Літвінов В.І. Оцінка взаємозалежності величини доходів сільськогосподарських підприємств і витрат на матеріальне стимулювання працівників

УДК 331.108: 338.43

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-288

 

В.І. Літвінов, старш. викладач

ВП ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 

ОЦІНКА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ВЕЛИЧИНИ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І ВИТРАТ

НА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

Однією з умов ефективного розвитку сільськогосподарського сектору є раціональне використання його трудових ресурсів. Однак в наш час трудові відносини в сільському господарстві залишаються поза увагою не тільки в окремих підприємствах, але і на державному рівні. Проте у ринкових економіках у сучасному світі праця виявляється найдорожчим фактором виробництва та головним рушієм економічного розвитку. У статті досліджено складові фонду споживання та фактори впливу на формування доходів сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: дохід, витрати, ефективність, фонд споживання, матеріальне заохочення.

 

Бібліографічний список:

  1. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – [7-е вид.]. – Житомир: Рута, 2006. – 832 с.
  2. 2. Лайко П.А. Фінанси АПК: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.А. Лайко, Ю.І. Ляшенко. – К.: ДІЯ, 2000. – 225 с.
  3. Ніколаєва В.П. Класифікація доходів з операційної діяльності підприємства / В.П. Ніколаєва // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 91-95.
  4. Статистичний бюлетень Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2016 рік. Статистичний щорічник. – Тернопіль 2017. – 25 с.
  5. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2015 рік. Статистичний щорічник. – Тернопіль 2016. – 421 с.
  6. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2016 рік. Статистичний щорічник. – Тернопіль 2017. – 428 с.
  7. Юшко С.В. Категорії валового і чистого доходу; їх історія та майбутнє / С.В. Юшко // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 40-44.

 

В.И. Литвинов. Оценка взаимозависимости сельскохозяйственных предприятий и расходов на материальное стимулирование работников. Одним из условий развития сельскохозяйственного сектора является рациональное использование его трудовых ресурсов. В наше время трудовые отношения в сельском хозяйстве остаются без внимания не только в отдельных предприятиях, но и на государственном уровне. Тем не менее в современной рыночной экономике труд является самым дорогим фактором производства и главным двигателем экономического развития. В статье исследованы составляющие фонда потребления и факторы влияния на формирование доходов сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: доход, расходы, эффективность, фонд потребления, материальное поощрение.

 

V.I. Lytvynov. The evaluation of the interdependence of agricultural enterprises and the expenditures on the material incentives of workers. One of the conditions for the effective development of the agricultural sector is the rational use of its labor resources. However, at present the labor relations in the agriculture remain out of sight not only in the separate enterprises, but also at the state level. But nowadays in market economies the labor is turned to be the most expensive factor in production and the main motive forces of the economic development. The counterparts of the consumption fund and the factors influencing the formation of incomes of the agricultural enterprises are investigated in the article.

The increase in the level of the competitive agricultural production and the labor, and the growth of profitability of the agricultural enterprises depend on the efficiency of the use of the resource potential, including the labor resources. The quality of the labor potential usage depends on many factors, the main of which are the factors of the employees’ motivation.

The incomes of the enterprises are the main source for the creation and financing of the agricultural enterprises' resources. The expenses on the reproduction of the farms’ labor potential are not the exception. The higher the cost of the consumption, the higher the indicators of the labor productivity will be; and the incomes of the enterprises will also increase. In its turn, with higher incomes the enterprises will have more opportunities to increase wages and other consumption costs.

Key words: income, expenditures, efficiency, consumption fund, material incentive.

 

 

 

 
:  Анотація (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 09:55