповідальності бізнесу як передумови стратегічного менеджменту в діяльності підприємств харчової промисловості; визначити думки та роль соціальної відповідальності бізнесу, визначити основні умови реалізації та завади інтеграції соціальної відповідальності бізнесу в діяльність харчових підприємств.

Ключові слова: соціальна відповідальність, бізнес, стратегічний менеджмент, підприємство, харчова промисловість.

 

Пономарева М.С. Социальная ответственность бизнеса как предпосылка стратегического менеджмента в деятельности предприятий пищевой промышленности. В статье ставим целью рассмотреть роль социальной ответственности бизнеса как предпосылки стратегического менеджмента в деятельности предприятий пищевой промышленности; определить мысли и роль социальной ответственности бизнеса, определить основные условия реализации и помехи интеграции социальной ответственности бизнеса в деятельность пищевых предприятий.

Ключевые слова: социальная ответственность, бизнес, стратегический менеджмент, предприятие, пищевая промышленность.

 

 

 
:  Анотація (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 10:02