Гуторов О.І. Інноваційна стратегія: значення, розробка, методи вибору

УДК  005.591.6 : 005.21

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-307

 

О.І. Гуторов, д-р екон. наук, професор

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ:

ЗНАЧЕННЯ, РОЗРОБКА, МЕТОДИ ВИБОРУ

 

  Розвинуто  теоретико-методичні  підходи до  ідентифікації  стратегічної інноватики як підсистеми загального менеджменту, завданням якої є ефективне управління процесом розроблення, упровадження, виробництва та комерціалізації інновації з узгодженням відповідних управлінських рішень із системою операційного, маркетингового, фінансового й кадрового менеджменту.

Проведено  аналіз  теоретико-методичних  основ  і  практичних  підходів до  розробки інноваційної стратегії на основі теорії життєвого циклу продукту. Обґрунтовано, що з вибором стратегії пов’язана розробка планів проведення досліджень і розробок та інших форм інноваційної діяльності. Розкрито алгоритм стратегічне планування, який спирається на ретельний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства (фірми) складовим  якого є: оцінювання змін, що відбуваються або можуть відбутися в плановому періоді; виявлення факторів, які загрожують позиції підприємства (фірми); дослідження факторів, що є сприятливим для діяльності підприємства (фірми).

Зважаючи  на множину  видів  стратегії  і критеріїв  їх  класифікації  у якості основних інноваційних стратегій обґрунтовано виділяти:  наступальну,  оборонну, імітаційну. Запропоновано методичний апарат вибору інноваційної стратегії звести до п’яти методів: метод структурно-морфологічного аналізу; метод визначення характеристик публікаційної активності; метод патентів-аналогів; метод термінологічного й лексичного аналізу; метод показників.

Ключові слова:  інновації,  стратегія, інноваційна стратегія,  інноваційний розвиток, стратегічне планування, методи вибору стратегії.

 

Бібліографічний список:

  1. Van Gelderen J. Springloed, Beschouwingenover Industull Ontwkkeling on Prijsbewegung. – 1913. –
  2. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). – Москва: Прогресс, 1982. – 454 с.
  3. Бодров В.Г., Гусєв В.О., Мартиненко В.Ф. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку національної економіки: навч.-метод. матеріали. – Київ: НАДУ, 2009. – 60 с.
  4. Гуторов А.О., Гуторов О.І. Кадрове забезпечення формування інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектора економіки // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – № 2. – С. 47-62.
  5. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. – Київ: КНЕУ, 2003. – 504 с.
  6. Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи. – Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. – 514 с.
  7. Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. – Вид. 2-ге доп. – Київ: Центр учб. л-ри, 2015. – 234 с.
  8. Онегіна В.М., Луньова В.А. Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств: монографія. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2016. – 255 с.
  9. Ульянченко О.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність, як основа сталого розвитку економіки держави: наук. вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». – Вип. 2 (4). – Ч. 1. – Мукачево, 2015. – С. 70-76.
  10. Шарко І.О., Гуторов О.І. Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння.  Актуальні проблеми інноваційної економіки. – № 2. – 2017. – С. 15-20. 11. Кутейников А.А. Искусство бать новатором. – Москва: Знание, 1990. – 278 с.

 

Гуторов А.И. Инновационная стратегия: значение, разработка, методы выбора. Получили развитие теоретико-методические подходы идентификации стратегической инноватики как подсистемы общего менеджмента, заданием которой есть эффективное управление процессом разработки, внедрения, производства и коммерциализации инноваций с согласованием соответствующих управленческих решений с системой операционного, маркетингового, финансового и кадрового менеджмента.

Проведен анализ теоретико-методических основ и практических подходов к разработке инновационной стратегии на основе теории жизненного цикла продукта. Обосновано, что с выбором стратегии связана разработка планов проведения исследований, практических работ и других форм инновационной деятельности. Раскрыто алгоритм стратегического планирования, который опирается на тщательный анализ внешней и внутренней среды предприятия (фирмы) составляющими которой являются: оценка изменений, которые произошли или могут произойти в плановом периоде; выявление факторов, какие угрожают позиции предприятия (фирмы); исследование факторов, что являются благоприятными для деятельности предприятия (фирмы).

Принимая во внимание множество видов стратегии и критериев их классификации в качестве основных инновационных стратегий обосновано выделять: наступательную, оборонительную, имитационную. Предложено методический аппарат выбора инновационной стратегии свести к пяти методам: метод структурно-морфологического анализа; метод определения характеристик публикационной активности; метод патентов-аналогов; метод терминологического и лексического анализа; метод показателей.

Ключевые слова: инновации, стратегия, инновационная стратегия, инновационное развитие, стратегическое планирование, методы выбора стратегии.

 

Gutorov O.I. Innovative strategy: the importance, development, and selection methods. The article substantiates that the development of an innovation strategy is a general long-term program of action and a procedure for the distribution of the priorities and resources of the organization to achieve its goals. The process of the innovative strategy developing involves several stages that are implemented in the logical sequence: the goal statement, moulding, evaluation, and control.

The theoretical and methodic approaches to the identification of the strategic innovation as a subsystem of general management have been developed. Its tasks are the effective management of the development process, introduction of the production and the innovative commercialization with the correspondence of the proper managerial decisions with the system of the operational, marketing, and financial and personnel management.

To choose the innovative strategy it is expedient to use an approach from the standpoint of the pattern “the commodity life cycle” which classifies the products of the enterprise (the firm) according to the stages of their life cycle. This staged cycle is very similar to the Boston Consultative Group (BCG) matrix. (The BCG proposed the idea to use the matrix of 2 by 2 dimensions in order to identify those types of products that have high potential and those products that exhaust the resources of the organization). According to the analogy, it is possible to independently make the conclusions about the strategy of the enterprise (the firm) at each stage of the commodity life cycle.

It is substantiated that the choice of the strategy is connected with the plans for development, with the conducting and developing the researches and other forms of the innovative activity. The strategic planning algorithm has been revealed. This algorithm is based on the thorough analysis of the external and internal environment of the enterprise (the firm) whose counterpart is the assessment of the changes that take place or can take place during the planning period; on the disclosure of the factors threatening the position of the enterprise (the firm); on the research of the factors that are favourable for the enterprise (the firm) activity. The main factors associated with the external environment are economy, politics, market, technologies, and competition. The competition is an especially important factor. That is why it is necessary to identify the main competitors and their commercial positions (the market share, sales volumes, goals, etc.).

Considering the variety of strategies and criteria for their classification as the main innovative strategies, it is reasonable to distinguish the offensive, defensive, and imitative strategies. It has been proposed to reduce the methodical apparatus for choosing the innovation strategy to five methods: the method of structural and morphological analysis; the method of determining the characteristics of the publishing activity; the method of patent-analogues; the method of terminological and lexical analyses; and the method of indices.

Key words: innovations, strategy, innovative strategy, innovative development, strategic planning, methods of strategy selection.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 10:00