Тимошенко М.М. Необхідність формування економічного механізму реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій

УДК 338.432

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-296

 

М.М. Тимошенко, канд. екон. наук, доцент директор

Житомирський агротехнічний коледж

 

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

В статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування дієвого організаційно-економічного механізму реалізації стратегії розвитку сільських територій на засадах сталості. Систематизовано основні умови, розкрито сутність, складові та концептуальні засади розробки механізму реалізації стратегії сталого сільського розвитку. Наведено методи та інструменти вирішення соціально-економічних проблем розвитку сільських територій, здійснено їх класифікацію.

Ключові слова: сільські території, соціально-економічні проблеми, сталий розвиток, організаційно-економічний механізм, стратегія сільського розвитку.

 

Бібліографічний список:

 1. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації: монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 528 с.
 2. Державна цільова програма сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року. – Київ: ННЦ «ІАЕ», 2010. – 65 с.
 3. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки: Проект // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/16025.
 4. Кириленко І.Г., Павлов О.І. Проблеми українського села та їх вирішення у контексті сучасних трансформацій. // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 24-31.
 5. Концепція розвитку сільських територій, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80.
 6. Лісовий А.В. Сталий розвиток сільських територій: виникнення, сутність, принципи // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 140-145.
 7. Лузан Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: монографія. Київ : ННЦ Ін-т аграр. економіки, 2010. – 470 с.
 8. Малік М.Й., Хвесик М.А. Сталий розвиток сільських територій на засадах раціонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 3-12.
 9. Морозюк Н.В. Організаційно-економічна модель самодостатніх сільських громад // Економіка, фінанси, право. – 2014. – № 3. – С. 29-31.
 10. Проект Стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року. – Київ, 2016. – 131 с.
 11. Прокопа І.В. Життєзабезпечення сільського населення: наслідки старих та орієнтири нових реформ // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 121-130.
 12. Словник іншомовних слів [за ред. члена – кореспондента АН УРСР О.С. Мельничука]. – Київ, 1977. – Головна редакція Української радянської енциклопедії. – 775 с.
 13. Чукіна І.В. Організаційно-економічний механізм у системі управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств // Економічний аналіз: зб. наук. праць / ТНЕУ; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видав.-поліграф. центр ТНЕУ «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 3. – С. 230-236.

 

Н.М. Тимошенко. Необходимость формирования экономического механизма реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий. В статье обоснованы теоретико-методологические принципы формирования действенного организационно-экономического механизма реализации стратегии развития сельских территорий на принципах устойчивости. Систематизированы основные условия, раскрыта сущность, составляющие и концептуальные принципы разработки механизма реализации стратегии устойчивого сельского развития. Приведены методы и инструменты решения социально-экономических проблем развития сельских территорий, осуществлена их классификация.

Ключевые слова: сельские территории, социально-экономические проблемы, устойчивое развитие, организационно-экономический механизм, стратегия сельского развития.

 

M.M. Tymoshenko. Necessary formation of economic mechanism for implementation of strategy for sustainable development of agricultural territories. The article substantiates the theoretical and methodological principles of forming an effective organizational and economic mechanism for realization of the strategy of development of rural territories on the basis of sustainability. The basic conditions are systematized, the essence, constituent and conceptual foundations of the development of the mechanism of implementation of the strategy of sustainable rural development are disclosed. The methods and tools for solving socio-economic problems of rural areas development are presented, their classification is carried out. The main elements of the mechanism for ensuring sustainable development of rural areas at the present stage are: the formation of an institutional space that meets the objectives of economic, social and environmental development; effective functioning of business entities located in rural areas; creation of favorable conditions for domestic and foreign entrepreneurship, investment growth; strengthening economic and social stratification, addressing the issue of demographic security; development of public self-government on the principles of decentralization, which envisages maximum approximation of local authorities to the rural community, improvement of the quality of management services and involvement of local residents in the decision-making process for the development of each rural community. Therefore, in Ukraine, in order to ensure sustainable development of agriculture and rural areas, it is expedient to combine the territorially self-governing system of rural development management and the branch system for managing the development of agro-industrial production on the basis of decentralization of power and European integration.

Key words: rural territories, social and economic problems, sustainable development, organizational and economic mechanism, rural development strategy.

 

 

 
:  Анотація (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 09:58